Четвъртък, 29 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Програма
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА 2019-2023г. Печат Е-поща
Общинска Администрация - Инфо Общ.Администрация

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ЗА МАНДАТ 2019 – 2023 година

ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за управление на община Пещера за мандат 2019-2023 година е насочена към създаването на условия за развитие чрез подобряване качеството на живот на жителите на общината, превръщането й в чиста и зелена територия, с добре уредена инфраструктура, работеща икономика и туристически потенциал.

Програмата и приоритетите на управление са в съответствие със стратегически документи, програми и планове на европейско, национално и местно ниво. Целите отговарят на капацитета, правомощията и задълженията на местната власт и на критериите запостижимост и реалистичност, съобразно ресурсите и времевите рамки.

Програмата за управление е планов документ, който съдържа основни управленски принципи, цели и приоритети за срок от 4 години и е разработена на основа на предизборната програма на кмета Йордан Младенов, като в нея са включени поетите пред гражданите на община Пещера ангажименти.

ОСНОВНИ УПРАВЛЕНСКИ ПРИНЦИПИ

 • Върховенство на закона
 • Ефективно управление
 • Прозрачност при вземането на решения
 • Диалог и партньорство с гражданите
 • Отчетност при изразходването на публичните средства и разпореждането с публични ресурси
 • Отговорност към правата, сигурността и просперитета на жителите на общината

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Устойчивост на местното развитие, подобряване на инфраструктурата, превръщане на общината в привлекателно, чисто и сигурно място за живот, с модерно образование и предприемачество, социална политика с грижа към хората и опазване на културната идентичност, модел на открито управление и екипност с гражданите.


СПЕЦИФИЧНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


 • Създаване на благоприятна среда за живот с добри доходи, уредена инфраструктура и чиста околна среда
 • Насърчаване на малкия и средния бизнес и стимулиране на инвестиционните интереси
 • Осигуряване на достъпни и качествени публични услуги
 • Развитие на културно-историческото наследство и туристическия потенциал
 • Партньорство с гражданите, предоставяне на възможност за участие при вземане на решения

ОСНОВНИ  ПРИОРИТЕТИ НА УПРАВЛЕНИЕ

I.Модернизация на инфраструктурата и опазване на околната среда за подредена, чиста и зелена община Пещера.

II.Подобряване на жизнения стандарт в община Пещера с грижа към хората.

III.Създаване на условия за развитие на силна местна икономика и туристическия потенциал на община Пещера.

IV.Открито управление.

V.Сигурност.

Програмата за управление на община Пещера за периода 2019 – 2023 г. е документ, чието изпълнение в съответствие със законодателството, ще бъде отчитано ежегодно. Ще бъде извършван сериозен анализ на реализацията на конкретните мерки. Програмата за управление е отворен документ, в който могат да се изготвят допълнителни мерки, които да осигурят постигане на приоритетите за развитие на община Пещера.

I.Мерки и дейности по изпълнение на Приоритет I „Модернизация на инфраструктурата и опазване на околната среда за подредена, чиста и зелена община Пещера.

Мерки за постигане на приоритетите

Дейности за реализиране на мерките Срок на изпълнение Очаквани резултати

1.Подобряване на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура за постигане на съвременна и естетическа визия на община Пещера

1.1. Реконструкция и рехабилитация на централна градска част 019-2023г.

Постигане на съвременна и естетическа визия на централната градска част

 1. 2.Основен ремонт и модернизация на градския пазар и пространството около него.
2019-2023г. Подобряване на съществуващата инфраструктура
 1. 3.Благоустрояване на междублокови пространства в крайните квартали и части от селата
2019-2023г. Благоустроени зелени площи и междублокови пространства
1.4. Благоустрояване района около „Стария Часовник“ 2019-2023г.

Изградени алеи, зелени площи, поливна система на района

1.5. Изграждане на енергоспестяващо осветление на територията на община Пещера. 2019-2021г. Постигане на енергийна ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление

1.6. Изпълнение на енергоспестяващи мерки на публични и жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж” (сградите на ДГ „Изгрев“ и ПГХВТ „Атанас Ченгелев“)

и „Националната програма за енергийна ефективност“.

