Неделя, 21 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Уведомление за инвестиционно предложение Печат Е-поща
Понеделник, 24 Януари 2011г. 17:01ч.
Уведомление за инвестиционно предложение
от БИОМАСС – ЕНЕРДЖИ – БЪЛГАРИЯ ООД ЕИК 201226513

 

Във връзка с изискванията на чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че фирма БИОМАСС – ЕНЕРДЖИ – БЪЛГАРИЯ ООД , със седалище гр. Пещера, ул.”Георги Кьосеиванов” №23 , има намерение да реализира инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за електропроизводство от ВЕИ – БИОМАСА , производство на пелети и сушене на дървен материал”.
Принципно, предлагания производствен процес представлява

 

термохимична преработка на широколистна и иглолистно дървесина растителна или друга биомаса, при който се получава вторичен енергоносител . Същият се ще се изгаря в двигатели с вътрешно горене към които е комплиран генератор за производство на електроенергия. Процесът протича при температури от порядъка на 700 – 1300 оС. Централата за  добив на електрическа енергия, използваща дървесина като първичен енергоносител ще е с инсталирана мощност до 5 000 kW  ще бъде изградена в землището на град Пещера, ЕКАТТЕ 56277, Община Пещера в местността „Узун Драгасия” ,номер на имота 012290 и начин на трайно ползване – производствен терен. Същият имот е собственост на БИОМАС – ЕНЕРДЖИ – БЪЛГАРИЯ ООД съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот с  №13, том 3, рег.№4671, дело №364 от 2010 .

 

Произведеното електричество ще се  подава в мрежата.
Основната суровина е дървесна биомаса и дървесни остатъци, получени при дърводобива, дървопреработването, растениевъдството и други дейности – малоценна дървесина, дървесина от санитарни сечи, клони, вейки, дървени изрезки, вършина и др.
Консумация на дървесина за kW-час е 1.0 +- 0.1 килограма за kW-час, а скоростта на водата за рециркулация е 20 000 литра/час. Предвижда се и инсталирането на преса за производството на дървесни пелети, както и направата на камерни сушилни за дървен мателиал.
Инвестиционното предложение не засяга защитени природни територии и зони.
Производството е изключително чисто и екологично, като способства за намаляване на парниковите емисии, подобряването на околната среда и използването на Възобновими Енергийни Източници. Емисиите на въглероден оксид и азотни окиси са от два до три пъти под установените за Европейския съюз норми, а нивата на изпусканите  фини прахови частици са в хиляди пъти под ПДК.
Не се предвижда никаква промяна в съществуващата пътна инфраструктура.
По време на строителството ще се използват стандартни материали за промишлено строителство доставени от производители.За експлоатацията ще се използват дървесни и селскостопански остатъци и промишлена вода за еднократно зареждане на охладителната инсталация.Инвестиционното предложение не е ограничено в срокове за закриване или преструктуриране на производството.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216