Понеделник, 05 Юни 2023
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

 positivessl trust seal md 167x42

    

 

РАЗДЕЛ АРХИВ     КОНКУРСИ 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание чл. 61,

ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

АРХИВ ИЗБОРИ

 

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
 BG RRP 4 023  Logo TO
 BG RRP 3.006  EF_Baner.jpg
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01  ruralyouthfuture logo

 

 

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

 logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI Logo live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

     
       
       

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.З А П О В Е Д №371/02.06.2023 год Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 05 Юни 2023г. 13:49ч.

З А П О В Е Д

№371/02.06.2023 год.


На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление вх.№94Т-370-1/31.05.2023 г. от Татяна Георгиева Джарова и Зоя Димитрова Гудова


ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия в състав:

Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

Членове:
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Димитър Стоянов– главен специалист ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Николай Ненков– мл. полицейски инспектор в РУ –Пещера.

Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицата:
1. Маджед Аслан Хусейн,
2. Фауаз Джасем Алмуса,
3. Азиз Халил Мустафа,
4. Адиб Хусейн Алхумейди,
5. Омар Сулейман Хасан,
6. Зейналабдин Муслем Шейх Хасан, ,
7. Нихад Уисо Дали Хамуш,
8. Фахад Ахмад Мохамад,
9. Халед Дауд Алсахо Алмала,
10. Уалид Отман Бакер, всичките с предоставен хуманитарен статут в Р България на адрес гр. Пещера.
След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.


Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 02 Юни 2023г. 16:34ч.

Дарения с общ размер 1 240.85лв. лева събраха жители на Пещера на 1 юни вечерта, след отправен призив за помощ.

Средствата са предназначени за лечението на 8-годишно дете, което не знае значението на думата „надежда“, но има нужда от нея, за да се смее, да играе и тича на воля, да учи…

Николай Янков Гъгов има спешна нужда от неотложна операция и лечение, за които семейството няма необходимите финансови възможности.

Кутии за дарения са поставени в търговски обекти и фирми на територията на общината.

Нека дарим надежда на малкия Ники, за да се радва на игрите и усмивките, които го очакват! Нека докажем, че сме човеци – такива, каквито сме замислени да бъдем! За да има ден, в който и наши човешки надежди ще се сбъднат!

Открита е банкова сметка на която може да бъде направен превод :

 

IBAN BG05 UNCR 7000 1525 3307 03

BIC/SWIFT код на УниКредит Булбанк : UNCRBGSF

ТИТУЛЯР: Николай Янков Гъгов

NIKOLAY YANKOV GAGOV

 

Дарения с общ размер 1 240.85лв. лева събраха жители на Пещера на 1 юни вечерта, след отправен призив за помощ.

 

Средствата са предназначени за лечението на 8-годишно дете, което не знае значението на думата „надежда“, но има нужда от нея, за да се смее, да играе и тича на воля, да учи…

 

Николай Янков Гъгов има спешна нужда от неотложна операция и лечение, за които семейството няма необходимите финансови възможности.

 

Кутии за дарения са поставени в търговски обекти и фирми на територията на общината.

 

Нека дарим надежда на малкия Ники, за да се радва на игрите и усмивките, които го очакват! Нека докажем, че сме човеци – такива, каквито сме замислени да бъдем! За да има ден, в който и наши човешки надежди ще се сбъднат!

 

Открита е банкова сметка на която може да бъде направен превод :

 

IBAN BG05 UNCR 7000 1525 3307 03

 

BIC/SWIFT код на УниКредит Булбанк : UNCRBGSF

 

ТИТУЛЯР: Николай Янков Гъгов

 

NIKOLAY YANKOV GAGOV

 
З А П О В Е Д № 356 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 01 Юни 2023г. 09:33ч.

З А П О В Е Д

№ 356
Гр.Пещера 30.05.2023 год.


   Като взех в предвид разпоредбата на чл.4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на основание, чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

   1.Забранявам къпането, плуването и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – язовири, канали, водоеми, реки и други водохранилища на територията на община Пещера.