2019-2023г. Постигане на енергийна ефективност на публични и жилищни сгради

1.7. Реализиране на инженерната инфраструктура на част от територията на бившата казарма, предвиждаща поетапно или цялостно изграждане на зони за отдих, спорт, търговия и музейна експозиция.

2019-2023г. Поетапно или цялостно изграждане на зони за отдих, спорт, търговия и музейна експозиция.
1.8. Изграждане на площадки за игра и кът за отдих в местността „Дъба“ в с. Радилово и летовище (село) „Св. Константин“. 2019-2023г. Изградени площадки за игра и кът за отдих.
1.9. Изграждане на ограда на градски гробищен парк. Осигуряване на външен достъп до новите терени, придадени за гробищен парк и дренажна система за недопускане наводняване на парка от повърхностни и подземни води. 2019-2023г. Изградена ограда и осиурен външен достъп до терени на гробищен парк, изградена дренажна система.

1.10. Почистване и поддържане на коритото на „Стара река“ и река „Пиздица“ в чертите на урбанизираната територия.

2019-2023г. Почистени корита на р. „Стара река“ и р. „Пиздица“ в чертите на урбанизираната територия.

2.Изграждане, поддръжка и реконструкция на транспортната инфраструктура

 2.1.Реконструкция и рехабилитация на пътна и тротоарна настилка на улици в града и селата, на които е направена нова водопроводна и канализационна мрежа.

2019-2023г.

Реконструкция и рехабилитация на пътна и тротоарна настилка на улици

2.2. Изграждане на ул. „Стефан Караджа” до пресечката с ул. „Хан Пресиян“. Изграждане на улиците-„Трети март“, „Изгрев“ и „Иван Вазов“

2019-2021г. Изградени улици
2.3. Проектиране и изграждане на подпорни стени по ул. „Пирин“ с цел недопускане на свлачищни процеси и създаване на предпоставки за бедствени ситуации. 2019-2023г. Изградени подпорни стени по ул. „Пирин“

2.4. Кандидатстване за надграждане на геозащитното съоръжение над ул. „Ангел Калоянов”, за укрепване на активизиралото се свлачище.

Ремонт и направа на ново каптиране на водоизточниците, захранващи с. Радилово.

2019г-2023г. Надграждане на геозащитно съоръжение. Ново каптиране на водоизточниците, захранващи с.Радилово.

3.Изграждане, реконструкция и поддържане на водоснабдителната и канализационната мрежа, опазване на околната среда и качеството на въздуха

3.1. Подобряване на качеството на питейната вода на територията на общината. 2019-2023г. Подобрено качество на питейната вода
3.2.Контрол и управление на качеството на атмосферния въздух на територията на община Пещера. Изготвяне на ежегоден оперативен план за подобряване качеството на атмосферния въздух. 2019-2023г. Подобряване на качеството на атмосферния въздух
3.3.Доизграждане на вътрешната канализационна мрежа на курорта „Свети Константин”. Проектиране и изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води. 2019-2023г. Доизграждане на канализационна мрежа, изграждане на ПСОВ
3.4. Ремонт на поливни канали в землището на община Пещера и водопроводи за поливна вода. 2019-2023г. Ремонтирани поливни канали и водопроводи

II.Мерки и дейности по изпълнение на Приоритет II „Подобряване на жизнения стандарт в община Пещера с грижа към хората

Мерки за постигане на приоритетите Дейности за реализиране на мерките Срок за изпълнение

Очаквани резултати

1. Модернизиране и подкрепа на образователната система

1.1.Подкрепа за добри учителски практики и даровити деца от общината чрез създаване на фонд от общинския бюджет и дарителски фонд.

2019-2023г.

Създаден фонд за подкрепа на добри учителски практики и подкрепа на даровити деца. Създаден дарителски фонд

1.2.Стимулиране на извънкласните форми на обучение, съобразени с интересите на децата чрез подкрепа на ЦПЛР-Общински детски комплекс.

