Неделя, 21 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Мотиви за изменение на допълнение на Наредба Печат Е-поща
Понеделник, 10 Януари 2011г. 19:18ч.
МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА И НА ТАРИФАТА ПО ЧЛ.3, АЛ.1 КЪМ ЦИТИРАНАТА НАРЕДБА

 

Предвид извършените изменения на Закона за местните данъци и такси и с оглед съответствието на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера  и Тарифата по чл.3, ал.1 към цитираната наредба със закона, Кметът на Община Пещера предлага следните изменения и допълнения:
В чл.2, ал.1, т.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера се отменя.
Предишните точки 8 и 9 съответно стават .......

 

точки 7 и 8.
В чл.10 се създават нови алинеи 4,5, 6, 7,8 и 9 :
Чл.10 (4) “ Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по Закона за местните данъци и такси се извършват по реда на чл.4, ал.1-5 на Закона за местните данъци и такси”.
(5) “ Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред”.
(6) “Невнесените в срок такси по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс”.
(7) “ В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.
(8) “ Служителите по ал. 4 се определят със заповед на кмета на общината”.
(9) “  Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите”.
В чл.16 т.3 се изменя по следния начин: “ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71 а и чл.71 е от Закона за управление на отпадъците”.
В глава втора  раздел ІV “ Туристическа такса” се отменя.
Към раздел девети “ Такси за административни услуги – местни данъци и такси” от Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера се създава нова административна услуга №17 “ Приемане и обработване на декларация за облагане с туристически данък”, която се извършва безплатно.
Раздел тринадесети “ Туристическа такса” от Тарифата по чл.3, ал.1 от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера се отменя.

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216