Четвъртък, 28 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по общинска собственост

Административно технически услуги-общинска собственост

1 ОС 1 - Издаване удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл.2, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове 3830
2 ОС 2 - Издаване удостоверение за наличие и липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти 4474
3 ОС 3 - Установяване на жилищни нужди –картотекиране и издаване на удостоверение 3766
4 ОС 4 - Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост 4022
5 ОС 5 - Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот 3981
6 ОС 6 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост 4045
7 ОС 7 - Заверка на данните на свидетели посочени от собственика в Молба-декларация до нотариуса по обстоятелствена проверка 7146
8 ОС 8 - Определяне таксата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 4244
9 ОС 9 - Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот 3949
10 ОС 10 - Настаняване в общинско жилище 4457
11 ОС 11 - Продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти 4017
12 ОС 12 - Приемане и обработка на документи за изплащане на левова компенсация на титулярите на жилищно-спестовни влогове 3967
13 ОС13 - Издаване на удостоверение за липса на неданъчни задължения, произтичащи от договори /наеми, продажби, концесия и др./ с Община Пещера 2946


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069