Четвъртък, 30 Май 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ BGENVIRONMENT – 4.004 – 0014
BGENVIRONMENT – 4.004 – 0014

logo ILN

Pro4.004 0014Работно посещение Печат Е-поща
Проекти - BGENVIRONMENT – 4.004 – 0014

Gerb Peshteraweb logo ILN

 

   Във връзка с изпълнението на Дейност 5 „Разпространяване на добри практики - фаза 1 - обмен на опит и добри практики - работно посещение в Норвегия“ по проект BGENVIRONMENT-4.004-0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча", финансиран по Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.,
   20 души - експерти от 4-те общини партньори по проект „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча" взеха участие в 4-дневно работно посещение на Норвегия. Експертите заминаха за Осло на 16-ти септември, където визитата продължи 2 дни. По време на престоя си в Осло, представителите на общините и партньорите разгледаха многобройни добри практики и зелени решения за внедряване на мерки за адаптация и намаляване на климатичните промени в градска среда.
   На 17.09 вечерта експертите пристигнаха в Кристиансанд. Градът е известен със своето "екологично съзнание" от няколко десетилетия, фокусиран върху добрия обществен транспорт, колоезденето, рециклирането на отпадъци и други екологични мерки.

   На 18.09 се състоя среща с местни представители, които споделиха добри примери и практики и възможности за смекчаване и адаптиране към изменението на климата. Бяха обсъдени предизвикателствата и пропуските на българските общини по отношение на действията в областта на климата. Бяха представени добри практики за планиране и прилагане на проекти и технологии, приложими за България, като проследи и анализира целия процес – от планирането до изпълнението на мерките и проектите. По този начин служителите в общинските администрации имаха възможността да усвоят похвати и техники за планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени, което от своя страна повишава капацитета и компетентността на общинските служители в областта. Бяха организирани посещения на място в избрани региони, където нагледно се демонстрират вече внедрени мерки.
   Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 281 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на       Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021“.

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.


www.eeagrants.bg

 

In connection with the implementation of Activity 5 "Dissemination of Good Practices - Phase 1 - Exchange of Experience and Good Practices - Working Visit to Norway" under project BGENVIRONMENT-4.004-0014-C01 "Improving the capacity of administrations and pilot implementation of measures for successful adaptation to climate change in the municipalities of Peshtera, Batak, Sadovo and Strelcha",

20 people - experts from the 4 partner municipalities of the project "Improving the capacity of administrations and pilot implementation of measures for successful adaptation to climate change in the municipalities of Peshtera, Batak, Sadovo and Strelcha" took part in a 4-day working visit to Norway. The experts left for Oslo on 16.09, where they spent 2 days. During their stay in Oslo, the representatives of the municipalities and partners examined numerous good practices and green solutions for the implementation of adaptation and mitigation measures in urban environments.   

On the evening of 17.09 the experts arrived in Kristiansand. The city has been known for its "environmental consciousness" for several decades, focusing on good public transport, cycling, waste recycling and other environmental measures. On 18.09 a meeting took place with local representatives who shared good examples and practices and opportunities for mitigation and adaptation to climate change. The challenges and gaps of Bulgarian municipalities in terms of climate action were discussed. The Norwegian partner presented good practices for planning and implementation of projects and technologies applicable to Bulgaria, following and analyzing the whole process - from planning to implementation of measures and projects. In this way, municipal officials had the opportunity to learn techniques and methods for planning climate change mitigation and adaptation measures, which in turn increases the capacity and competence of municipal officials in the field. On-site visits were organized in selected regions, where already implemented measures were demonstrated.

The project is implemented with the financial support of EUR 281 000 provided by Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Financial Mechanism Programme "Environment and Climate Change 2014-2021".

We work together for a greener, more competitive and more inclusive Europe

www.eeagrants.bg

 

 
ОБУЧЕНИЕ Печат Е-поща
Проекти - BGENVIRONMENT – 4.004 – 0014

Gerb Peshteraweb logo ILN

   На 21,22 и 23 Юни 20 души експерти от 4-те общини партньори по проект „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча" взеха участие в 3-дневно обучение, което се проведе в к.к. Слънчев бряг. Обучението е насочено към повишаване на компетенциите  на общински служители по проект BGENVIRONMENT-4.004-0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча", финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021.

   Събитието беше проведено в отговор на нуждите на общините за повишаване капацитета на служителите в областта на планирането на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени. За обучението бяха осигурени квалифицирани и опитни лектори.

    По време на обучението бяха представени широк кръг от теми, както следва:

Ден 1 (21 Юни):IMG 5744

 • Общо представяне на проекта и Програмата;
 • Предизвикателства от изменението на климата – причини, въздействие, алтернативи;
 • Последици от изменението на климата.

