Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община-Пещера
НАРЕДБА за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община-Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №175/01.02.2001г. на Общински съвет гр.Пещера, изм. и доп. с Решение №581/28.02.2007г., изм. и доп. с Решение № 318/27.02.2013г., изм. и доп. с Решение № 378/30.05.2013г., изм. и доп. с Решение № 634/30.05.2019г. на Общински съвет- Пещера

 

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1.(1) Цените по наредбата са база за определяне на пазарната цена при учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване върху общинска земя в случаите по чл.2 от ЗУЖВГМЖСВ.
(2) Цените по наредбата са база за определяне оценката на придаваеми части по дворищнорегулационни планове.
(3) Цените по наредбата са база за определяне на обезщетението при преминаване през чужди имот за предвидени мероприятия по ЗТСУ и ППЗТСУ.
(4) (изм. и доп. – Решение №581/28.02.2007г.) Цените по наредбата са база за определяне наемна цена на общински жилищни и нежилищни имоти.

Глава втора
БАЗИСНИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ

Раздел I
Цени на земите

Чл.2.(1) Базисните цени на земите, включени в строителните граници на населените места, се определят за един квадратен метър съобразно функционалния тип на населеното място и зоната, в която попадат, както следва:
1.населени места ІІІ-ти функционален тип - гр. Пещера:
- първа зона
6,00 лв.
- втора зона - 4,00 лв.
- трета зона - 3,00 лв.
2.населени места от V-ти функционален тип - с. Радилово:
- първа зона - 2,50 лв.
- втора зона - 2,00 лв.
3.населени места от VI-ти функционален тип - с. Капитан Димитриево - 1,50 лв.
(2) Функционалният тип се определя с Единния класификатор на населените места (ЕКНМ) в Република България.
(3) Цената на правото на преминаване се определя по ал. 1, коригирана с коефициент 0,7 и се изплаща еднократно.
(4) Цените на земите в селищните територии на населените места, предназначени с общите или подробните градоустройствени планове или с околовръстните полигони за стопанска дейност, за изграждане на сгради за административни нужди, определени по ал. 1 се коригират освен с корекционните коефициенти по чл. 5 и с коефициент за стопанска дейност Ксд - 1,50.
Чл.3. Базисните цени на земите, включени във вилните зони на населените места, съобразно териториално-градоустройствените планове и одобрени застроителни и регулационни планове, се определят за един квадратен метър съобразно категорията, в която попадат, както следва:
1.земи на териториите на населени места от III-ти функционален тип:
- II категория - 1,80 лв.
Чл.4. Базисните цени на земите, включени в строителните граници на населените места и селищните територии, определени с околовръстен полигон, се определят за един квадратен метър - 0,60 лв.
Чл.5.(1) При определяне на базисните цени на земите по чл. 2, 3 и 4 от тази наредба се прилагат корекционни коефициенти за условията на обитаване, както следва:
1.за степен за изграденост на инженерната инфраструктура - Кк1 = 0,80 - 1,20 - взема се предвид наличието и състоянието на водопроводна, канализационна, електрическа, телефонна и улична мрежа с трайна настилка до парцела;
2.за степен на транспортна достъпност - Кк2 = 0,70 - 1,20 - стойността на коефициента зависи от честотата на движение на превозни средства на масовия обществен транспорт и разстоянието на обекта до най-близката спирка;
3.за екологични условия в селищната територия - Кк3 = 0,80 - 1,20 - стойността на коефициента е единица при нормална екологична обстановка; намалява се при екологична обремененост, а се увеличава при особени природни условия и дадености (ландшафт, въздух, вода).
(2) Корекционните коефициенти по ал. 1 се определят за всеки конкретен случай от специализирано звено отговарящо за общинската собственост.
(3) Коригираната базисна цена на земята се определя по следната формула :
Цзкор = Цзб х Кк1 х Кк2 х Кк3, където
Цзкор е базисната цена на земята, получена след прилагане на корекционните коефициенти;
Цзб е базисната цена на земята по чл. 2, 3 и 4;
Кк1 е коефициент за степен на изграденост на инженерната инфраструктура;
Кк2 е коефициент за степен на транспортна достъпност;
Кк3 е коефициент за екологични условия в селищната територия;
Чл.6.(1) Границите на зоните в населените места по чл. 2 и категориите на вилните зони по чл. 3 се определят от Кмета на Община Пещера.
(2) Недвижими имоти, намиращи се на границата между две зони, се оценяват по по-високата цена.


