Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало е-Община Административни Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1 ГРАО 1 - Възстановяване или промяна на име 2458
2 ГРАО 2 - Издаване на удостоверение за наследници 3387
3 ГРАО 3 - Издаване на удостоверение за семейно положение 2351
4 ГРАО 4 - Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 2369
5 ГРАО 5 - Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 2085
6 ГРАО 6 - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 2445
7 ГРАО 7 - Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 2354
8 ГРАО 8 - Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ 2263
9 ГРАО 9 - Адресна регистрация по постоянен адрес 2461
10 ГРАО 10 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес 2320
11 ГРАО 11 - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 2165
12 ГРАО 12 - Адресна регистрация по настоящ адрес 2402
13 ГРАО 13 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес 2327
14 ГРАО 14 - Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 2278
15 ГРАО 15 - Издаване на удостоверение за правни ограничения 2373
16 ГРАО 16 - Издаване на удостоверение за родените от майката деца 3363
17 ГРАО 17 - Издаване на удостоверение за раждане-оригинал 2234
18 ГРАО 18 - Комплектоване и обработка на документи за събития, настъпили в чужбина/актове за раждане, за брак и за смърт/ 2854
19 ГРАО 19 - Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние /прекратяване на граждански брак, припознаване, промяна на име, осиновяване и др./ 2591
20 ГРАО 20 - Промяна в актовете за гражданско състояние 2221
21 ГРАО 21 - Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние 2272
22 ГРАО 22 - Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 2455
23 ГРАО 23 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал 2298
24 ГРАО 24 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат 2161
25 ГРАО 25 - Препис-извлечение от акт за смърт - за първи път 2206
26 ГРАО 26 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 2375
27 ГРАО 27 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане, акт за смърт/ 2168
28 ГРАО 28 - Заверка на документи по гражданското състояние за чужбина 2240
29 ГРАО 29 - Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 2321
30 ГРАО 30 - Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 2363
31 ГРАО 31 - Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението 3697
32 ГРАО 32 - Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции 2469
33 ГРАО 33 - Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 2520
34 ГРАО 34 - Припознаване на дете 2289
35 ГРАО 35 - Предоставяне на частни съдебни изпълнители на писмени справки, сведения, копия и извлечения на документи, съдържащи информация по гражданското състояние на длъжника 2513
36 ГРАО 36 - Комплектоване и проверка на документи към искане на установяване на българско гражданство 2222
37 ГРАО 38 - Издаване на всички видове удостоверения по искане на гражданите, извън изброените горе 2577
38 ГРАО 39 - Регистрация на документи за сключване на граждански брак 2654
39 ГРАО 40- Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 1746


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069