Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 952 от 27.12.2010 год. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 27 Декември 2010г. 13:38ч.
З а п о в е д
№ 952
Гр. Пещера,27.12.2010г.

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, като взех предвид констативен протокол от 17.12.2010г. на комисия назначена с моя заповед №730от 30.11.2009г., за наличие на излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани/изоставени върху общински имот, въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на техническото състояние на конкретно излязло от употреба МПС и необходимостта от принудителното му преместване поради не изпълнение на дадено предписание в установения за това срок, на основание чл.44, ал.1 т.7 от ЗМСМА и чл.26 ал.9 Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.

З А П О В Я Д В А М :
Да се изпълни принудително преместване от ЕТ ”С и М- Ваня Тодорова”на.......

излязло от употреба - МПС марка: Москвич- Алеко, цвят червен, с адрес гр. Пещера ул.“Хан Пресиян”№14А - на терен общинска собственост на площадка №1- център за раз комплектоване притежаващо разрешително по чл.37 от ЗУО, с местонахождение гр.Пещера, Промишлена зона ,кв.№80, парцелІV,планоснимачен №1
Разходите за транспортиране , временно съхранение и разкомплектоване на моторното превозно средство са за сметка на изпълнителя на принудителното преместване,съгласно договор№6/08.01.2010г. сключен между ЕТ ”С и М- Ваня Тодорова” и Община Пещера.
Настоящата заповед да бъде изпълнена в петдневен срок от влизането и в сила
Същата да бъде връчената на всички заинтересовани страни, както и да бъде оповестена в интернат страницата на общината и поставена на информационното табло на административната сграда на ул. „Дойранска епопея” №17, гр. Пещера.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам кмета на община Пещера инж. Стоил Стоилов.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок.
Неразделна част от заповедта е констативен протокол № 24/17.12.2010 г.


КМЕТ:/п/
СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069