Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера - Глава първа - Общи положения
Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера - Глава първа - Общи положения Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби
Съдържание
Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера
Глава първа - Общи положения
Глава втора - Местни данъци
Раздел І - Данък върху недвижимите имоти
Раздел ІІ - Данък върху наследствата
Раздел ІІІ - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Раздел ІV - Данък върху превозните средства
Раздел V - Патентен данък
РАЗДЕЛ VІ - ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
РАЗДЕЛ VІI - Данък върху таксиметров превоз на пътници
Преходни и заключителни разпоредби
Всички страници

Глава първа

Общи положения

 

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Пещера.

Чл.2. /изм. и доп. с Решение № 620/24.04.2019г./В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:

  1. Данък върху недвижимите имоти;
  2. Данък върху наследствата;
  3. Данък върху даренията;
  4. Данък при възмездно придобиване на имущества;
  5. Данък върху превозните средства;
  6. Патентен данък.
  7. (доп. с Решение №650/28.01.2011 г.) Туристически данък.
  8. /нова, с Решение № 620/24.04.2019г./Данък върху таксиметров превоз на пътници;
  9. (доп. с Решение №650/28.01.2011 г., изм. с Решение № 620/24.04.2019г.) Други местни данъци, определени със закон.

Чл.3. (1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси;

(2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година;

(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.

Чл.5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) (доп. с Решение № 650/28.01.2011г.) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(3) (доп. с Решение №650/28.01.2011г.) В производствата по ал.1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а  в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.

Чл.6. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци. Информираността на обществеността за приемането на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Пещера да се извършва чрез публикация в интернет страницата на община Пещера и съобщение по общинското радио и обществено обсъждане с определено място, дата и час. 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069