Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера - РАЗДЕЛ VІ - ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера - РАЗДЕЛ VІ - ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби
Съдържание
Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Пещера
Глава първа - Общи положения
Глава втора - Местни данъци
Раздел І - Данък върху недвижимите имоти
Раздел ІІ - Данък върху наследствата
Раздел ІІІ - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Раздел ІV - Данък върху превозните средства
Раздел V - Патентен данък
РАЗДЕЛ VІ - ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
РАЗДЕЛ VІI - Данък върху таксиметров превоз на пътници
Преходни и заключителни разпоредби
Всички страници

РАЗДЕЛ VІ

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

(доп. с Решение №650 / 28.01.2011 г.)

Чл.57.(1) С туристически данък се облагат нощувките.

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

(3) ( изм. с решение № 647/15.07.2014г.) Лицата по ал.2 внасят данъка в прихода на бюджета на общината по местонахождение на  местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл. 58. (1) Размерът на данъка за всяка нощувка е:

  1. Категория 1 звезда - 0,30 лв. за нощувка;
  2. Категория 2 звезди - 0,30 лв. за нощувка;
  3. Категория 3 звезди - 0,30 лв. за нощувка;
  4. Категория 4 звезди - 0,30 лв. за нощувка;
  5. Категория 5 звезди - 0,30 лв. за нощувка.

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

(4)  ( Отменена с Решение № 647/15.07.2014г)Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.

(5)  ( Отменена с Решение № 647/15.07.2014г.)Разликата по ал. 4 се определя по следната формула: Р = (РДхПКхДхЗО/100) - ДД,
където:

Р е разликата за внасяне;
РД - размерът на данъка по ал. 1;
ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за
настаняване за календарната година;
Д - брой дни в годината;
ДД - сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.

Чл. 59. ( Изм. с Решение № 647/15.07.2014г.) Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.

  


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069