Ден 2 (22 Юни):

 • Изменение на климата – действия от страна на ЕС;
 • Финансиране на климатичния преход на ЕС;
 • Как ЕС цели да намали емисиите в Европа;
 • Кръгова икономика и възможности за смекчаване и адаптиране към изменението на климата

Ден 3 (23 Юни):

 • Координация и сътрудничество на общините с други институции и заинтересовани страни в борбата с климатичните промени;
 • Ролята на местните власти в процеса на адаптация;
 • Представяне на добри практики и зелени решения в градовете.

   В резултат, бяха обучени 20 служители с подобрени компетенции в областта на планирането на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени и е повишен капацитетът на общинските администрации на 4-те общини в областта на борбата с изменения на климата, стратегическото планиране и прилагане на адекватни мерки за адаптация към измененията на климата.

   Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 281 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021“.

  Обучението е част от заложените дейности по проекта (Дейност 2) ипровеждането му доведе до изпълнение на 4 мерки, заложени в стратегическите планове на 4-те общини и допринасящи за изпълнението на мерките, заложени в Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и плана за действие, а именно:

1. Мярка за адаптация, подобряване на административния капацитет по отношение планиране и изпълнение на политики и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и АКИ в Община Пещера.

2. Мярка за адаптация, подобряване на административния капацитет по отношение планиране и изпълнение на политики и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и АКИ в Община Батак.

3. Мярка за адаптация, подобряване на административния капацитет по отношение планиране и изпълнение на политики и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и АКИ в Община Садово.

4. Мярка за адаптация, подобряване на административния капацитет по отношение планиране и изпълнение на политики и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и АКИ в Община Стрелча.

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

www.eeagrants.bg

IMG 5724    IMG 5709   
 IMG 5720    IMG 5725  
 IMG 5727    IMG 5729  
 IMG 5742    IMG 5747  
Attachments:
Download this file (TrainingNews.pdf)Training News[ ]580 Kb
 
Проект:№ BGENVIRONMENT-4.004-0014 Печат Е-поща
Проекти - BGENVIRONMENT – 4.004 – 0014

Gerb Peshteraweb logo ILN

Проект:
№ BGENVIRONMENT-4.004-0014

„Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки

за успешна адаптация към климатичните промени

на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча“

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 281 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021“.
Основната цел е повишаване капацитета на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча за оценка на стратегическите им планове и програми във връзка с планиране и изпълнение на действия, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата;

Проектът се изпълнява съвместно от Община Пещера (бенефициент), Община Батак, Община Садово, Община Стрелча, "Супрас" – Норвегия и Сдружение "Съюз за България„.

Специфични цели на проекта:

 • Увеличена компетентност на общинските служители за планиране, мониторинг и прилагане на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени;
 • Прилагане на пилотни мерки в 4-те общини за намаляване и ограничаване на неблагоприятните последствия от изменението на климата;
 • Повишена енергийна ефективност на 5 общински сгради (чрез ВЕИ);
 • Подобрено сътрудничество между организации от Норвегия и България;
 • Обменен опит и добри практики с Норвегия;
 • Анализирани и оценени общински документи и мерки, свързани с климата.

Управлението на проекта ще се осъществява изцяло със собствени човешки ресурси на бенефициента и партньорите.

Планирани са следните дейности за изпълнение на проекта:

 • Подобряване на компетентността на общинските служители в областта на планирането на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени (Д2) - Дейността предвижда провеждане на 3-дневно обучение на общински служители от 4-те общини. Основната цел на обучението ще е изграждане на институционален капацитет в областта на борбата с изменения на климата, стратегическото планиране и прилагане на адекватни мерки за адаптация към измененията на климата. В обучението ще вземат участие 20 служители, по 5 експерта от всяка община партньор;
 • Оценка на общинските планове по отношение на изпълнението на целите за намаляване на емисиите на парникови газове и набелязаните мерки за адаптация към изменението на климата (Д3) - Дейността предвижда да се направи анализ и оценка на стратегическите планове на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча, касаещи политики, действия и мерки, водещи като резултат до намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. Информацията от изпълнението на текущата дейност ще бъде представена на норвежкия партньор с цел обвързването й с анализа относно добри практики от Норвегия (Дейност 4), които могат да бъдат приложени в България (включително по отношение на включването им в стратегическите общински планове);
 • Разпространяване на добри практики - подготвителна фаза - придобиване на знания във връзка с проекта в резултат от партньорството с Норвегия - В текущата дейност Норвежкият партньор - СУПРАС ще изготви доклад, съдържащ добри практики от норвежкия опит за внедряване на мерки за намаляване на емисиите и адаптиране към климатичните промени, приложими за 4-те общини-партньори в сектори като енергетика, разделно събиране на отпадъци, разумно използване на природни ресурси и опазване на околната среда, както и дейности за намаляване на вредните емисии от парникови газове и подобряване качеството на атмосферния въздух. В доклада ще има предложения как описаните добри практики могат да бъдат адаптирани в общините-партньори.