Раздел II
Цени на правото на строеж

Чл.7.(1) Цената на правото на строеж върху общинска земя се определя по цената на земята за един квадратен метър, определена по чл. 5, ал. 3 по следната формула:
Цпс = 0,25 х Цзкор ( 1+F / 2S ), където
Цпс е цената на правото на строеж;
Цзкор е цената на земята, определена по чл. 5, ал. 3;
F е разгъната застроена (бруто) площ на сградата, определена съобразно размера на застрояване и етажността, съгласно застроителния и регулационен план;
S е площта на парцела или на земята, върху която е застроена сградата при комплексно застрояване в жилищните зони
(2) При разлика между определената по ал. 1 разгъната застроена (бруто) площ и площта, определена по одобрения проект на сградата, цената на правото на строеж се коригира като разликата се доплаща, съответно връща.
(3) Ако цената на правото на строеж, определена съгласно ал. 1 и 2, е по-висока от цената на земята, определена по реда на чл. 5, ал. 3, цената на правото на строеж се приема за равна на цената на земята.
(4) Цената на правото на строеж при придобиване на право на собственост върху земята по § 27, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността (ДВ, бр. 33 от 1996 г.) и § 1 от Постановление №235 на Министерския съвет от 1996 г., се определя към момента на подаване на молбата, съобразно договора за учреденото право на строеж.
(5) Цената на правото на строеж за жилищно-строителни кооперации на правоимащи по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове срещу общинска земя се определя като цената по ал. 1 се намалява с 50 на сто.
Чл.8. Разгънатата застроена (бруто) площ на жилищните сгради се определя в съответствие с Наредба №5 на Министерство на териториалното развитие и строителството от 1995 г. за правила и норми по териториално и селищно устройство (ДВ, бр. 48 от 1995 г.) и с БДС 163-86.

