Сряда, 30 Ное 2022
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по общинска собственост

Административно технически услуги-общинска собственост

1 ОС 1 - Издаване удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл.2, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове 3685
2 ОС 2 - Издаване удостоверение за наличие и липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти 4337
3 ОС 3 - Установяване на жилищни нужди –картотекиране и издаване на удостоверение 3615
4 ОС 4 - Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост 3871
5 ОС 5 - Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот 3829
6 ОС 6 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост 3868
7 ОС 7 - Заверка на данните на свидетели посочени от собственика в Молба-декларация до нотариуса по обстоятелствена проверка 6922
8 ОС 8 - Определяне таксата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 4076
9 ОС 9 - Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот 3784
10 ОС 10 - Настаняване в общинско жилище 4269
11 ОС 11 - Продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти 3848
12 ОС 12 - Приемане и обработка на документи за изплащане на левова компенсация на титулярите на жилищно-спестовни влогове 3796
13 ОС13 - Издаване на удостоверение за липса на неданъчни задължения, произтичащи от договори /наеми, продажби, концесия и др./ с Община Пещера 2800


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069