   2.Къпането и плуването на територията на общината може да се извършва само на охраняеми водни площи, обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

   3.Да не се пускат в експлоатация плавателни съдове, които нямат необходимото разрешително.

   4.Лицата, нарушаващи разпоредбите на настоящата заповед носят административнонаказателна отговорност по чл.31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

 5.Актовете за установяване на административни нарушения да се съставят от секретаря на Общинската комисия по водноспасителна дейност.

   6.Установените с настоящата заповед забрани да се сведат до знанието на населението на община Пещера чрез поставянето й на интернет страницата на Община Пещера и по друг подходящ начин. Копия от заповедта да се поставят на видни места в Кметство Радилово и Кметство Кап. Димитриево.

   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

   Копие от заповедта да се връчи на: Секретаря на Община Пещера и на определения с настоящата заповед актосъставител за сведение и изпълнение и да се класира в трудовото му досие. Копие от заповедта да се изпрати на кметовете на кметства в Община Пещера за изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/
Кмет на Община Пещера

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 31 Май 2023г. 10:05ч.

   Община Пещера ще подкрепи инициативата на Българска асоциация „Диабет“, Очна болница „Луксор”-Пловдив и Байер България ЕООД под надслов „ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!“. Кампанията за диагностика и превенция на очните заболявания е насочена към хората с диабет.

   Жителите на община Пещера с диагноза диабет ще имат възможност да си направят профилактичен очен преглед от медицински специалисти (офталмолози) в оборудван мобилен кабинет на паркинга на улица „Георги Кьосеиванов“ („Железния град“) на 13 юни 2023година.
   Прегледите ще бъдат проведени между 9:30 ч. и 16:30 ч. и ще са безплатни.
   Прегледите ще бъдат извършени без предварително записване, с изчакване на място, като възрастните хора ще са с предимство. Офталмолозите от очна клиника Луксор ще предоставят информация за най-честите очни заболявания при хора с диабет, какви са симптомите им, колко често се препоръчва профилактика на очите.

 
Информационни срещи Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 29 Май 2023г. 07:52ч.

610 0060

На 31.05.2023 г. от 9:30 ч. Община Пещера организира информационни срещи на тема "Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за ВОМР" .

Срещата е отворена за всички желаещи да присъстват.

Информационните срещи се провеждат в изпълнение на Административен договор № РД50-102/29.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 25 Май 2023г. 10:15ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ПЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 05. 2023 г. / СРЯДА / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Учредително събрание за създаване на „Местна инициативна група „Пещера - Брацигово“ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 22 Май 2023г. 09:56ч.

610 0060

   На 22.05.2023г. от 18:00 ч. в залата на Общински съвет – Пещера ще се проведе учредително събрание за създаване на „Местна инициативна група „Пещера - Брацигово“ на територията на Община Пещера и Община Брацигово.
   Учредяването на МИГ е част от дейностите, които се изпълняват по проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
   Местната инициативна група представлява публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност, имащо за цел да разработи, осигури капацитет и реализира стратегия за прилагане на подхода „Водено от Общностите местно развитие“ на територията на Община Пещера и Община Брацигово, в което делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган и в колективния върховен орган не превишава 49 на сто от имащите право на глас членове. Сдружението следва да се създаде в съответствие с изискванията на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 
ОБЯВЛЕНИЕ - ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗНА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 11 Май 2023г. 09:24ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

М О Т И В И

към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пещера

 1. 1.ПРИЧИНИ, НАЛАГАЩИ ПРИЕМАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА (съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 от Закона за нормативните актове):

         Публичните органи са отговорни за провеждането на политики на национално и местно ниво, насочени към устойчивото и екологично развитие на урбанизираните територии. В този смисъл в различни градове в Европа и България са предвидени различни методи, средства и механизми за ограничаване използването на моторни превозни средства задвижвани от ДВГ, като например, насърчаване използването на електрически такива.С все по увеличаващия се брой на последните се наложи нормативното им регламентиране в различни аспекти.