Раздел III
Цени на сградите и отделните обекти в тях

Чл.9.(1) Жилищните сгради и жилищата в тях се оценяват на квадратен метър застроена (бруто) площ със съответното овехтяване, както следва:
1.паянтови сгради - 7,00 лв. с овехтяване 1 на сто годишно;
2.полумасивни сгради - 13,00 лв. с овехтяване 0,8 на сто годишно;
3.масивни сгради:
а) сгради от готови сглобяеми етернитови и други плоскости (бунгала) - 17,50 лв. с овехтяване 0,7 на сто годишно;
б) с дървен гредоред на подовите конструкции - 18,50 лв. с овехтяване 0,7 на сто годишно;
в) с железен гредоред, стоманени греди или ферми на подовите конструкции - 20,00 лв. с овехтяване 0,6 на сто годишно;
г) с частични стоманобетонни елементи: стоманобетонни полета (части), единични стоманобетонни колони и греди, пояси, щурцове и др. - 21,50 лв. с овехтяване 0,6 на сто годишно;
д) сгради с носещи стени и изцяло монолитни или сглобяеми стоманобетонни подови конструкции без противоземетръсни шайби и колони - 23,50 лв. с овехтяване 0,5 на сто годишно;
4.сгради, строени по системите едропанелен и пълзящ кофраж - 26,00 лв. с овехтяване 0,5 на сто годишно;
5.сгради, строени по системите с монолитни или сглобяеми скелети и рамкови конструкции, пакетоповдигани плочи, скелетно-безгредови конструкции и едроплощен кофраж (всички разновидности), с противоземетръсни шайби и колони - 36,00 лв. с овехтяване 0,5 на сто годишно.
(2) По цените на ал. 1 се оценяват и самостоятелни обекти в жилищните сгради - ателиета, помещения за творческа дейност, гаражи, административни помещения, клубове, детски заведения, летни кухни и други подобни с обслужващо предназначение извън жилищните сгради.
(3) Когато части или етажи от една сграда са построени с различни конструкции, отделните етажи или части от сградата се оценяват съобразно тяхната конструкция.
(4) Когато подовите и таванските конструкции на отделните етажи включително на жилища, ателиета и стаи по чл. 22, ал. 2 от тази наредба, изградени в подпокривното пространство на сгради със скатен покрив, са различни, етажите се оценяват по средноаритметични цени, съответно и със средноаритметичен коефициент на овехтяване на двете конструкции, като се имат предвид и наличните стоманобетонни елементи.
(5) Складовите помещения за лично ползване в подземни и полуподземни етажи (избени помещения) се оценяват, като се взема предвид таванската конструкция над тях.
(6) Складовите помещения за лично ползване в подпокривното пространство на сгради със скатен покрив (тавански сервизни помещения) се оценяват според конструкцията на пода им.
(7) Застроената (бруто) площ за помещение и за жилищен етаж се определя в съответствие с Наредба №5 на Министерството на териториалното развитие и строителството от 1995 г. за правила и норми по териториално и селищно устройство и с БДС 163-86.
Чл.10.(1) Самостоятелни сгради с културно предназначение - кина, театри, салони, галерии, читалища, библиотеки и др. административни сгради, както и сгради и помещения със стопанско и производствено предназначение - навеси, леки постройки за отоплителни материали, обори, ферми за селскостопански животни, работилници, хангари, халета, сервизи за услуги, магазини, складове, фабрично-заводски помещения, цехове, маслобойни, мандри, винарски изби, мелници, воденици, тухларни, керемидарни (цигларни) и други от подобен характер се оценяват според застроения (бруто) обем на 1 куб. м, както следва:
1.навеси:
а) без оградни стени - 2,50 лв. с овехтяване 1 на сто годишно;
б) с до 3 оградни стени - 3,50 лв. с овехтяване 1 на сто годишно;
2.паянтови сгради - 5,80 лв. с овехтяване 1 на сто годишно;
3.полумасивни сгради - 8,50 лв. с овехтяване 0,9 на сто годишно;
4.масивни сгради по чл. 9, ал. 1, т. З:
а) по буква "а" - 13,50 лв. с овехтяване 0,9 на сто годишно;
б) по буква "б" - 15,00 лв. с овехтяване 0,8 на сто годишно;
в) по буква "в" - 16,50 лв. с овехтяване 0,7 на сто годишно;
г) по буква "г" - 21,50 лв. с овехтяване 0,6 на сто годишно;
д) по буква "д" - 24,50 лв. с овехтяване 0,5 на сто годишно;
5.масивни сгради по чл. 9, ал. 1, т. 4 - 28,50 лв. с овехтяване 0,5 на сто годишно;
6.масивни сгради по чл. 9, ал. 1, т. 5 - 41,50 лв. с овехтяване 0,5 на сто годишно.
(2) По цените по ал. 1 се оценяват и припадащите се към отделните обекти идеални части от общите части на сградите, както и принадлежащите им сервизни помещения, коригирани с коефициентите по чл. 19 и 20 по тази наредба.
(3) Застроеният (бруто) обем на сгради се определя в съответствие с БДС 163-86.
Чл.11.(1) Цените по чл. 9 от тази наредба включват:
1.разходите за изграждане на жилищните сгради в груб строеж, нулев цикъл, бетон и стоманобетон (готови панели и други бетонни елементи), кофраж, арматура, зидарии, гредоред и покривна конструкция;
2.разходите за довършителни работи: подови настилки, вътрешни мазилки или обикновени тапети (когато няма вътрешна мазилка) и боядисване, обикновена и варо-циментна пръскана мазилка, дограма и остъкляване; железарски работи, включително и по парапети, балкони, стълбища и др.; тенекеджийски работи; вентилационни, гръмоотводни, домофонни, телефонни и звънчеви инсталации; съоръжения в помещенията на Гражданската отбрана (мивки, клозети, резервоари за вода и др.); противорадиационни укрития и съоръженията към тях; пощенски кутии, железни изтривалки пред входовете, различни видове изолации по покривите на сгради с плосък покрив;
3.разходите за вътрешни инсталации - електрическа, водопроводна (за студена и топла вода) и канализация;