2020-2023г. Стимулиране на талантите и изявите на децата и учениците

1.3. Развитие на модерна образователна среда, ориентирана към потребностите на местната икономика - съдействие за обвързване на профилирани паралелки за кадри с потребностите на местния бизнес. Провеждане на трудова практика, производствени и технологични тестове съвместно с ученици и др. проекти, насърчаващи сътрудничеството между местните училища и бизнеса.

2019-2023г. Развита и модернизирана образователна среда, ориентирана към потребностите на местния бизнес.

1.4. Работа с родители, социални работници и медиатори с цел предотвратяване отпадането от образователната система на деца и ученици от ромски произход. Постигане на пълен обхват и интеграция в системата на предучилищното и училищно образование.  

2019г-2023г Постигане на пълен обхват и интеграция в системата на предучилищното и училищно образование и работа с родители

2.Грижа за общественото здраве

2.1.Подобряване на здравните грижи в учебните заведения 2019-2023г. Подобрено качество на здравните грижи за деца и ученици

2.2.Осигуряване на безплатна детска кухня

2021г-2023г. Осигурена безплатна детска кухня

3.Качествено управление, достъпност на социалните услуги и осигуряване на трудова заетост на уязвими групи

3.1.Поетапно намаляване на таксата за детските градини, до пълното й отпадане в края на мандата

2022г-2023г. Поетапно намаляване на таксата за детските градини до пълно отпадане

3.2.Възстановяване на прякото общинско управление на социалните услуги

2020г-2023г. Общинско управление на социалните услуги
3.3.Изготвяне на анализ и отдаване на наличните общински жилища на хора в неравностойно положение. 2019г-2023г. Отдаване на наличните общински жилища на хора в неравностойно положение

3.4.Подобряване условията в пенсионерските клубове и другите социални клубове

2019-2023г. Подобрени условия в клубовете на пенсионера и другите социални клубове
3.5.Разработване на проекти с европейско и национално финансиране за осигуряване на трудова заетост на хора с ниски доходи, безработни лица, младежи до 29 г. и хора над 50-годишна възраст 2019-2023г. Осигуряване на трудова заетост на хора с ниски доходи, безработни лица, младежи до 29 г. и хора над 50-годишна възраст

4.Подкрепа за развитието на културните дейности от институциите и подкрепа на успешни творчески модели

4.1.Организиране и провеждане на културни събития и местни фестивали, участие на творци в регионални, национални и международни фестивали; утвърждаване и привличане на международно участие при провеждането на съществуващи и нови фестивали. 2019-2023г. Организирани и проведени културни събития. Утвърждаване и привличане на международно участие.
4.2. Подпомагане на изявите на танцови и певчески състави (самодейни групи) и подкрепа на местни автори. 2019-2023г. Изява на танцови и певчески състави, подкрепени местни автори

4.3. Изграждане на Алея на видни пещерци - всички бележити граждани на Пещера през вековете, деятели за светско училище и независима църква, хора на образованието, науката, изкуството и културата, обществени и политически дейци.

2022-2023г. Изградена културна инфраструктура

5.Инвестиции в младите хора и техния потенциал

5.1.Оказване на подкрепа на младите хора, които искат да организират сами или да участват в различни младежки и доброволчески кампании за толерантност, против насилието, антидискриминационна политика, борба със зависимостите и др. 2019-2023г. Оказана подкрепа на младите хора в младежки и доброволчески кампании
  5.2. Разработване и изпълнение на ежегодни планове за младежта. 2019-2023г. Изпълнение на младежки дейности във всички сфери на обществения живот
 

5.3. Увеличаване на възможностите за трудова заетост на младите хора и задържането на техния потенциал в община Пещера

2019-2023г. Осигурени условия за трудова реализация на младите хора
 

5.4. Увеличаване приноса на Общината за насърчаване на младите хора от малките населени места да се включват в различни младежки инициативи.

