Сряда, 17 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Програма
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА 2015-2019г. Печат Е-поща

ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА 2015-2019г.

        

Настоящата програма е съобразена с европейските ценности и стандарти а демокрация и граждански права, с идеята за следване на европейските политики за растеж.

Целта, която ще бъде постигната с реализирането на програмата за управление е устойчиви резултати в развитието на Пещера,Радилово и Капитан Димитриево, добро и принципно управление на Общината.

 1. I.ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Основополагащият принцип на управление е ЗАКОННОСТТА. Върху законна основа се гради здрава администрация.

Вторият принцип е РАВЕНСТВОТО, независимо от пол възраст и религиозна, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Третият принцип, на който залага програмата е ПРОЗРАЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ, ЕФЕКТИВНА, ЕФИКАСНА И ИКОНОМИЧНА в своята работа, под гражданския контрол на обществеността.

Не на последно място – ПОЛИТИКА НА СЪГЛАСИЕТО И БАЛАНС НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

 1. II.ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СА СЛЕДНИТЕ:
 2. Подобряване качеството на жизнената среда, чрез балансирано развитие на територията, инфраструктурата и достъпността;
 3. Постигане на устойчив растеж, чрез повишаване конкурентноспособността на местната икономика, развитие на малък, среден бизнес и туристическия потенциал;
 4. Достигане на високо ниво на образование, здравеопазване, социална дейност и спорт;
 5. Администрацията - достъпна за гражданите и бизнеса;

ИНФРАСТРУКТУРА:

Подобряване качеството на жизнената среда, ще бъде извършено чрез балансирано развитие на територията, инфраструктурата и достъпността и е гарантирано от правилно разпределение на ресурсите в инфраструктурата.

Градска среда:

 • Реновиране на настилката на централна градска част;
 • Реновиране на Пазара;
 • Преасфалтиране на Околовръстното шосе;
 • Подновяване на настилки на квартали улици в града ;
 • Изграждане на нови детски площадки ” в гр.Пещера, в селата Радилово и Капитан Димитриево и на летовище „Св.Константин”
 • Асфалтиране на улици в селата Радилово и Капитан Димитриево
 • Асфалтиране на улици в Кварталите „Луковица” и „Пирин“
 • Асфалтиране на улица „Ст.Караджа” от ЦРБ до кв. „Изгрев
 • Изграждане на нови тротоари и зони за отдих;
 • Преасфалтиране на четвъртокласна пътна мрежа

            Социална, образователна, административна и жилищна инфраструктура:

 • „Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда:Общинска администрация гр.Пещера”.
 • “Повишаване на енергийна ефективност на публична държавна сграда: РСПБЗН и РУП в гр.Пещера”
 • „Повишаване на енергийна ефективност на публична държавна сграда: ПГХВТ „Атанас Ченгелев”.
 • „Повишаване на енергийна ефективност на публична общинска сграда:Обединен детски комплекс”
 • „Повишаване на енергийна ефективност на публична общинска сграда- Ритуална зала, гр. Пещера, ул. Иван Попов №1;
 • „Повишаване на енергийна ефективност на публична общинска сграда- Къща, гр. Пещера, ул. „Веселин Стайков“ №12
 • „Повишаване на енергийна ефективност на публична държавна сграда Ветеринарна лечебница, гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ №131
 • „Повишаване на енергийна ефективност на публична държавна сграда на Горско Стопанство, гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ №129
 • „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера ”
 • Възстановяване на сградата на Първи комплекс от ”Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД;

Спортна Инфраструктура

 • Изграждане на Многофункционална спортна зала на територията на бившата казарма;
 • Реновиране на сградата на актовата зала в бившата казарма и превръщането и в зала за тренировки за борба и бокс;
 • Реновиране на градския стадион;
 • Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на ОУ“П. Р.Славейков“;
 • Изграждане на стрийтфитнес и рампа за скейтборд
 • Подобряване на условията за спорт на спортна площадка „Кавказ“;