         Законовите разпоредби на европейското и националното законодателство дават различни легални дефиниции на електрическите превозни средства.

         Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент от 15 януари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства в своя чл.3 (Определения) т.94 говори за „Изцяло електрическо превозно средство“ – и то епревозно средство, задвижвано от: а) система от едно или повече устройства за съхранение на електрическа енергия, едно или повече устройства за управление на електрическа мощност и една или повече електрически машини за преобразуване на съхранената електрическа енергия в механична енергия, която се предава към колелата за задвижване на превозното средство; б) спомагателно електрическо задвижване монтирано на превозно средство, задвижвано с педали;

Продължение...
 
ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 03 Май 2023г. 15:43ч.

     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.45, ал.2 и ал.З от Правилника за работата и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО Тържествено заседание посветено на празника на град Пещера – 6 май Гергьовден, 150 години НЧ „Развитие-1873" гр. Пещера, 120 години НЧ „ Зора-1903" с.Радилово .
     Заседанието ще се проведе на 05.05.2023г. /петък/ от 17:30 часа в залата на Общински съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

   1. Отбелязване на 6-ти май като празник на град Пещера. Приветствия от Председателя на Общински съвет – Пещера и Кмета на Община Пещера.
   2. Тържествено отбелязване на юбилеи - 150 години НЧ „Развитие -1873" гр. Пещера, 120 години НЧ „ Зора-1903" с.Радилово и връчване на отличия .

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 03 Май 2023г. 15:37ч.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.4, ал.2от от Наредбата за ОВОС. Уведомление за Инвестиционно предложение „Подмяна на оборудване и реконструкция на съществуващи сгради –А1, А2, В1 и В3 за отглеждане на кокошки - носачки и преустановяване на работа на сграда В2 и предаване на образувания отпадък с код 020106 в размер на 3600 тона годишно за оползотворяване и наторяване„ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1135, м. Войника по КККР на град Пещера, общ. Пещера, област Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-262/25.04.2023г. с възложител ЕТ “АНГЕЛ-ИВАН АНГЕЛОВ“

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

03.05.2023г.

 
ОБЯВА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 03 Май 2023г. 14:39ч.


от Военно окръжие II-ра степен – Пазарджик


   Със заповед № ОХ-310/19.04.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 4 (четири) вакантни офицерски длъжности за лекари и 4 (четири) вакантни длъжности за сержанти (медицински сестри и рентгенов лаборант) във Военномедицинска академия, които следват да се заемат след провеждане на конкурс.
   Информация по обявата и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885108129, 034/445463, както и в офиса за военен отчет в община Пещера (тел. 0350/6-22-12, 0878876808) и община Брацигово (тел. 03552/20-65, 0878876808).
   СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 19.05.2023 година.

 
ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИ и ЛИВАДИ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 28 Април 2023г. 16:34ч.

.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 25 Април 2023г. 14:02ч.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62a, ал.1 ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Пишманка, представляваща ПИ с идентификатор 36124.540.33 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“ държавна частна собственост с цел на ползването – „изграждане на нови реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти и за защита от вредно въздействие на водите“ обект „Изграждане на довеждащ водопровод от сондаж село Капитан Димитриево до външна водопроводна мрежа на село Капитан Димитриево, Община Пещера, Област Пазарджик.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

Attachments:
Download this file (E98EE645936248E081C0443F4AA15DB0 (1).pdf)Басейнова Дирекция[ ]1090 Kb
 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 24 Април 2023г. 10:10ч.

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание.

Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава) са някои от най-често използваните ограничителни мерки за постигане на целите на външната политика.

I. Ограничителни мерки на Европейския съюз

Продължение...
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 20 Април 2023г. 14:54ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 04. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
ПОКАНА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 18 Април 2023г. 16:04ч.

"Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера"

 610 0060

П О К А Н А

за учредително събрание на

Местна инициативна група „Пещера - Брацигово“

на територията на Община Пещера и Община Брацигово

Уважаеми представители на бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Пещера и Община Брацигово,

Каним ви за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на община Пещера и община Брацигово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 година

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица, желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на община Пещера или община Брацигово.

Юридическите лица с нестопанска цел е необходимо да представят следните документи:

– Заверено копие на актуално състояние на организацията с давност 6 месеца;

– Заверено копие на БУЛСТАТ талона;

-Легитимно взето решение на компетентния орган, съгласно устава на сдружението/фондацията, за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общини Пещера и Брацигово по подхода ВОМР, от където се вижда кой ще представлява организацията на учредителното събрание.

Юридическите лица със стопанска цел е необходимо да представят следните документи: 

– Легитимно взето решение на компетентния орган, съгласно дружествения договор, за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общини Пещера и Брацигово по подхода ВОМР, от където се вижда кой ще представлява организацията на учредителното събрание.

–  Заверено копие на регистрационна карта, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за земеделски производители.

Физическите лица е необходимо да представят:

– копие от лична карта, удостоверяващо постоянния адрес на територията на община Пещера и община Брацигово,

Събитието ще се проведе на 22.05.2023 г. от 18,00 часа в Заседателната зала  на Общински съвет - Пещера при следния дневен ред:

 1. Избор на протоколист и секретар на учредителното събрание.
 2. Стартиране на процедура по учредяване на сдружение в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.;
 3. Приемане на УСТАВ на Сдружение „Местна инициативна група – Пещера – Брацигово“.
 4. Избиране на членове на Управителен съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Пещера – Брацигово“.
 5. Избиране на Председател на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Пещера – Брацигово“.
 6. Определяне на размера на учредителната вноски и годишен членски внос.
 7. Упълномощаване на избрания Председател на Управителния съвет на Сдружението да подаде всички необходими документи и да регистрира МИГ – Пещера - Брацигово, по реда на действащото законодателство.
 8. Разни.

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание, която може да намерите на сайта на Община Пещера – https://peshtera.bg/ и на сайта на Община Брацигово  – www.bratsigovo.bg.

Проект на Устав на Сдружение „Местна инициативна група – Пещера - Брацигово“ -

Регистрационна форма за участие в учредително събрание -

Attachments:
Download this file (USTAV.pdf)УСТАВ[ ]389 Kb
Download this file (RegForm.pdf)РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА[ ]549 Kb
 
Списъци с лица подали заявления за дърва за огрев Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 18 Април 2023г. 08:35ч.

Информация за количествата и цените на дървата за огрев

при снабдяването на населението на община Пещера с дърва за огрев отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г.

На база утвърден ценоразпис от ЮЦДП гр. Смолян и на основание Решение № 502/28.02.2023 г. на Общински съвет - Пещера, през отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г. ценообразуването за закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ е както следва:

 1. 1.Закупуване на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от склад:

Крайната цена на дървата за огрев е 117.60 лв. за 1-ин куб. м., или 470.40 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:

•за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“   – 290.40 лв. /заплащат се в ТП на „ДГС – Пещера“ преди доставка на дървата за огрев/.

•за превоз и доставка до домовете на лицата – 180.00 лв. /заплащат се при доставката на дървата за огрев в дома/.

За 1 куб. м. 72,60 лв. за закупуване и 45.00 лв. за превоз – общо 117.60 лв. ;

За 4 куб. м. 290,40 лв. за закупуване и 180.00 лв. за превоз – общо 470.40 лв.;

      2. Закупуване на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от стояща дървесина на корен /самодобив/:

           Крайната цена на дървата за огрев е 24.00 лв. за 1-ин куб. м., или 96.00 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:

•за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“   – 96.00 лв. /заплащат се при издаване на позволително за сеч от ТП на „ДГС – Пещера“/.