2019-2023г. Насърчаване на младите хора за участие в младежки инициативи

6.Създаване на съвременни условия за развитие на спорт, тренировъчна и състезателна дейност

6.1.Разработване и изпълнение на проекти за обогатяване на дейността на спортните клубове и подпомагане на работата с деца.

2019-2023г. Изпълнение на проекти за обогатяване на дейността на спортните клубове и подпомагане на работата с деца.
6.2.Нова политика за развитие на спорта в сътрудничество със спортните клубове, развиващи дейност на територията на община Пещера и подкрепа за възстановяване на традиционни за общината спортове. 2019-2023г. Подкрепа за възстановяване на традиционни за общината спортове

6.3. Прилагане на нов подход за включването на спортните бази на града в „туристически пакет на Пещера”

2021-2023г. Включването на спортните бази на града в „туристическият пакет на Пещера”
6.4. Подкрепа на треньорската дейност на спортните клубове спрямо предпочитанията на децата и техните родителите. 2020-2023г. Подкрепа за спортните клубове
6.5. Активна работа за създаване на публично-частни партньорство съгласно Закона. 2019-2023г. Създаване на публично –частни партньорства

6.6. Кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани с европейски средства или привличане на инвеститор за изграждане на многофункционална спортна зала, тенис кортове и прилежащ паркинг на терена, част от бившата казарма

2022-2023г. Изградена многофункционална спортна зала, тенис кортове и прилежащ паркинг на терена, част от бившата казарма
6.6.Изграждане на допълнителни съоръжения за спорт - игрище за мини футбол, игрище за баскетбол, волейбол, хандбал и бадминтон, площадки за фитнес на открито в ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ и ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ 2019-2023г. Изградени нови спортни съоръжения
 

III.Мерки и дейности по изпълнение на Приоритет III Създаване на условия за развитие на силна местна икономика и туристическия потенциал на община Пещера

Мерки за постигане на приоритетите Дейности за реализиране на мерките Срок за изпълнение Очаквани резултати

1.Осигуряване на условия за развитие на конкурентноспособна икономика

1.1.Активна комуникация с местния бизнес и подпомагане развитието на бизнеса в общината 2019-2023г. Активна комуникация и подпомагане на бизнеса
1.2. Създаване на условия за развитие на предприемачеството и привличане на инвестиции, развитие на контакти с други общини в страната и чужбина за икономическо сътрудничество 2019-2023г. Създадени условия и привличане на инвестиции, създадени контакти с други общини в страната и чужбина
1.3.Създаване на местна инициативна група (МИГ) за изработване на стратегия за подпомагане развитието на съществуващия бизнес и изграждане на нов бизнес. 2021-2023г. Създадена местна инициативна група; разработена стратегия

1.4. Провеждане на прозрачни процедури и подкрепа на местни фирми. Повишаване контрола при изпълнението на обществени поръчки

2019-2023г. Проведени прозрачни процедури; подкрепени местни фирми; повишен контрол при изпълнението на обществени поръчки

 1.5.Активно работещ екип в подкрепа на бизнеса за кандидатстване с проекти по национални и европейски програми

2019-2023г.

Оказана подкрепа на бизнеса за кандидатстване с проекти по национални и европейски програми

2. Стимулиране на предлагането и развитие на туристическите продукти 2.1.Обединяване на туристическите обекти в общинско предприятие, което да съдейства за поддръжката и опазването на обектите и рекламата на туристическите продукти. 2021-2023г. Създаване на общинско предприятие в областта на туризма
 

VI.Мерки и дейности по изпълнение наПриоритет IV „Открито управление”

Мерки за постигане на приоритетите Дейности за реализиране на мерките Срок за изпълнение Очаквани резултати

1.Ефективно управление на финансовите и публичните ресурси в сътрудничество с гражданското общество, подобряване на административното обслужване

1.1.Сформиране на Обществен съвет с участието на граждани от различни професии - учители, лекари, юристи, представители на спортни и неправителствени организации, с които заедно ще бъдат обсъждани и реализирани идеи за развитието на община Пещера

2020-2023г Сформиран Обществен съвет
  1.2.Прозрачност при използване на общински, държавни и европейски средства, включително тези за издръжката на общинската администрация 2019-2023г. Осигуряване на прозрачност в управлението
 

1.3.Строга финансова дисциплина и прозрачност на публичните разходи за намаляване на критичните нива на задлъжнялост и финансова стабилизация на община Пещера.

