Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Резултати по проект Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 29 Декември 2010г. 16:43ч.


Проект: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера”


Община Пещера изпълнява успешно проект „Подобряване на физическата среда и превенция на........

риска за повишаване привлекателността на община Пещера”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4.-05/2009 «Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”. Проектът е на обща стойност 5 571 325,40 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “ Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Основната цел на проекта е да се повиши качеството на живот и осигуряване на безопасно,устойчиво,екологично и интегрирано развитие на градския център,чрез подобряване на физическата и жизнена среда на община Пещера.

Постигнати резултати:

•Сформиран и действащ екип за управление на проекта.;
•Утвърдена форма на единна документация.;
•Създадена методика за вътрешен мониторинг и методика за планиране на дейностите.;
•Одобрена тръжна документация от УО с предмет : “Избор на изпълнител за подготовка на тръжни досиета по проект: Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера“.
•Проведена малка обществена поръчка за услуга по реда на чл.2,ал.1,т.2 от НВМОП с обект: „Избор на изпълнител за подготовка на тръжни досиета по проект: Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера“.


“Този документ е създаден в рамките на проект за безвъзмездна помощ по договор № № BG161PO001/1.4-05/2009/011 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера” който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069