•лицата закупили дърва за огрев от стояща дървесина на корен /самодобив/ са длъжни сами и за собствена сметка да организират превоза и доставката на добитите дърва за огрев до домовете си.

     Дърва за огрев се отпускат, съгласно определените критерии, до изчерпване на количествата за добив и продажба на дърва за огрев по одобрения годишен план на ТП „ДГС – Пещера“;

     ТП на „ДГС – Пещера“ предоставят дървата за огрев на лицата, включени в списъците в срок до 01.11.2023 г.;

     В селата Свети Константин, Радилово и Капитан Димитриево организацията, подбора и разпределението на дървата за огрев сред населението се осъществява от кметския наместник и кметовете на населените места, съобразно утвърдените критерии и сроковете, определени в Закона за горите.

Разпределение на утвърдените от директора на ЮЦДП гр. Смолян количества дървесина за продажба на физически лица за лична употреба по реда на чл.71, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.7 от Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти:

 1. За закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от стояща дървесина на корен /самодобив/ – 1 500 пространствени м3, разпределени по населени места, както следва:
  1. За жителите на град Пещера – 1000 пространствени м3;
  2. За жителите на село Радилово – 350 пространствени м3;
  3. За жителите на село Капитан Димитриево – 150 пространствени м3;
 2. За закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от склад – 6 000 пространствени м3, разпределени по населени места, както следва:
  1. За жителите на град Пещера – 4 000 пространствени м3;
  2. За жителите на село Радилово – 1 200 пространствени м3;
  3. За жителите на село Капитан Димитриево – 800 пространствени м3.
 
Заповед №255 12.04.2023 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 13 Април 2023г. 08:37ч.

.

Attachments:
Download this file (Заповед 255 12042023.pdf)Заповед 255 12.04.2023[ ]311 Kb
 
ОБЯВЛЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 12 Април 2023г. 14:53ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

М О Т И В И

към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

Ежегодно в село Свети Константин се провежда Национален фолклорен събор на народното творчество. Събитието е включено в Културния календар на Община Пещера и е с конкурсен характер. Възрастови ограничения за участие във фолклорния събор няма. През 2022 г. събраните такси от участниците са по-малко от извършените разходи за организацията и провеждането на националния фолклорен събор.

Във връзка с актуализиране на таксите за участие е изготвен проект за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

2. Цели които се поставят:

 • Съхранение и разпространение на българското народно творчество в неговото многообразие, богатство и колорит;
 • Развитие на фолклорното песенно и танцово наследство;
 • По-голяма адекватност между приходи и разходи за организация и провеждане на традиционния национален фолклорен събор на народното творчество в село Свети Константин;

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагането на измененията и допълненията в Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

 • Осигуряване на приходи по общинския бюджет.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е в съответствие с действащото законодателство на Република България. Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от по- висока степен.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

Кмет на Община Пещера

Проект за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

§2. В Раздел седемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и медии в т. 6 „Такси за участие в Национален фолклорен събор на народното творчество, провеждащ се в село Свети Константин със следния текст:

Наименование на услугите, за които се заплаща цена Размер на цената с ДДС
6

Такси за участие в Национален фолклорен събор на народното творчество, провеждащ се в село Свети Константин

а)за индивидуални изпълнители

б) за групови изпълнения:

- до 10 изпълнителя

- до 20 изпълнителя

- над 21 изпълнителя

20.00 лв.

100.00лв.

150.00лв.

200.00лв.

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината - www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: mayor@peshtera.bg или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера.

Attachments:
Download this file (Spravka.pdf)СПРАВКА[ ]582 Kb
 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 10 Април 2023г. 16:12ч.

Плащания на членовете на СИК за изборите за народни представители на 02.04.2023г.

Община Пещера уведомява, че плащанията на възнагражденията за изборите за народни представители на 02.04.2023г. ще започнат на 11.04.2023г. (вторник) на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея" №17 от 09.00 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.15 часа.


            Членовете на СИК е необходимо да представят удостоверение от РИК и лична карта.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069