Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1 УИАУ-2033 - Възстановяване или промяна на име 3400
2 УИАУ-2016 - Издаване на удостоверение за наследници 662
3 УИАУ-2109 - Издаване на удостоверение за семейно положение 3170
4 УИАУ-2075 - Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 3085
5 УИАУ-2036 - Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 2825
6 УИАУ-2092 - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 3170
7 УИАУ-2017 - Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 3058
8 УИАУ-2073 - Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ 2969
9 ГРАО 9 - Адресна регистрация по постоянен адрес 3622
10 УИАУ-2128 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес 3049
11 УИАУ-2056 - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 2852
12 УИАУ-2107 - Адресна регистрация по настоящ адрес 3290
13 УИАУ-1997 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес 3163
14 УИАУ-2104 - Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 2981
15 УИАУ-2108 - Издаване на удостоверение за правни ограничения 3070
16 УИАУ-2057 - Издаване на удостоверение за родените от майката деца 4097
17 УИАУ-2052 - Издаване на удостоверение за раждане-оригинал 2998
18 УИАУ-2080 - СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ, СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА 3652
19 УИАУ-1994 - ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ИЛИ ДРУГ АКТ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН СЪД ИЛИ ДРУГ ОРГАН 3419
20 УИАУ-2132 - Промяна в актовете за гражданско състояние 2963
21 ГРАО 21 - Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние 3027
22 УИАУ-2076 - Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 3380
23 ГРАО 23 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал 2996
24 УИАУ-2037 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат 2887
25 УИАУ-2019 - Препис-извлечение от акт за смърт - за първи път 2888
26 УИАУ-2034 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 3090
27 УИАУ-2038 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане, акт за смърт/ 2915
28 УИАУ-2110 - Заверка на документи по гражданското състояние за чужбина 2957
29 УИАУ-2138 - Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 3188
30 УИАУ-2039 - Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 3099
31 УИАУ-2020 - Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението 4554
32 ГРАО 32 - Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции 3118
33 УИАУ-2040 - Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 3361
34 УИАУ-2053 - Припознаване на дете 3057
35 УИАУ-2058 - Предоставяне на частни съдебни изпълнители на писмени справки, сведения, копия и извлечения на документи, съдържащи информация по гражданското състояние на длъжника 3320
36 УИАУ-2390 - Комплектоване и проверка на документи към искане на установяване на българско гражданство 3064
37 УИАУ-2109 - Издаване на всички видове удостоверения по искане на гражданите, извън изброените горе 3330
38 УИАУ-1999 - Регистрация на документи за сключване на граждански брак 3551
39 УИАУ-2000 - Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 2411


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069