Понеделник, 25 Яну 2021
Вие сте тук: Начало е-Община Административни Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1 ГРАО 1 - Възстановяване или промяна на име 2387
2 ГРАО 2 - Издаване на удостоверение за наследници 3279
3 ГРАО 3 - Издаване на удостоверение за семейно положение 2291
4 ГРАО 4 - Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 2311
5 ГРАО 5 - Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 2034
6 ГРАО 6 - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 2394
7 ГРАО 7 - Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 2291
8 ГРАО 8 - Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ 2203
9 ГРАО 9 - Адресна регистрация по постоянен адрес 2398
10 ГРАО 10 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес 2259
11 ГРАО 11 - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 2103
12 ГРАО 12 - Адресна регистрация по настоящ адрес 2337
13 ГРАО 13 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес 2266
14 ГРАО 14 - Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 2223
15 ГРАО 15 - Издаване на удостоверение за правни ограничения 2317
16 ГРАО 16 - Издаване на удостоверение за родените от майката деца 3290
17 ГРАО 17 - Издаване на удостоверение за раждане-оригинал 2174
18 ГРАО 18 - Комплектоване и обработка на документи за събития, настъпили в чужбина/актове за раждане, за брак и за смърт/ 2786
19 ГРАО 19 - Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние /прекратяване на граждански брак, припознаване, промяна на име, осиновяване и др./ 2498
20 ГРАО 20 - Промяна в актовете за гражданско състояние 2165
21 ГРАО 21 - Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние 2209
22 ГРАО 22 - Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 2351
23 ГРАО 23 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал 2236
24 ГРАО 24 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат 2099
25 ГРАО 25 - Препис-извлечение от акт за смърт - за първи път 2148
26 ГРАО 26 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 2307
27 ГРАО 27 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане, акт за смърт/ 2100
28 ГРАО 28 - Заверка на документи по гражданското състояние за чужбина 2179
29 ГРАО 29 - Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 2261
30 ГРАО 30 - Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 2307
31 ГРАО 31 - Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението 3609
32 ГРАО 32 - Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции 2396
33 ГРАО 33 - Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 2450
34 ГРАО 34 - Припознаване на дете 2229
35 ГРАО 35 - Предоставяне на частни съдебни изпълнители на писмени справки, сведения, копия и извлечения на документи, съдържащи информация по гражданското състояние на длъжника 2451
36 ГРАО 36 - Комплектоване и проверка на документи към искане на установяване на българско гражданство 2159
37 ГРАО 38 - Издаване на всички видове удостоверения по искане на гражданите, извън изброените горе 2508
38 ГРАО 39 - Регистрация на документи за сключване на граждански брак 2576
39 ГРАО 40- Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 1698


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069