Сряда, 20 Фев 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало е-Община Административни Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1 ГРАО 1 - Възстановяване или промяна на име 1690
2 ГРАО 2 - Издаване на удостоверение за наследници 2260
3 ГРАО 3 - Издаване на удостоверение за семейно положение 1697
4 ГРАО 4 - Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 1680
5 ГРАО 5 - Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 1535
6 ГРАО 6 - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 1812
7 ГРАО 7 - Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 1708
8 ГРАО 8 - Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ 1614
9 ГРАО 9 - Адресна регистрация по постоянен адрес 1796
10 ГРАО 10 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес 1692
11 ГРАО 11 - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 1555
12 ГРАО 12 - Адресна регистрация по настоящ адрес 1768
13 ГРАО 13 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес 1666
14 ГРАО 14 - Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 1667
15 ГРАО 15 - Издаване на удостоверение за правни ограничения 1790
16 ГРАО 16 - Издаване на удостоверение за родените от майката деца 2451
17 ГРАО 17 - Издаване на удостоверение за раждане-оригинал 1615
18 ГРАО 18 - Комплектоване и обработка на документи за събития, настъпили в чужбина/актове за раждане, за брак и за смърт/ 2152
19 ГРАО 19 - Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние /прекратяване на граждански брак, припознаване, промяна на име, осиновяване и др./ 1812
20 ГРАО 20 - Промяна в актовете за гражданско състояние 1553
21 ГРАО 21 - Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние 1568
22 ГРАО 22 - Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 1646
23 ГРАО 23 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал 1659
24 ГРАО 24 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат 1536
25 ГРАО 25 - Препис-извлечение от акт за смърт - за първи път 1616
26 ГРАО 26 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 1601
27 ГРАО 27 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане, акт за смърт/ 1566
28 ГРАО 28 - Заверка на документи по гражданското състояние за чужбина 1624
29 ГРАО 29 - Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 1631
30 ГРАО 30 - Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 1776
31 ГРАО 31 - Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението 2688
32 ГРАО 32 - Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции 1792
33 ГРАО 33 - Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 1884
34 ГРАО 34 - Припознаване на дете 1679
35 ГРАО 35 - Предоставяне на частни съдебни изпълнители на писмени справки, сведения, копия и извлечения на документи, съдържащи информация по гражданското състояние на длъжника 1801
36 ГРАО 36 - Комплектоване и проверка на документи към искане на установяване на българско гражданство 1598
37 ГРАО 37 - Удостоверение за идентичност на административен адрес 3149
38 ГРАО 38 - Издаване на всички видове удостоверения по искане на гражданите, извън изброените горе 1872
39 ГРАО 39 - Регистрация на документи за сключване на граждански брак 1878


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216