Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Пещера
НАРЕДБА за стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение № 197/31.10.2008г. на Общински съвет гр.Пещера

 

Раздел І

 

Общи положения

Чл.1 Настоящата Наредба регламентира редът и изискванията за стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Пещера.

Чл.2 Собствениците на кучета носят гражданска и административно - наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета, съгласно тази Наредба и действащото в страната законодателство.

Раздел ІІ

Стопанисване на кучетата

Чл.3 В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.

Чл.4 Собствениците на кучета им осигуряват условия, грижи и внимание съобразени с естествените им нужди според вида и породата им.

Чл.5/1/ Движението на кучетата в населените места става с повод и нашийник, а на по едрите с намордник.

/2/ При извеждане на кучетата собственикът е длъжен да осигури пълна безопасност на живота, психическото и физическото здраве на гражданите.

/3/ Кучетата за опазване на стадата се придвижват задължително с оборудвани спъвалки. Необорудваните кучета се считат за безстопанствени.

/4/ Куче без един от реквизитите – здравен паспорт с печат с нашийник, повод, непридружено от собственика се счита за безстопанствено

Чл.6 При дефекация на улици, тротоари, алеи, тревни площи и други места собственикът на кучето е длъжен да почисти замърсеното място и да изхвърли фекалиите на кучето в контейнери за битови отпадъци.

Чл.7 Забранява се :

1. допускането и престоя на кучетата в магазини и обществени сгради,

2. преминаване и престоя на кучета през детски площадки и територията на детски ясли, градини и училищните дворове,

3. допускането на свободно движещи се кучета на обществени места, предназначени за отдих на гражданите, спортна и лечебна дейност,

4. всяко свободно пускане на кучетата извън разрешените и обозначени за тях места,

5. отглеждането на кучетата на тераси, балкони и други с външно отводняване,

6. пускането на кучета в общия двор на жилищни кооперации и междублокови пространства.

Чл.8 Отглеждането на повече от едно куче от един собственик в едно жилище се допуска по изключение след решение на етажните собственици съгласно Правилника за управление, реда и надзора на етажната собственост /ПУРНЕС/.

Чл.9 Безстопанствените животни / родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях място/ се кастрират и връщат обратно на мястото откъдето са взети.

Чл.10 /1/ Кучетата, наранили или ухапали човек или животно се изолират и преглеждат.

/2/ Отговорността на собственика за вреди причинени от куче се реализира по съдебен ред.

/3/ Евтаназията на кучетата се допуска:

1. безнадеждно болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болка и страдание,

2. при животни, чието поведение представлява доказана опасност за живота и здравето на хората и животните.

Раздел ІІІ

Контрол и санкции

Чл.11 /1/ Контролът по настоящата наредба се извършва от специализираните ветеринарно - медицински органи, органите на РПУ гр.Пещера, както и лицата определени със заповед на Кмета на Общината.

/2/ Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от определени със заповед на Кмета на Общината длъжностни лица.

/3/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

/4/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.12/1/ За установено нарушение по чл.5, чл.6, чл.7и чл.8 от настоящата наредба се налага глоба от 50 до 200 лв.

/2/ за повторно нарушение по чл.5, чл.6, чл.7и чл.8 глобата е от 200 до 500 лв.

/3/ По смисъла на тази наредба нарушението е повторно, ако е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление с което е наложено наказание за същия вид нарушение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1 По смисъла на тази Наредба кучетата се определят като :

1.безстопанствени – родени като такива или изоставени от собствениците, които не обитават дом, ферма или специално определено място за тях,

2.загубени –свободно движещи се извън мястото на домуване без знанието на собственика.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&2 Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изискванията на Закона за ветеринарно - медицинската дейност.

&3 Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината.

&4 Наредбата е приета с Решение № 197 от 31.10.2008г. на Общинския съвет и влиза в сила в 30 дневен срок от публикуване в общински вестник.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069