Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера - Раздел ІV - Данък върху превозните средства
Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера - Раздел ІV - Данък върху превозните средства Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби
Съдържание
Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера
Глава първа - Общи положения
Глава втора - Местни данъци
Раздел І - Данък върху недвижимите имоти
Раздел ІІ - Данък върху наследствата
Раздел ІІІ - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Раздел ІV - Данък върху превозните средства
Раздел V - Патентен данък
РАЗДЕЛ VІ - ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
РАЗДЕЛ VІI - Данък върху таксиметров превоз на пътници
Преходни и заключителни разпоредби
Всички страници

Раздел ІV

Данък върху превозните средства

 

Чл.38. С данък върху превозните средства се облагат:

 1. превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
 2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
 3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

Чл.39. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.

Чл.40./изм. и доп. с Решение №620/24.04.2019г./Собствениците на превозни средства, за които няма подадени данни от регистъра на пътните превозни средства, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им.За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечния срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл.32 от ЗМДТ.

Чл.41. (1) /изм. и доп. С Решение № 271/28.12.2012г./изм. и доп. с Решение №620/24.04.2019г./ За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК х ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т.2
1.имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = Сkw x Kгп,
където:
Сkw е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет с наредбата по чл.1, ал.2, както следва :
до 55 kW включително – 0.34 лв. за 1 kW;
над 55 kW до 74 kW включително – 0.54 лв. за 1 kW;
над 74 kW до 110 kW включително – 1.10 лв. за 1 kW;
над 110 kW до 150 kW включително – 1.23 лв. за 1 kW;
над 150 kW до 245 kW включително – 1.60 лв. за 1 kW;
над 245 kW – 2.10 лв. за 1 kW;
Kгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

2.екологичният компонент се определя взависимост от екологичната категория на автомобила с наредбата по чл.1, ал.2, както следва:

Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" 1,10
„Евро 3" 1,00
"Евро 4" 0,80
"Евро 5" 0,60
"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40

 

(2)/изм и доп. с Решение №620/24.04.2019г./ Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:

       1. товарно ремарке -5 лв.

2. къмпинг ремарке - 10 лв.

(3) Данъкът за мотопеди е в размер 10 лв. а за мотоциклети, както следва:

 1. до 125 куб. см включително – 12 лв.
 2. над 125 до 250 куб. см включително – 25 лв.
 3. над 250 до 350 куб. см включително – 35 лв.
 4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв.
 5. над 490 до 750 куб. см включително – 75 лв.
 6. над 750 куб. см – 100 лв.

(4) /изм и доп. с Решение №620/24.04.2019г./Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013" на базата на общото тегло е както следва:

 1. до 400 кг включително – 4 лв.
 2. над 400 кг – 6 лв.

(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

 1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 50 лв.
 2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 100лв.

(6) /изм и доп. с Решение №620/24.04.2019г./Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т. но не повече от 12 т. е в размер 10 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.

(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

 

Брой оси на седловия влекач / влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача

(в тона):

Данък

(в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

-

18

8лв.

28лв.

18

20

28лв.

64лв.

20

22

64лв.

147лв.

22

25

190лв.

342лв.

25

26

342лв.

600лв.

26

28

342лв.

600лв.

28

29

331лв.

399лв.

29

31

399лв.

655лв.

31

33

655лв.

909лв.

33

38

909лв.

1381лв.

38

-

1007лв.

1369лв.

Б) с три и повече оси

36

38

640лв.

888лв.

38

40

888лв.

1228лв.

40

-

1228лв.

1817лв.

 

(8)/изм и доп. с Решение №620/24.04.2019г./ Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите е в размер от 50 лв.

(9) /изм и доп. с Решение №620/24.04.2019г./Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер100лв.

(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:

 1. от 11 kW до 18 kW включително – 5лв.
 2. над 18 kW до 37 kW включително – 7лв.
 3. над 37 kW – 10лв.

(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 25лв.

(12) (доп. с Решение №650/28.01.2011 г./изм и доп. с Решение №620/24.04.2019г./) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер на 50 лв.

(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

 

Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък

(в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

30лв.

61лв.

13

14

61лв.

168лв.

14

15

168лв.

237лв.

15

-

237лв.

536лв.

Б) с три оси

15

17

61лв.

106лв.

17

19

106лв.

217лв.

19

21

217лв.

282лв.

21

23

282лв.

434лв.

23

-

434лв.

675лв.

В) с четири оси

23

25

282лв.

286лв.

25

27

286лв.

446лв.

27

29

446лв.

708лв.

29

-

708лв.

1050лв.

 

Чл.42. Данъкът за плавателните средства е в размер, както следва:

 1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 1лв. за всеки започнат бруто тон;
 2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер 1лв ,за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0.1лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;
 3. за един джет - в размер 100лв.
 4. за ветроходни и моторни яхти - в размер 20лв. за всеки започнат бруто тон;
 5. за скутери - в размер 2.70лв. за киловат;
 6. за влекачи и тласкачи - в размер 0.14лв. за киловат;
 7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0.5лв.за тон максимална товароносимост.

Чл.43. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:

 1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети - 20лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;
 2. за параплан – 12лв.
 3. за делтаплан - 12лв.
 4. за мотоделтаплан - 20лв.
 5. за свободен балон - 30лв.
 6. за планер 30лв.

Чл.44. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.45. /изм. с Решение № 495/27.12.2013г./

(1) /изм. с Решение № 495/27.12.2013г.изм. и доп.с Решение №620/24.04.2019г./За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74kw включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл.41, ал.3 данък.

(2 )/отменена с Решение №620/24.04.2019г./

(3)/изм. с Решение № 495/27.12.2013г.,изм. и доп.с Решение №620/24.04.2019г./За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл.41, ал.5, 6, 7 и 13 данък.

(4) /изм.с Решение № 495/27.12.2013г./ За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие, че не се използват за други цели.

(5) / нова с Решение № 495/27.12.2013г.,изм. и доп.с Решение №620/24.04.2019г./Когато в регистъра по чл.54, ал.1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

Чл. 46. (1) (изм.с Решение №55/25.02.2016 г.) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е платим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

(3) (доп. с Решение №650/28.01.2011 г.,изм. и доп.с Решение №620/24.04.2019г.) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл.5а от ЗМДТ, или съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината или
2. представяне на издаден или заверен от общината документ.

Чл.47. /изм. и доп.с Решение №620/24.04.2019г./Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл.54, ал.5 от Закона за местните данъци и такси – в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

  


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069