4.стойността на припадащата се част от отклоненията от главната инженерна мрежа на канализацията, водопровода, топлопровода и електрическата връзка до сградата;
5.разходите за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектни работи, инвеститорски контрол, организация и възлагане на строителството, авторски надзор, приемателни комисии.
(2) Цените се отнасят съответно за:
1.подови настилки, състоящи се от:
а) дюшеме;
б) линолеум, рувилит, рувитекс, мокет или тъфтинг и др. по цените на рувитекс - първо качество;
2.обикновена монолитна мозайка или обикновени мозаични плочи;
3.обикновени тапети (ако под тях няма мазилка) или постна боя по стени и тавани;
4.блажна боя по стените и таваните в санитарни възли (бани, тоалетни, перални);
5.обикновена или варо-циментна пръскана външна мазилка.
(3) Ако жилищната сграда не е завършена напълно (няма мазилка, настилки, инсталации, врати, прозорци и др. от посочените в ал. 1 видове строителни работи), цената по чл. 9 се намалява със стойността, съответстваща на относителния дял на неизпълнените видове работи от брутната цена на кв. м. застроена площ, като отделните стойности се извличат от стойностните сметки на проекта.
(4) В цените на сградите и помещенията по чл. 9 не се включват направените подобрения и други видове работи, които се оценяват допълнително:
1.отоплителни инсталации;
2.асансьорни уредби;
3.вградени шкафове или шкафове-преградни стени, кухненски шкафове и други вградени мебели;
4.други видове работи, невключени в ал. 2 или изпълнени по различен от посочения в нея начин.
(5) Работите по т. З и т. 4 на ал. 4 се оценяват по пазарната им цена към датата на оценката.
(6) Цената на подобренията, които се ползват само от отделни обекти в сградата се включват в цената на тези обекти.
Чл.12.(1) Цената на жилищните сгради се намалява със съответно овехтяване на посочения в чл. 9, ал. 1 годишен процент. Овехтяването започва да тече от следващата година след завършването на сградата, като се включва и годината, в която се извършва оценката. За овехтяване цената на сградата може да бъде намалена най-много с 60 на сто за паянтовите и полумасивните сгради и най много с 50 на сто за всички останали сгради. Максималният процент на овехтяване е в зависимост от физическото състояние и износеност на сградата и нейните елементи, а не само от броя на изминалите години от построяването й. Същото се отнася и до отделни обекти (жилища, ателиета и др.) в сградата.
(2) Състоянието на сградата или на отделните обекти се установява от комисия, назначена от кмета на района.
Чл.13. В дворните места отделно се оценяват по пазарни цени към датата на оценката:
1.подпорните зидове и други работи, наложили се поради особеностите на терена, когато не са извършени със средства на държавата;
2.трайните насаждения;
3.дворните настилки, включително настилките около сградата;
4.дворните чешми, кладенците, септичните и попивните ями, каналите и водомерните шахти и други подобрения.
Чл.14.(1) Цената на отоплителните инсталации в сгради, които са в експлоатация преди 4 март 1991 година, е 20 на сто от цената на 1 кв. м застроена площ, определена по чл. 9, умножена по застроената площ на отделните обекти в тях.
(2) Цената на асансьорните уредби в сгради, които са в експлоатация преди 4 март 1991 г., е 15 на сто от цената на 1 кв. м застроена площ, определена по чл. 9, умножена по застроената площ на отделните обекти в тях.
(3) В сгради, които са в експлоатация след 4 март 1991 година, цената на отоплителните инсталации и асансьорните уредби се определя по пазарни цени.
(4) В цената на отоплителните инсталации не се включват парните котли и съоръженията към тях, абонатните станции, топлопроводните магистрали и главните мрежи от котелните помещения до други захранващи се от тях сгради.
(5) Ако отоплителната инсталация не е завършена напълно стойността на незавършените работи се приспада по правилото на чл. 11, ал. З.
(6) В сгради, които са в експлоатация, цената на отоплителните инсталации и на асансьорните уредби се определя, като се приспадне овехтяване по правилата на чл. 12 в размер на 2 на сто годишно, но не повече от 50 на сто.
Чл.15.(1) Съобразно разположението на жилищните стаи, дневните (холовете), кабинетите, библиотеките и трапезариите в жилищата се прилагат следните коефициенти за изложението им (Ки):
- юг, югоизток - 1,04
- изток, югозапад - 1,02
- запад, североизток - 0,98
- север, северозапад - 0,96
(2) За жилищата се определя осреднен коефициент за изложение съобразно изложението на отделните стаи, дневните, кабинетите и трапезариите, независимо от тяхната площ. При различно изложение на помещенията коефициентите им се сумират и се разделят на броя на помещенията. Когато едно помещение има прозорци с различни изложения, се взема под внимание най-благоприятното изложение независимо от големината на прозорците.
(3) За кухните, вестибюлите, санитарните възли, антретата, балконите, лоджиите и други подобни помещения не се определят коефициенти за изложение и те не се вземат предвид при определяне на осреднения коефициент за изложение на жилището.
Чл.16.(1) За жилищни сгради на 2 и повече етажи се прилагат следните коефициенти за разположение на жилищата във височина (Кв):
1.при двуетажни жилищни сгради:
а) за първия етаж - 0,95;
б) за втория етаж - 1,05;
2.при жилищни сгради от 3 до 5 етажа включително:
а) за първия етаж - 0,94;
б) за втория, третия и четвъртия етаж, когато не е последен - 1,03;
