Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера - Раздел ІІІ - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера - Раздел ІІІ - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби
Съдържание
Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера
Глава първа - Общи положения
Глава втора - Местни данъци
Раздел І - Данък върху недвижимите имоти
Раздел ІІ - Данък върху наследствата
Раздел ІІІ - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Раздел ІV - Данък върху превозните средства
Раздел V - Патентен данък
РАЗДЕЛ VІ - ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
РАЗДЕЛ VІI - Данък върху таксиметров превоз на пътници
Преходни и заключителни разпоредби
Всички страници

Раздел ІІІ

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

 

Чл.32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) /нова с Решение №449/29.12.2009г./ Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

(4) /изм.с Решение №449/29.12.2009г./ Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната..

(5) /изм.с Решение №449/29.12.2009г./ Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(6) /изм.с Решение №449/29.12.2009г./ Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Чл.33. Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.34. /изм.с Решение №449/29.12.2009г./ Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.Имуществото се оценява съгласно чл.46 от Закона за местните данъци и такси, а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта,удостоверяващ правото на собственос , който подлежи на вписване.

Чл.35.(1) /изм.  с Решение № 271/28.12.2012г./ При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а) 0.8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) 6 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".

(2) /изм.с Решение № 271/28.12.2012г./  При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,8 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл.36. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл.48 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.37. (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) /изм.с Решение №449/29.12.2009г./ Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в останалите случаи - в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси, а в случаите по чл.32, ал.3 – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

Чл. 37 а /нов с Решение № 495/27.12.2013г., изм.и доп. с Решение № 620/24.04.2019г./Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието.
Установяването от нотариуса на платения данък върху превозното средство - предмет на сделката, се извършва със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а при посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните работи, или със
2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1.

Чл. 37 б /нов с Решение № 495/27.12.2013г./

(1) /изм. и доп. с Решение №620/24.04.2019г./Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти.
(2) /изм. и доп. с Решение №620/24.04.2019г./Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ и основата, върху която е определен.

( 3)/нова с Решение № 620/24.04.2019г./ Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.
(4)/нова с Решение № 620/24.04.2019г./Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването.
(5) /нова с Решение № 620/24.04.2019г./В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.

  


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069