Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Постигнати резултати по проект Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 29 Декември 2010г. 16:49ч.


Проект: „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера”


Община Пещера изпълнява успешно проект „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера”, одобрен по схема за.......

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1.-01/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Проектът е на обща стойност 4 704 686.11 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “ Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Основната цел на проекта е да се подобри благосъстоянието и качеството на живот на жителите на Община Пещера като се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура.

Постигнати резултати:
•Изпълнение на договор за реазлизация на обект :“Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера – избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване” съгласно техническите спецификации приключи в срок.;
•Сключен договор с избрания изпълнител за реализация на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност,сертификати и енергийни паспорти на 12 бр. общински обекти – детски и учебни заведения в Община Пещера.”
•Изготвени междинни технически доклади и финансови отчети на тримесечие.;
•Ръководителят на проекта дава отчет на всеки две седмици пред Кмета на Община Пещера за хода на изпълнение на проекта и възникнали проблеми в реализацията му.;
•Изпълнени сторително – монтажни работи за реализация на обект: ”Реконструкция на спомагателна сграда в ОУ’П.Р.Славейков”- гр.Пещера””.;
•Информиране на обществеността за развитието и изпълнението на проекта.


“Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Обшина Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069