Достъпност

 • Изграждане на достъпна среда в града и селата;
 • Спиране свлачищните процеси по пътя за Летовище „Свети Константин” и в „Сивата Махала”’

Екологична Инфраструктура

 • Закриване и рекултивация на съществуващото сметище;
 • Изграждане на компостираша инсталация за зелени отпадъци;
 • Изграждане на видео наблюдение на съдовете за разделно сметосъбиране;

ИКОНОМИКА, БИЗНЕС И ТУРИЗЪМ

Постигането на устойчив растеж в Община Пещера се гарантира, чрез повишаване конкурентноспособноста на местната икономика, развитие на малък, среден бизнес и туристическия потенциал.

 • Конкурентен бизнес се изгражда на основата на инвестиции, качествена работна ръка и добра данъчна среда, осигурена от Местното управление и бързо и качествено административно обслужване от страна на общинска администрация;
 • Подпомагане развитието и повишаване на конкурентноспособноста на фирмите, на база максималното използване на местните ресурси, традиции и професионален опит на населението;
 • Разкриване на нови работни места, чрез осигуряване на преференции за инвеститори ;
 • Разработване на стратегия на МИГ Пещера, съобразена с местния бизнес и осигуряване на успешната реализация на стратегията;
 • Възстановяване на Летовище „Свети Константин”, като общинска собственост;
 • Разработване съвместно с туристическия бизнес в града на Туристически продукт, включващ всички туристически обекти на територията и присъединяването им към регионален туристически продукт;

ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ, КУЛТУРА И СПОРТ

Достигане на високо ниво на образование, здравеопазване, социална дейност и спорт е основата за спокойствието и просперитета на хората в гр. Пещера и селата Радилово и Капитан Димитриево.

Образование

 • Създаване на обществен съвет по образование, в който учителите – настоящи и пенсионирани, да споделят вижданията си за образованието в община Пещера;
 • Подобрено отношението към учителското съсловие от страна на общинска администрация;
 • Преодоляване процеса на постоянно намаляваме на броя на пещерските деца, които учат в съседни общини;
 • Пълна финансова, техническа и кадрова обезпеченост на училищата за нормално функциониране през Учебната Година;
 • Подобряване съответствието на средното образование с потребностите на пазара на труда чрез разкриване на нови профили, професии и специалности и изграждане на трайни взаимоотношения между учебните заведения и бизнес структурите;

Здравеопазване

 • Грижа на Общината по нормалното функциониране на лечебните заведения;
 • Подобряване на оборудването на медицинските кабинети в учебните заведения;

Социални дейности

 • Социалната политика на община Пещера ще е насочена към потребностите на всички граждани, а не само към уязвимите групи от населението;
 • Отдаване на част от съществуващите социални услуги на Сдружения с нестопанска цел, за по- доброто им управление;
 • В пряко взаимодействие с Дирекция „Социално подпомагане”, ще се разширява кръгът от социални услуги на гражданите;
 • Разкриване на Център за социално включване в гр. Пещера, който ще предоставя широк кръг отсоциални и здравни услуги, включително илични асистентиза възрастни хора с увреждания;
 • Ще бъдат разкрити посредством проекти – нови услуги за възрастни по домовете, финансирани от МТСП;
 • ·Разширяване на дейността Клубовете на „Хората с увреждания и „Пенсионера” чрез целево финансиране на кампании за доставка на хранителни продукти по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.;