в) за последния етаж - 0,97;
3.при жилищни сгради от 6 до 9 етажа включително:
а) за първия етаж - 0,93;
б) за втория до осмия етаж включително, когато не е последен - 1,02;
в) за последния етаж - 0,96;
4.при жилищни сгради от на 10 и повече етажи:
а) за първия етаж - 0,92;
б) за втория и следващите етажи, когато не са последни - 1,01;
в) за последния етаж - 0,95.
(2) Коефициентите за разположение на жилищата във височина за първия етаж се прилагат при височина на пода на първия етаж над средното ниво на терена от 0,30 до 1,0 м. Ако височината на пода на етажа е над 1,0 м или под 0,30 м, коефициентите се увеличават или се намаляват на всеки пълни 10 см с 0,005, но не повече от коефициента за втория етаж.
(3) Когато под жилищата има гаражи или складови помещения за лично ползване, разположение над нивото на прилежащия терен на 2,40 м и повече, за първи етаж се приема етажът на гаражите или складовите помещения за лично ползване.
(4) Когато в подпокривното пространство на жилищна сграда със скатен покрив са изградени жилища, ателиета и стаи по чл. 22, ал. 2, те се считат за последен етаж и етажността на сградата се определя, като се броят и те. В този случай за етажа под тези помещения не се прилага коефициент за последен етаж по ал. 1 на този член.
(5) При различна височина на терена от различните страни на сградата се взема за меродавна височината на терена към страната, към която са ориентирани помещенията по чл. 15, ал. 1. Ако тези помещения са разположени на две или повече страни на сградата с различна височина на терена пред тях, се определя осреднен коефициент.
(6) Коефициентът за височина на жилища в полуподземни (сутеренни) етажи се определя, като се взема под внимание коефициентът за първия етаж и за всеки пълни 10 см под нивото на терена коефициентът се намалява с 0,03, но не повече от 50 на сто от коефициента за първия етаж.
(7) Когато под жилището има магазини, работилници, складове или други обекти, разположени над нивото на терена (освен гаражи и складови помещения за лично ползване), приема се, че то е на втория етаж.
(8) При оценяване на обекти и помещения, посочени в чл. 9, ал. 2, не се прилагат коефициентите по този член и по чл. 15.
Чл.17. Цените на жилищата или на части от тях, разположени непосредствено над магазини, клубове, гаражи, работилници и проходи и в съседство (отдолу, отгоре и отстрани) с трафопостове, помпени агрегати, асансьорни машинни помещения, абонатни станции и други източници на шум, топлина и пр., се коригират със следните допълнителни коефициенти (Км):
1.над магазини и клубове - 0,98;
2.в съседство с трафопостове, помпени агрегати, асансьорни машинни помещения, абонатни станции и други източници на шум, топлина и др. - 0,94;
3.над гаражи, работилници и проходи - 0,96.
Чл.18.(1) За жилище с височина, по-голяма от 2,70 м, измерена от горните нива на готовите подови конструкции на отделните етажи, цената се увеличава с 0,5 на сто за всеки 5 или части от 5 см в повече, но не повече от 5 на сто (Кив).
(2) Същият допълнителен коефициент (Кив) се прилага за гаражи с конструктивна височина, по-голяма от 2,40 м, и за магазини, работилници, складове и други подобни в жилищни сгради с конструктивна височина по-голяма от 3,20 м.
(3) Коефициентът по ал. 1 се прилага и за ателиета с прав таван с конструктивна височина, по-голяма от 2,50 м.
(4) За обекти с особени качества (положителни или отрицателни) като: изложение към паркове и градини, намалени отстояния, с неправилна геометрична форма на помещенията и др. се прилага корекционен коефициент (Кок) от 0,98 до 1,02.
(5) За жилища и ателиета с различни нива на помещенията в тях се прилага корекционен коефициент (Кк) = 1,05.
Чл.19.(1) Цената на складовите помещения за лично ползване (мазета) към жилищата и другите обекти в сградата, изградени в подземни или полуподземни етажи, се определя според тяхната светла площ, като за цена на 1 кв. м се приема цената на 1 кв. м застроена площ на жилищата от съответната категория конструкция по чл. 9, ал. 1, коригирана със следните коефициенти (Ксп):
1.за помещения без пряко осветление - 0,30;
2.за помещения с пряко осветление - 0,40.
(2) Корекционните коефициенти (Ксп) по ал. 1 се прилагат за всички складови помещения, независимо в какъв етаж са изградени (подземен или полуподземен).
(3) Цената на складови помещения за лично ползване, разположени в надземни етажи, се определя според тяхната светла площ, като за цена на 1 кв. м се приема цената на 1 кв. м застроена площ на жилищата от съответната категория конструкция по чл. 9, ал. 1, коригирана със следните коефициенти (Ксп):
1.за помещения без пряко осветление - 0,50;
2.за помещения с пряко осветление - 0,60.
Чл.20. Цената на складовите помещения за лично ползване, изградени в подпокривното пространство на сгради със скатен покрив, се определя според тяхната светла площ, като за 1 кв. м се приема цената на 1 кв. м застроена на жилищата от съответната категория конструкция по чл. 9, ал. 1 съобразно конструкцията на пода им, коригирана със следните коефициенти (Ксп):
1.за помещения с наклонен таван:
а) без пряко осветление - 0,25;
б) с пряко осветление - 0,30;
2.за помещения с прав таван:
а) без пряко осветление - 0,40;
б) с пряко осветление - 0,60.
