Понеделник, 15 Окт 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало е-Община Административни Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1 ГРАО 1 - Възстановяване или промяна на име 1511
2 ГРАО 2 - Издаване на удостоверение за наследници 2023
3 ГРАО 3 - Издаване на удостоверение за семейно положение 1589
4 ГРАО 4 - Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 1460
5 ГРАО 5 - Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 1370
6 ГРАО 6 - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 1622
7 ГРАО 7 - Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 1495
8 ГРАО 8 - Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ 1493
9 ГРАО 9 - Адресна регистрация по постоянен адрес 1613
10 ГРАО 10 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес 1523
11 ГРАО 11 - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 1452
12 ГРАО 12 - Адресна регистрация по настоящ адрес 1609
13 ГРАО 13 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес 1439
14 ГРАО 14 - Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 1460
15 ГРАО 15 - Издаване на удостоверение за правни ограничения 1606
16 ГРАО 16 - Издаване на удостоверение за родените от майката деца 2230
17 ГРАО 17 - Издаване на удостоверение за раждане-оригинал 1464
18 ГРАО 18 - Комплектоване и обработка на документи за събития, настъпили в чужбина/актове за раждане, за брак и за смърт/ 1959
19 ГРАО 19 - Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние /прекратяване на граждански брак, припознаване, промяна на име, осиновяване и др./ 1627
20 ГРАО 20 - Промяна в актовете за гражданско състояние 1434
21 ГРАО 21 - Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние 1375
22 ГРАО 22 - Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 1526
23 ГРАО 23 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал 1477
24 ГРАО 24 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат 1391
25 ГРАО 25 - Препис-извлечение от акт за смърт - за първи път 1439
26 ГРАО 26 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 1460
27 ГРАО 27 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане, акт за смърт/ 1400
28 ГРАО 28 - Заверка на документи по гражданското състояние за чужбина 1491
29 ГРАО 29 - Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 1515
30 ГРАО 30 - Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 1585
31 ГРАО 31 - Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението 2331
32 ГРАО 32 - Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции 1565
33 ГРАО 33 - Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 1676
34 ГРАО 34 - Припознаване на дете 1526
35 ГРАО 35 - Предоставяне на частни съдебни изпълнители на писмени справки, сведения, копия и извлечения на документи, съдържащи информация по гражданското състояние на длъжника 1607
36 ГРАО 36 - Комплектоване и проверка на документи към искане на установяване на българско гражданство 1452
37 ГРАО 37 - Удостоверение за идентичност на административен адрес 2858
38 ГРАО 38 - Издаване на всички видове удостоверения по искане на гражданите, извън изброените горе 1676
39 ГРАО 39 - Регистрация на документи за сключване на граждански брак 1590


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216