Култура

 • Промяна в цялостната концепция за управление на културата в Общината, посредством Обществен съвет по култура, като консултативен орган към Кмета;
 • Ново концептуално разпределение на функциите на културните институции в Общината за подготовката на културния календар и всички значими културни събития през годината в Общината;
 • Подготовка на Културен календар съобразен с потребностите на хората от общината от концерти, изложби и занимание с сценично и танцово изкуство;
 • Осигуряване на допълнителни щатни бройки, гарантиращи по- високо финансиране на дейността на Читалищата в града и двете села;
 • Допълнително финансиране на дейността на Читалищата от общинския бюджет;
 • Разширяване на кръга на деца и възрастни, занимаващи се с любителско творчество, посредством нови форми- театър, естрадно пеене, изобразително изкуство;
 • Предаване на концерти и събития от залата на Читалище „Развитие” посредством уеб- базирана платформа в реално време в интернет;
 • Насърчаване усилията на културните организации за привличане на младите хора в дейностите и събитията на културните институти чрез подпомагане реализирането на образователни програми, конкурси, състезания, фестивали и др. атрактивни и интерактивни форми, насочени към децата и младите хора;
 • Създаване на система за реклама на културните събития и привличане на сериозни медийни партньори;

Спорт

Физическото възпитание и спортът са в основата на здравето на всяка нация. Община Пещера трябва да възобнови бързо и с ускорени темпове дейността на спортните клубове, донесли слава на града ни в традиционните видове спорт, както и даде тласък на нови такива.

 • Модернизацията на стадионите на град Пещера и двете села, ще доведат до привличане на все повече младежи и деца в спортовете футбол и лека атлетика;
 • Изграждане на многофункционална спортна зала на територията на бившата казарма, ще развие спортовете: волейбол, бадминтон, тенис на маса, традиционните за Пещера – бокс и борба;
 • Разширяване на дейността на ракетомоделистите и обновяването на тенис корта ще привлече нови спортисти;
 • Правилно и справедливо разпределение на субсидиите за всички регистрирани спортни клубове;
 • Изграждането на фитнес на открито и нова спортна площадка, ще увеличи масово спортуващите младежи ;
 • Насърчаване на публично-частното партньорство при изграждането, експлоатацията, поддръжката и опазването на общинската спортна база;

АДМИНИСТРАЦИЯТА - ДОСТЪПНА ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

Основната дейност на Общинската администрация е обслужването на гражданите и бизнеса във всички области.

Кметът на общината има 327 правомощия като ръководител на общинската администрация и 268 правомощия, които са свързани с неговата специална компетентност като орган на изпълнителната власт в общината. Тези правомощия се разпределят, на база на нормативните актове на всички служители от Общинската администрация .

 • На База на функционалния анализ на Администрацията на Община Пещера, нова работеща структура и нов устройствен правилник, който да гарантира една ефективна, ефикасна и икономична Общинска Администрация;
 • Промяна в някои основни наредби, които ще предложа на новия общински съвет, ще гарантират по- добра комуникативност между гражданите и администрацията.;
 • Засилване на тежестта на предлаганите електронни услуги, ще гарантира получаване на административна услуга от дома;
 • Прозрачност в работата на администрацията, чрез обратна връзка с потребителите на административните услуги;
 • Предаване на Заседанията на Общинския съвет посредством уеб- базирана платформа в реално време в интернет.;
 • Изграждане на система за електронно гласуване в Общинския съвет;
 • Модернизиране радио-мрежата на Радио „Пещера”.
 • Предоставяне на безплатен интернет на обществените места в града;
 • Гарантиране на достъпност на администрацията, бързина и ефикасност на работата й, грижа за интересите на обществото и рационално използване на наличните ресурси /работа с жалбите, молбите и предложенията на гражданите, организиране на изнесени приемни в кварталите на града и селата, срещи с общински съветници/;
 • Извършване на реално остойностяване на общинските услуги с оглед постигане на обоснована тяхна цена;
 • Строга бюджетна дисциплина гарантирана от Система за финансово управление и контрол;
 • Оценка на състоянието на общинските фирми и приемане на бизнес програми за развитие;

Изпълнението на настоящата програма цели подобряване на жизнената среда и потенциала за развитие на община Пещера, като през периода може да бъде допълвана, съобразно осигурено допълнително финансиране на нови дейности.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216