2019-2023г Ефективно управление на общинския бюджет; прозрачност на публичните разходи
  1.4.Провеждане на балансирана данъчна политика, отчитаща както финансовото състояние на гражданите, така и потребностите от финансиране на обществените услуги. 2019-2023г. Провеждане на балансирана данъчна политика
  1.5.Повишаване на ефективността на Общинска администрация и качеството на предлаганите услуги, разширяване и допълване обхвата на електронните услуги. 2019-2023г. Повишена ефективност на Общинска администрация
 

1.6.Съкращаване срокове за обслужване на гражданите и бизнеса

2019-2023г. Предоставени качествени административни услуги
  1.7.Благоприятна данъчна среда за стимулиране на малкия и средния бизнес. 2019-2023г.

Благоприятна данъчна среда за стимулиране на малкия и средния бизнес

  1.8. Провеждане на регулярни тематични срещи с представители на бизнеса, културните институции, НПО и различните професионални съсловия 2019-2023г. Подобрена комуникация между институциите и бизнеса
 

1.9.Създаване на изнесени приемни в кметствата

2020-2023г. Достъпност на   административните услуги
  1.10.Осигуряване на публичност при отчитане на Програмата за управление, два пъти в годината 2020-2023г Публичност и прозрачност на управлението

2.Ефективно управление на общинската собственост

2.1.Създаване на публичен регистър на общинската собственост, достъпен за всеки гражданин и инвеститор на общината за имотите, които се отдават под наем, тези, които са предвидени за продажба и имотите за публично-частно партньорство. Целта е да се улесни достъпът до информация и да се намали административната тежест. 2021-2023г. Улеснен достъп до информация и намаляване на административната тежест.
2.2.Създаване на допълнителни правни механизми за по-добра събираемост на вземанията на общината от граждани и юридически лица, които наемат общинска собственост 2021-2023г.

По-добра събираемост на вземанията

2.3.Завършване на процеса по придобиване на собствеността върху земята на летовище (село) „Свети Константин“ и даване на възможност за реализиране на инвестиции по инфраструктурата на курорта.

2019-2023г.

Завършване на процеса по придобиване на собствеността върху земята на летовище (село) „Свети Константин“

V.Мерки и дейности по изпълнение на Приоритет V „Сигурност”

Мерки за постигане на приоритетите Дейности за реализиране на мерките Срок Възможен източник на финансиране

1.Повишаване сигурността на гражданите и опазване на обществения ред

 1.1.За по-голяма сигурност в общината, съвместно с РУ „Полиция” – Пещера засилване на контрола на КАТ- Пещера за недопускане безконтролно паркиране на леки автомобили по тротоари и зелени площи в общината 2019-2023г. Засилен контрол
   1.2.Въвеждане на зони за сигурност около учебните заведения в града чрез поставяне на видеонаблюдение 2020-2023г. Въведени зони за сигурност
   1.3.Изграждане на зони за паркиране на леки автомобили по част от уличната мрежа на града 2019-2023г. Изградени зони за паркиране
   1.4.Съвместно с РУ „Полиция” – Пещера да се преустанови безстопанственото движение на животни на територията на общинската пътна мрежа, улиците и зелените площи 2019-2023г. Преустановяване на безстопанственото движение на животни
 

1.5.Предприемане на мерки за ограничаване популацията на бездомните кучета

2019-2023г.

Изпълнени мерки за ограничаване популацията на бездомните кучета

 

Програмата за управление на община Пещера за мандат 2019-2023 е приета с Решение № 35/30.01.2020г. на Общински съвет – Пещера.  

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069