Чл.21.(1) Складовите помещения за лично ползване към жилищата, ателиетата и другите обекти в отделните входове на жилищните сгради се разпределят, като се вземат под внимание поредната номерация на жилищата от по-ниските към по-високите етажи във входа и поредната последователна номерация на складовите помещения по архитектурния проект, извършена по посока на часовниковата стрелка. Складовите помещения за другите обекти се разпределят след разпределянето на складовите помещения за жилищата.
(2) Разпоредбата на ал. 1, изречение първо не се прилага за жилищни сгради, изпълнявани по стопански начин (групов строеж, ЖСК). Складовите помещения за лично ползване при такива строежи се разпределят по решение на общото събрание на приобретателите или член-кооператорите.
Чл.22.(1) Цената на жилищата и ателиетата, изградени в подпокривното пространство на сгради със скатен покрив, които са с прави или частично наклонени тавани, се определя съобразно застроената площ, като за цена на 1 кв. м се приема цената на 1 кв. м застроена площ на жилищата от съответната категория конструкция по чл. 9, ал. 1, коригирана с коефициент за подпокривно пространство (Кпп) = 0,90.
(2) Алинея 1 се прилага и за самостоятелни стаи, изградени в подпокривното пространство на сгради със скатен покрив, определени за ползване на обитателите на жилища в сградата (за творчески нужди - работни кабинети). Застроената им площ представлява неразделна част от застроената площ на съответните жилища.
(3) При оценяване на обектите по ал. 1 и 2 по цените на чл. 9, ал. 1 се взема предвид само площта, която е с височина от пода до тавана 1,50 м или повече. Разликата до пълната застроена площ на жилището, ателието или стаята с височина до 1,50 м се оценява като складова по реда на чл. 20, т. 1.
(4) Цената на подземни гаражи с общо маневрено хале се определя по чл. 9, ал. 2, коригирана с коефициент Кпг = 0,80.
Чл.23.(1) Цената на отделните обекти в сградата се определя по следната формула:
С = С1 + С2 + С3 + Пс + Ип
С1 = F1 х Ц х Ки х Кв х Км х Кив х Кпп х Кок х Кпг х Кк
С2 = F2 х Ц х Ксп
С3 = F3 x Ц х К%
Ип = а + б + в + . . .
Пс = Кич х Цпс х S,
където:
С е пълната цена на отделния обект (жилище, ателие, гараж, магазин и др.), вкл. припадащите се складови помещения, общи части на сградата и правото на строеж;
С1 - цената на отделния обект без складовите помещения, общите части и без право на строеж;
С2 - цената на складовите помещения, припадащи се към отделния обект (жилище, ателие, гараж, магазин и др.);
С3 - цената на припадащите се към съответния обект (жилище, ателие, гараж, магазин и др.) идеални части от общите части на сградата;
Пс - общата стойност на правото на строеж;
Ип - общата стойност на подобренията за отделния обект, вкл. съответната част от подобренията в общите части;
а, б, в . . . са стойностите на отделните подобрения в обекта;
F1 е застроената (бруто) площ на отделния обект без общите части от сградата и без складовите помещения;
F2 - светлата площ на складовите помещения, припадащи се към съответния обект (жилище, ателие, гараж, магазин и др.);
F3 - разгънатата застроена (бруто) площ на общите помещения на сградата - стълбища и площадки, и цялата площ на лоджии, балкони и веранди към същите помещения, асансьорни шахти и др., без стопанската площ на сградата;
Ц - цената на 1 кв. м застроена площ по чл. 9;
Цпс - цената на правото на строеж на 1 кв. м разгъната застроена (бруто) площ или цената на терена;
Ки - коефициент на изложение на жилището;
Кв - коефициент за разположение на жилището във височина;
Км - коефициент за жилища над магазини, гаражи и работилници;
Кив - коефициент за конструктивна височина на жилища, по-голяма от 2,70 м; за ателие, по-голяма от 2,50; за гаражи, по-голяма от 2,40 м, и за магазини, работилници, складове и други подобни - над 3,20 м;
Кок - коефициент за особени качества;
Кпг - коефициент за подземни гаражи;
Кпп - коефициент за жилища и ателиета в подпокривното пространство на сгради със скатен покрив;
Ксп - коефициент за складови помещения;
Кич - коефициент, определящ относителния дял в проценти на площта на отделния обект в сградата, включваща площта на самия обект (жилище, ателие, гараж, магазин и други), площта на складовите помещения, припадащи се към него и дела към него на общите помещения на сградата, към общата разгъната застроена (бруто) площ на сградата.
К% - процента на идеалната част от общите части на сградата, припадаща се на отделния обект;
Кк - коефициент за различни нива на помещенията.
(2) Данните за сгради с много обекти в тях се обобщават в табличен вид пообектно.
Чл.24. Общата цена на цялата сграда е сборът от цените на всички обекти в нея (жилища, ателиета, гаражи, магазини и др.).
Чл.25. Припадащите се идеални части от общите части на сградата към отделните обекти се определят, като цените на отделните обекти, вкл. складовите помещения (С1 и С2), се разделят на сбора от цените на всички обекти в сградата без право на строеж, без подобренията и без цената на общите части на сградите.
Чл.26. При оценяване на съществуващи сгради от С1, C2 и С3 се приспада и съответното овехтяване по правилата на чл. 12.
Чл.27.(1) Отделно ползвани тераси извън очертанията на обектите се заплащат по цена за 1 кв. м застроена площ в размер 100 на сто за първите 10 кв. м; 50 на сто - за площта над 10 до 20 кв. м, и 25 на сто - за площта над 20 кв. м.
(2) Отделно ползвани тераси към обектите, които се явяват покрив на долния етаж, се продават като правоползване. Редуцираната им площ не се включва в застроената площ на обекта и се заплаща по цена съгласно чл. 9.
(3) Отделно ползвани сушилни се оценяват като складови по реда на чл. 20.

