Събота, 20 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс Печат Е-поща
Петък, 28 Януари 2011г. 12:03ч.

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А   О Б Я В Я В А :

1.Открива провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на масивна едноетажна сграда – частна общинска собственост, с площ от 34,37 кв. м., планоснимачен № 3487 / три хиляди четиристотин осемдесет и седем /, състояща се от две помещения, тоалетна и коридор, попадаща в УПИ ІV  - 2848, находящ се в гр. Пещера, кв. 158, при граници на имота на сградата: север – трафопост с пл. № 3488 и дворно място; изток – дворно място; юг – улица с ос. т. 674-732; юг – улица с ос. т. 732-731; запад – УПИ V – 2331, УПИ № VІІ – 2330.
Описаната сграда се отдава под наем за

 

разкриване и функциониране на Метадонова поддържаща програма.
2. Предложената от кандидатите месечна наемна цена трябва да бъде не по-малка от  127, 17 лева (сто двадесет и седем лева и 17 ст.), без ДДС,  месечно или 3,70 лв. на кв. м. без ДДС.
3. Класирането на участниците ще бъде извършено при следните критерии:
3.1  К1  – предложена цена – 70 т.
3.2 К2 – осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети на лица, зависими от наркотични вещества – 30 т.
4. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 22.02.2011 г. от 14.00 часа в  стая № 5  на Общинска администрация -  гр. Пещера ( І-ви етаж ).
5. Оглед на терена може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на конкурсни документи след предварително заявяване в стая № 15 от 10.00 до 12.00 часа.
6. Конкурсна документация може да се закупи до 17.00 ч. на 15.02.2011 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж на сградата на Общинска администрация - гр. Пещера, срещу заплатена сума от 10 лева.
7. Депозит за участие в публично оповестения конкурс в размер на 13 лв. се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера до 17.00 часа на 21.02.2011 г.
8. Документите за участие в конкурса ще се приемат до 17.00 часа на 21.02.2011 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
9. В конкурса могат да участват само здравни или лечебни заведения, предоставящи медицински услуги.
10. Сградата, която се отдава под наем ще се ползва с цел предоставяне на метадонова поддържаща терапия в гр. Пещера в изпълнение на Компонент 4 “Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” на Програма “Превенция и контрол на ХИВ / СПИН”.
11. Задължителни документи за участие в конкурса са:
11.1 Диплома за завършено медицинско образование;
11.2. Заявление за участие по образец;
11.3. Документ за внесен депозит за участие в публично оповестения конкурс;
11.4. Документ за закупени конкурсни книжа;
11.5. Декларации по образец:
- декларация, че участникът няма задължения към физически или юридически лица
- декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера.
11.6. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване 45 дни преди датата на конкурса.
12. Договор за наем със спечелилия участник ще се сключи в четиринадесет дневен срок след  влизане в сила на заповедта на Кмета на Община Пещера за определяне на спечелилия публично оповестения конкурс.
13. В договора със спечелилия участник ще се предвиди условие за извършване на ремонтни дейности на помещенията, като същите бъдат за сметка на наемната цена и бъдат доказани със съответните разходооправдателни документи.

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216