Неделя, 26 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

63 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 22 Февруари 2011г. 13:10ч.
На  28. 02. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ШЕСТДЕСЕТ  И ТРЕТО заседание  на Общински съвет, с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.  Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пещера към 31.12.2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

2.  Приемане бюджета на Община Пещера за 2011година.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

3. Отчет за изпълнението на Програмата за борба с престъпността  и подобряване на обществения ред през 2010 година.
ДОКЛАДВА:Началникът на РПУ Пещера

4. Отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Пещера за 2010година.
ДОКЛАДВА: Председателят на ОбК за БППМН

5. Информация за работата на Общинска служба по земеделие - Пещера и взаимодействието и със земеделските производители.
ДОКЛАДВА: Началникът  на Общинска служба по земеделие - Пещера

6. Приемане на годишна Програма за развитието на читалищата в общината.
ДОКЛАДВА:Кметът на Общината

7. Информация за работа с еврофондове за периода Ноември 2010 г.- Януари 2011 г
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

8. Текущи.
8.1. Приемане на отчет на Кмета на Община Пещера за изпълнението на приетите актове на Общински съвет – гр.Пещера за периода юли-2010- декември 2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

8.2. Продажба на общинско жилище ,представляващо апартамент № 15 находящ се на  ул.”Хан Пресиян” № 10,вх.А ,ет.5.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

8.3. Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера..
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

8.4. Допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

8.5. Участие на Община Пещера като водеща организация, за кандидатстване за финансово подпомагане на основание чл.6 от Наредба № 1 от 08.02.2007г. за условията и реда за финансово подпомагане от министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

8.6.   Осигуряване на собствен принос по договор за безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по приоритетна ос 1 на ОПРР «Устойчиво и интегрирано градско развитие», операция 1.1 «Социална инфраструктура».
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

9. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069