В рамките разпространяване на добри практики на дейността 20 служители на общините-партньори, както и служители от Сдружение „Съюз за България“ ще участват в 3-дневно работно посещение до Норвегия, град Кристиансанд, град с "екологично съзнание" от няколко десетилетия, фокусиран върху добрия обществен транспорт, колоезденето, рециклирането на отпадъци и други екологични мерки. Със съдействието СУПРАС ще бъдат организирани 2-ма лектори от Норвегия, които ще изнесат 2 полудневни представяния на добри практики, приложими за България. В последната фаза от дейността за разпространяване на добри практики ще се проведат работни срещи-семинари в 4-те общини-партньори, на които да бъдат поканени представители от НПО сектора и бизнеса. Основният фокус на срещите ще бъде насочен към повишаване на капацитета, осведомеността и засилване на комуникация между администрацията, местното гражданско общество и бизнес. Ще бъдат представени и обсъдени изводите и препоръките от направените оценки на общинските стратегически документи (Д3); добрите практики от Норвегия предложенията за адаптирането им в България (Д4), както и споделения опит от норвежкия партньор (Д5).

 • Подобряване на уменията и експертизата на местно ниво предвижда, освен 20-те общински служители преминали обученията и обмяната на опит в предходните дейности, придобитите от тях знания да бъдат пренесени и да достигнат в общините и до други служители, имащи отношение към процеса на планиране на политики. Вече обучените служители ще подготвят презентации, относно усвоените от тях знания и компетенции и на свой ред те ще влязат в ролята на обучители на своите колеги от общините, в които работят. Ще бъдат обсъдени и общинските планове и проекти, свързани с климатичните промени, докладите от оценка и актуализацията им, както и предложени конкретни мерки/проекти, свързани с климата.
 • Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени - изграждане на фотоволтаични инсталации на общински сгради, собственост на общините партньори - Предвижда се разработване и прилагане на 4 пилотни иновативни мерки за смекчаване на климатичните промени в общините-партньори по проекти. Ще се проведат събития (4 бр.) за демонстрация на въведените пилотни мерки, както и за начините на употреба, видовете технологии, спестявания и ползи за околната среда и местното население.

Информация за СУПРАС – Норвегия.

СУПРАС има голям опит в изпълнение и управление на публично финансирани проекти в областта на опазване на околната среда и изменението на климата. Към момента се изпълнява проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в Централен и Южен райони на община Пловдив“ в партньорство между Община Пловдив и СУПРАС.

Срок на изпълнение: от 27.03.2023 г. до 27.04.2024 г.

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

https://www.eeagrants.bg/

 
ПОКАНА Печат Е-поща
Проекти - BGENVIRONMENT – 4.004 – 0014

    13.04.2023г.

POKANA

 

 

  Пресконференцията ще се проведе в административната сграда на Община Пещера.

    На пресконференцията ще бъде представен проекта, целите, дейностите и резултатите му, както и получената подкрепа от ФМ на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване капацитета на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча за оценка на стратегическите им планове и програми във връзка с планиране и изпълнение на действия, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата.

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

   Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 280 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021“.

https://www.eeagrants.bg/

Press conference 27.04.2023 г.

On 27.04.2023, an opening press conference will be held under the project "BGENVIRONMENT - 4.004 - 0014 "Improving the capacity of administrations and pilot implementation of measures for successful adaptation to climate change in the municipalities of Peshtera, Batak, Sadovo and Strelcha" with the beneficiary Municipality of Peshtera. Partners in the project are the Municipality of Batak, the Municipality of Sadovo, the Municipality of Strelcha, the Association "Union for Bulgaria" and SUPRAS AC Norway.

The press conference will be held in the administrative building of Peshtera Municipality.

At the press conference, the project, its goals, activities and results, as well as the support received from the FM of the EEA, will be presented. The main goal of the project is to increase the capacity of the municipalities of Peshtera, Batak, Sadovo and Strelcha to evaluate their strategic plans and programs in relation to planning and implementation of actions leading to the reduction of greenhouse gas emissions and adaptation to climate change.

We work together for a greener, competitive and inclusive Europe.

The project is implemented with the financial support in the amount of 280 thousand euros provided by Iceland, Liechtenstein and Norway under the "Environmental Protection and Climate Change" program of the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014 - 2021.

https://www.eeagrants.bg/

 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069