Понеделник, 27 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

П Р О Т О К О Л № 7 / 27.12.2010 год. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 16 Февруари 2011г. 17:18ч.
П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№  7 / 27.12.2010 год.

На 27.12.2010г., комисията  по  чл. 196, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.44,ал.1 и т.8 от ЗМСМА, назначена със  Заповед  № 900 /06.12.2010г.  на  Кмета  на  Община  Пещера , в състав :
Председател : инж. Стоил Стоилов – Зам. Кмет на Община Пещера
и Членове :
1. арх. Н. Грудева – Директор дирекция „ТСУ” при Община Пещера ;
2. инж. Атанас Пискюлев -  Гл.спец.”Н С” при Община Пещера ;
3. Петя Харизанова – Ст. юристконсулт при Община Пещера ;
4. инж. Петя Попова -  Инспектор – РИОКОЗ – Пазарджик;
5. Гл. инспектор инж. Д. Миразчиев – Началник РС “ПБЗН” -  гр.Пещера

се събра в сградата на община Пещера и извърши служебна проверка на документите постъпили във връзка с обявени протокол  №4/09.09.2010 г.  на гореописаната комисия , както и съобрази предварително изготвено становище на инж. Конструктор – независим експерт за установяване състоянието на вилна сграда с пл. №102, находяща се в УПИ-І-обществено и индивидуално застрояване, кв. 4 по плана на летовище „Свети Константин”, община Пещера, която сграда съгласно Нот.акт №35 , том V, нот.дело №759 от 28.06.2007 г. на нотариус Георги Карамитрев е собственост  на  „АДАМС ДРАМЪНД ГРУП” ООД, с управител Джийн Макмилън ЕИК ……. със седалище гр. Батак, ул. „Петър Вранчев”22, упълномощен представител на собственика Гарине Матеозова Бедросян с ЕГН : …….. , гр.Варна , съгласно пълномощно рег.№ 1556,1557 / 22.03.2010 г.

 


Комисията констатира :

 

Счита за неприемливо предложеното от собственика удължаване на сроковете , предвид даваната във времето нееднократна възможност за укрепване на сградата . Във връзка с процедурата по изслушване , която се изразяваше в срещи в общината с упълномощени представители на собственика (по тяхно желание не бе създаден протокол от срещата) и допълнително се заявиха писмени предложения за отсрочване на строителните дейности , беше възложена експертна оценка на независим инж. конструктор,  който да обследва състоянието на сградата .

 

Съгласно конструктивното становище /неразделна част от протокола/ на инж. Никола Николов за състоянието на вилна сграда с пл. №102 , находяща се в УПИ-І-обществено и индивидуално застрояване, кв. 4 по плана на летовище „Свети Константин”, сградата е двуетажна с масивен първи етаж и втори изграден от сглобяема метална конструкция. Изоставена е като експлоатация за дълъг период от време -повече от 10 години, не е стопанисвана по никакъв начин , с потрошени прозорци и врати . Външното стълбище за второто ниво и терасата към същото са без всякакви предпазни парапети , обрасли в мъхове и   лишеи. Конструкцията на  масивната  част- първо ниво  е  компрометирана  ,  отцепена  в
североизточната част с фуга повече от 10 см по цялата вертикала непосредствено до ъгловата колона . Следващата до нея колона посока запад е пропаднала , ката същата видимо е била подсилвана във времето , което доказва работещи деградивни усилия на фундамента под нея. Мазилката на първото ниво е отлюпена на големи площи , същата от влагата на терена поради липсваща хидроизолация и дренаж е с мухъл и на трайни грозящи петна . Отворите от дървена дограма на това ниво е изпочупена и деформирана . Металната конструкция на второто ниво е от метални профили ,които се четат като дограма-витрини , а не като носещи елементи . По борда и стрехите висят ламарини ,а липсващите елементи по цялата източна фасада създават условия за бърза корозия . Стълбището е външно от север и цялото е необезопасено , обрасло в мъхове и лишеи . Ламаринените бордове от запад межди първо масивно ниво и второ метална конструкция са отцепени  ръждясали и накъсани на парчета . Металната дограма на второто ниво е изкривена и деформирана , а стъклата липсващи или счупени . Вътрешното пространство е с обрушени прегради и цялото потънало в боклуци .

Сградата е пожароопасна, плъхопроницаема, вредна в санитарно-хигиенно отношение  и  с  опасност  от  цялостно  самосрутване  на  покрива  и  оградните  стени .
Същата е опасна за здравето и живота на собствениците /ползвателите/ , както и граждани , предвид безпарцелното застрояване на летовището и има опасност от падане на части от сградата .

 

На  основание   горните   констатации   и  чл. 196  ал.1  от  ЗУТ  комисията взе

 


Р  Е  Ш Е Н И Е :

 


На  основание горното  и чл.195 ал.6 от ЗУТ, комисията  предлага :

 


Издаване  Заповед от Кмета на Община  Пещера по реда на чл.195  ал.6 от ЗУТ за премахне вилна сграда с пл. №102, находяща се в УПИ-І-обществено и индивидуално застрояване, кв. 4 по плана на летовище „Свети Константин” от собственика в двумесечен срок от влизането на заповедта в сила .

 


При  неизпълнение  в определения срок, сградата да бъде  премахната  по реда на чл.196 ал.5 от ЗУТ (от общината за сметка на собственика ) в двумесечен   срок   след  изтичане на срока  за доброволно събаряне на обекта.

 


КОМИСИЯ :   Председател : /п/
Членове : /п/
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069