Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ BG-RRP1.007-0116-C01
BG-RRP1.007-0116-C01

Baner 1 007 0116 c01 LKПрессъобщение 2 Печат Е-поща
Проекти - BG-RRP1.007-0116-C01

На 23.02.2024г. кметът на Община Пещера – г-н Йордан Младенов, след проведена обществена поръчка и избран изпълнител, направи първа копка на строителна площадка в ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Пещера в изпълнение на инвестиция „Модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда в училищната сграда на ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Пещера“. Строителството е част от дейностите по проекта, финансиран по договор № BG-RRP-1.007-0116-C01 с Изпълнителна агенция „Програма за образование, инвестиция 2„Модернизация на образователна инфраструктура“, по Компонент 1„Образование и умения“, процедура   BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда”.

Проектът се осъществява със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост по Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 2 468 136.03 лева.

На събитието присъстваха Кмета на Община Пещера - г-н Йордан Младенов, представители на фирмите изпълнители, служители и ученици на училището, екип на Община Пещера, граждани и медии.

След презентация на дейностите по проекта, кмета г-н Йордан Младенов обяви старта на строително-монтажните дейности, които ще продължат 10 месеца. В рамките на предвидените СМР ще се извърши топлоизолиране на външните стени, покрива и пода, подмяна на дограма. Ще бъдатизпълнени енергоспестяващи мерки по уреди за генериране на топлина, подмяна на осветление, изграждане на покривна фотоволтаична инсталация, която ще задоволява 65% от нуждите за отопление и 50% от нуждите на сградата за осветление, уреди и други.

Предстои доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обособяване на пространства за масово събиране на учениците.

След изпълнение на проекта ще се постигне напълно обновена и модернизирана образователна среда, ще се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на учениците.

 
Прессъобщение1 Печат Е-поща
Проекти - BG-RRP1.007-0116-C01

Baner 1 007 0116 c01 LK small

Предложение за изпълнение на инвестиция:
„Модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда в училищната сграда на ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Пещера“


   Кметът на Община Пещера – г-н Йордан Младенов подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-1.007-0116-C01 от 06.12.2023г. с Изпълнителна агенция „Програма за образование“, изпълняваща функциите на Структурата за наблюдение и докладване за инвестиция 2„Модернизация на образователна инфраструктура“, по Компонент 1„Образование и умения“, процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда” на Плана за възстановяване и устойчивост.


   Проектът е на обща стойност 2 468 136,03 лева.


   Основна цел на проектното предложение е да се създадат условия за равен достъп до образование, чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на учениците от ОУ „Любен Каравелов“.
   Специфични цели:
   Осигуряване на съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на училищното образование чрез изграждане/надграждане на сигурна, екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал.
   За постигане на целите на проектното предложение са предвидени строително-монтажни работи заложени в избрания пакет енергоспестяващи мерки от Доклада за енергийно обследване и предвиждат постигане клас на енергопотребление на сградата „A”. Строително-монтажните работи включват топлоизолиране на фасади; топлоизолиране на покрив, под; подмяна на дограма; ЕСМ по уреди за генериране на топлина; подмяна на осветление; изграждане на ФЕЦ 40 kWp на покрива на сградата за oползотворяване на енергията от ВЕИ, която ще задоволява: 65% от нуждите за отопление на сградата и 50% от нуждите на сградата за осветление, уреди и други.
   След изпълнение на енергоспестяващите мерки, включително изграждането на предложената покривна Фотоволтаична електроцентрала, сградата ще достигне близко до нулевото потребление на енергия, съгласно § 1., т. 31 от НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.
   По проекта са предвидени доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, както и обособяване на пространства за масово събиране на учениците.
  Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца.

Attachments:
Download this file (press_LK.pdf)Прессъобщение 1[ ]522 Kb
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069