Неделя, 21 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ЗАПОВЕД №29 от 18.01.2011 г. Печат Е-поща
Сряда, 16 Февруари 2011г. 16:36ч.
ЗАПОВЕД
№29
18.01.2011 г.

 

Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на община Пещера във връзка с Протокол № 5 от 09.09.2010г. и Протокол № 8 от 27.12.2010г. на комисията по чл. 196, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ и на основание чл. 195, ал.6  от ЗУТ ,  чл.44, ал.1,т.2, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

 

З А П О В Я Д В А М :

 

Да се извърши премахване на самосрутваща се вилна сграда с пл.№109, находяща се в УПИ-I-Обществено и индивидуално застрояване, кв.4 по плана на лет.Свети Константин  ,  която сграда съгласно Нот.акт №30 , том VI, нот.дело №902/21.09.2006 на нотариус Георги Карамитрев е собственост на “Адамс Драмънд Груп”ООД, с управител Джийн Макмилън ЕИК ...... със седалище гр.Батак , ул.”Петър Вранчев”№22 , с упълномощен представител от собственика Гарине Матеозова Бедросян с ЕГН : ........ гр.Варна, съгласно пълномощно с рег.№1556,1557/22.03.2010г., в двумесечен срок, след влизане на Заповедта в сила, издадена на основание чл.195,ал.6 от ЗУТ.

 


Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Стоил Стоилов – Зам. Кмет  на Община Пещера.
Копие от настоящата заповед, както и копие от протокол №8/27.12.2010г.  да се връчи на горепосочените лица за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 – дневен срок пред Административен съд гр. Пазарджик , считано от датата на съобщението и по реда на чл.215 от ЗУТ .

 

КМЕТ : /п/ 
/СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ /
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216