Раздел IV
Цена на правото на надстрояване, правото на пристрояване и правото на ползване

Чл.28. Цената на правото на надстрояване или пристрояване на сграда, построена върху общинска земя, съответно цената на правото на строеж на други сгради в парцела се заплаща по формулата на чл. 7 в пълен размер, съобразно разгънатата застроена (бруто) площ на новопридобиваните обекти.
Чл.29.(1) Всички разходи за надстрояване или пристрояване на заварени сгради, включително разходите за укрепване на сградата (на основите, носещите конструкции и др.) във връзка с надстрояването или пристрояването са за сметка на инвеститора.
(2) Разходите за изграждане на допълнителни помещения за общо ползване са за сметка на всички собственици на обекти в сградата след надстрояването (пристрояването).
(3) Разходите за изграждане на допълнителни помещения към жилищата на заварените собственици в надстрояваната или пристрояваната сграда и съответната част от разходите за общите части, както и разходите за ремонт на жилищата във връзка с тях или с другите обекти в заварената сграда са за сметка на съответните собственици на заварените жилища.

Глава трета
БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ

Чл.30.(1) (изм. и доп. – Решение №581/28.02.2007г.) Цените по тази глава са база за определяне на наемните цени на общински жилищни и нежилищни имоти.
(2) (нова – Решение №581/28.02.2007г.) Базисните цени на помещенията, предназначени за здравни дейности не се прилагат за отдаване под наем на помещенията в обхвата на чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.
(3) (Решение №581/28.02.2007г. – стара ал.2) Цената на възмездно учреденото право на ползване върху общинско жилище не може да бъде по-ниска от базисната наемна цена, определена по реда на тази глава, за срока на ползване на имота.
Чл.З1. При ползване на жилищни помещения за нежилищни нужди наемната цена се определя в размер, увеличен двадесет пъти спрямо наемната цена за жилище със същата полезна площ и показатели.
Чл.32. (изм. и доп. – Решение №581/28.02.2007г.) Наемната цена за общинските жилища се определя за 1 кв. м полезна площ съобразно функционалния тип на населеното място, зоната, в които жилището попада, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина, преобладаващото изложение и благоустройственото му съоръжаване, както и социалния статус на наемателите.
Чл.33. (изм. и доп. – Решение №581/28.02.2007г.) / изм. и доп.с Решение № 634/30.05.2019г. (1) Основната наемна цена за 1 кв. м полезна жилищна площ е 2,00 /два/лева.
(2) (нова – Решение №581/28.02.2007г.) / изм. и доп.с Решение № 634/30.05.2019г./Цената от 2,00 лева/кв.м. съответства на ІІІ-та зона в гр.Пещера, конструкция М 2, разположение на жилището във височина – І-ви етаж, преобладаващо западно изложение за жилищните (без сервизните) помещения
(3) (нова – Решение №581/28.02.2007г.) Когато жилището е с показатели, различни от тези, изброените в алинея 2, размерът на наемната цена се коригира със следните коефициенти:
1.Корекционен коефициент в зависимост от зоната, в която се намира имота Кз се изменя, както следва:
- Зона 1 - 1,20
- Зона 2 - 1,10
- Зона 3 - 1,00

2.Корекционен коефициент в зависимост от конструкцията и вида на сградата Кк:
- Монолитни и пакетоповдигащи плочи - 1,2
- Едропанелни и пълзящ кофраж - 1,1
- Масивни - 1,0
- Полумасивни - 0,9
- Паянтови - 0,8

3.Коефициент за изложение Ки, като се вземе предвид преобладаващото разположение на жилищните помещения без сервизните.
- юг - 1,04
- югоизток и югозапад - 1,03
- изток - 1,02
- североизток и северозапад - 0,97
- север - 0,96

4.Корекционен коефициент за разположение на жилищата във височина - Кв.
- ІІ-ри етаж при двуетажна жилищна сграда - 1,08
- ІІ-ри до VІ-ти етаж - 1,07
- последен етаж при сгради на три и повече етажи и за всеки седми и по-висок - 0,96
- жилище с височина на пода под 0,30 м. спрямо средното ниво на терена - 0,90

НАЕМНА ЦЕНА - НЦ
НЦ = БЦ х Кз х Кк х Ки х Кв,

Чл.34. (изм. – Решение №581/28.02.2007г.) Когато наетата жилищна площ от едно семейство е над нормите за жилищно задоволяване по чл. 16 от НУРОЖФ, за жилищната площ над тези норми се заплаща наемна цена в двоен размер от определената от общинския съвет.
Чл.35. (1) (нова – Решение №581/28.02.2007г.) / изм. и доп.с Решение № 634/30.05.2019г./Наемната цена на жилищни помещения в общежития се определя на 1.00 лева/кв.м.
(2) (нова – Решение №581/28.02.2007г.) Наемната цена на жилища, ползвани от социално слаби семейства, доказано със съответните документи е в размер на 50% от базисната наемна цена за жилището.
Чл.З6. Всички намаления или увеличения се изчисляват върху основната наемна цена.
Чл.37. При ползване на нежилищни помещения за жилищни нужди се прилагат цените за жилища.
чл.38 (изм. с Решение № 318/27.02.2013г.)Минималните начални тръжни цени при провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – общинска собственост за административни, производствени и стопански нужди се определят както следва:

1.1. За помещения в сгради, монолитни и метални павилиони – общинска собственост, предназначени за търговия:

І-ва зона - 6.50 лв./м2;

ІІ-ра зона - 4.90 лв./м2;

ІІІ-та зона - 3.25 лв./м2;

ІV-та зона и селата - 3.00 лв./м2.

1.2. За търговски помещения, разположени на „Дъгов мост" гр.Пещера, при срок за отдаване под наем 3 години:

- за павилиони с площ 5,5 м/2 – 74 лв.;

- за павилиони с площ 7,4 м/2 – 99 лв.

2. За помещение в сгради – общинска собственост, предназначени за услуги и производство:

І-ва зона - 6.10 лв./м2;

ІІ-ра зона - 4.70 лв./м2;

ІІІ-та зона - 4.00 лв./м2;

ІV-та зона и селата - 3.00 лв./м2.

3. За помещения в сгради – общинска собственост, използвани за лечебна дейност (без тези, за които са сключени договори по реда на чл.102, ал.3 от Закона за лечебните заведения.

І-ва зона - 4.90 лв./м2;

ІІ-ра зона - 4.30 лв./м2;

ІІІ-та, ІV-та и селата - 3.70 лв./м2.

4. Спомагателни помещения – 50 % от цената на основната площ.

5. Клубове на политически партии – съгласно чл.32, ал.1 от Закона за политическите партии.

6. Юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза – 3.00 лв./м2.

7. Сервизни помещения – (тоалетни, съблекални) – 3.25 лв./м2.

8. За помещения в сгради – общинска собственост – за спортна дейност – 0.20 лв./м2.

9. За поставяне на апарати за закуски, безалкохолни и кафе:

І-ва зона - 26.00 лв./м2;

ІІ-ра зона и кв."Изгрев" - 20.00 лв./м2;

ІІІ-та, ІV-та и селата - 15.00 лв./м2.

10. За външни стълбища към офиси и магазини – 2.80 лв./м2.

11. Ползване на залата на Общински съвет – гр.Пещера (за външни потребители не с политическа цел) – 50 лв./астрономически час.

12. Терени за разполагане на съоръжения по чл.56 от ЗУТ:

12.1. за питейни заведения:

– всички зони на гр.Пещера - 2.80 лв./м2;

- за селата - 1.80 лв./м2;

12.2. за търговия с хранителни и промишлени стоки:

І-ва зона - 2.80 лв./м2;

ІІ-ра зона - 2.12 лв./м2;

ІІІ-та зона - 1.80 лв./м2;

ІV-та зона и селата - 1.30 лв./м2.

12.3. за производство и услуги:

І-ва зона - 2.00 лв./м2;

ІІ-ра зона - 1.70 лв./м2;

ІІІ-та зона - 1.50 лв./м2;

ІV-та зона и селата - 1.20 лв./м2.

12.4. за търговия с периодични издания:

І-ва зона - 15.00 лв./м2;

ІІ-ра зона - 10.00 лв./м2;

ІІІ-та, ІV-та и селата - 5.00 лв./м2.

12.5. за складове

І-ва зона - 1.40 лв./м2;

ІІ-ра зона - 1.05 лв./м2;

ІІІ-та, ІV-та и селата - 0.80 лв./м2.

12.6. за хазартни игри - 50.00 лв./м2.

13. /изм. и доп. с Решение № 378/30.05.2013г./Помещения и зали в Младежки дом за външни потребители:

а) За дейности, свързани със спорт, изкуство и култура – 10.00 лв./астрономически час;

б) За всички останали дейности – 20.00 лв./астрономически час;

14. Земеделски земи – лева/декар/година:

начин на трайно ползване

категория

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

Ниви, зеленчукови градини

45

40

38

36

34

32

30

28

26

24

Трайни насаждения

40

36

34

32

30

28

25

20

17

15

Ливади

34

32

30

27

25

22

19

16

13

10

Мери и пасища

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

Мери за общо ползване от животновъди

безвъзмездно

ІІ. Всички наемни цени без изрично посочените за астрономически час или година да се считат месечни.

ІІІ. За външни потребители по т.12 и т.14 да се считат такива, които не са на общинска бюджетна издръжка.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. "Полезна площ на жилището" по смисъла на наредбата е сумарната площ на всички помещения в него, мерена по вътрешните зидарски очертания на стените, и цялата площ на балкони, лоджии, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището, и площта на складовите помещения - мазе, барака или таван.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069