Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера - Преходни и заключителни разпоредби
Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера - Преходни и заключителни разпоредби Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби
Съдържание
Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера
Глава първа - Общи положения
Глава втора - Местни данъци
Раздел І - Данък върху недвижимите имоти
Раздел ІІ - Данък върху наследствата
Раздел ІІІ - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Раздел ІV - Данък върху превозните средства
Раздел V - Патентен данък
РАЗДЕЛ VІ - ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
РАЗДЕЛ VІI - Данък върху таксиметров превоз на пътници
Преходни и заключителни разпоредби
Всички страници

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1 (1) (изм. с Решение №650/28.01.2011 г.) Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества за 2011 г.до 31 януари 2011 година.В случай, че в този срок не са определени нови размери, за 2011 година се прилагат размерите на данъците, действащи към 31.12. 2010 година.

(2) До определяне на размерите по ал.1 данъкът при придобиване на имущества по чл.44 се определя въз основа на размерите, действащи към 31.12.2009г.

§ 2. /изм.с Решение №449/29.12.2009г./ За притежаваните не жилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларация по чл.14 в срок до 30.06.2010г.

§ 3 Изменението и допълнението на наредбата са приети с Решение №650 на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседание, проведено на 28.01.2011 година, с Протокол № 60 и влизат в сила в четиринадасетдневен срок от приемането им с решение на общински съвет.

Attachments:
Download this file (prilojenie-narMDT.doc)Приложение № 2 към чл. 56[Видове патентни дейности и годишни размери на данъка]0 Kb


 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069