Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси
Конкурси
ОБЯВЯВА КОНКУРС - Началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

10.04.2024

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл.13 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)и Заповед № 277/09.10.2024год. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността:Началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ към Общинска администрация гр. Пещера1/една/ щатна бройка, определена за заемане по служебно правоотношение.

1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

            1.1. Да имат придобита образователна степен „Бакалавър”;

            1.2. Да имат най-малко 3 (три) години професионален опит или присъден най-малко III-ти младши ранг.

            2. Специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността, съгласно посочените разпоредби:

            2.1. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;

2.2.Предпочитана област на висшето образование: област от Класификатора на областите на висше образование – “Социални, стопански и правни науки”, с професионално направление – социални дейности или икономика.

2.3Професионален опит съобразно чл. 13 от Закона за администрацията и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията: най – малко 3 години да е придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжносттаили ръководен такъв в държавни, общински или частни предприятия/организации.

Attachments:
Download this file (NO.pdf)КОНКУРС[ ]396 Kb
Продължение...
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС - Главен архитект Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

10.04.2024

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл.13 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и във връзка с чл.5, ал.2 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) и Заповед № 276/09.10.2024год. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността:Главен архитект към Общинска администрация гр. Пещера1/една/ щатна бройка, определена за заемане по служебно правоотношение.

1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

            1.1. Да имат придобита образователна степен „Магистър”;

            1.2. Да имат най-малко 3 (три) години професионален опит или присъден най-малко IV -ти младши ранг.

            2. Специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността, съгласно посочените разпоредби:

            2.1. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;

2.2.Предпочитана област на висшето образование: област от Класификатора на областите на висше образование – “Технически науки”, с професионално направление – Архитектура, строителство и геодезия, специалност – архитектура и професионална квалификация – архитект.

2.3. Да притежава придобита пълна проектантска правоспособност или да имат необходимия стаж за придобиването и/две години като служители по трудов договор с проектант с пълна проектантска правоспособност, или четири години като проектанти на свободна практика или като служители по служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование/, съгласно разпоредбите на чл.5, ал.2 от Закона за устройство на територията.

2.4 Професионален опит съобразно чл. 13 от Закона за администрацията и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията: най – малко 3 години да е придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността.

Attachments:
Download this file (GA.pdf)КОНКУРС[ ]396 Kb
Продължение...
 
О Б Я В А за свободно работно място Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

22.12.202г.

О Б Я В А за свободно работно място

за длъжността – Главен специалист „Техническо обслужване в кметство“ към Община Пещера, с място на работа – кметство Радилово и кметство Капитан Димитриево.І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
1.1 Минимални изисквания
• Изисквана минимална степен на образование – средно – специално образование, от област – строителство и архитектура, с професионална квалификация-строителен техник.
• Професионален опит – две години.
1.2 Специфични изисквания
• Компютърна грамотност - офис пакет на Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook, Internet Windows

ІІ. Вид на договора: Трудов договор по чл.67, ал.1, т. 1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда, работно време – пълно, с продължителност – 8 часа на ден, при петдневна работна седмица.

III. Възнаграждение - основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

ІІІ. Начин на кандидатстване – директно кандидатстване, по документи и CV.

 
О Б Я В А за свободно работно място Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

22.12.2023г.

О Б Я В А за свободно работно място

за длъжността – Старши специалист „Инвеститорски и технически контрол, общинска инфраструктура“ в Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост“ към Община Пещера.І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

1.1 Минимални изисквания
• Изисквана минимална степен на образование – средно – специално образование, от област – строителство и архитектура, с професионална квалификация-строителен техник.
• Професионален опит – една година.
1.2 Специфични изисквания
• Компютърна грамотност - офис пакет на Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook, Internet Windows

ІІ. Вид на договора: Трудов договор по чл.67, ал.1, т. 1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда, работно време – пълно, с продължителност – 8 часа на ден, при петдневна работна седмица.

III. Възнаграждение - основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

ІІІ. Начин на кандидатстване – директно кандидатстване, по документи и CV.

За връзка: тел: 0350/6-22-03, вътр. 113 – Дирекция “ФЧР“ , Главен експерт „ЧР“

 
О Б Я В А за свободно работно място за длъжността – Главен специалист „Техническо обслужване в кметство“ Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

05.10.2023г.

О Б Я В А за свободно работно място

за длъжността – Главен специалист „Техническо обслужване в кметство“, с място на работа – кметство Радилово и кметство Капитан Димитриево.І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
   1.1 Минимални изисквания
       • Изисквана минимална степен на образование – средно – специално образование, от област – строителство и архитектура, с професионална квалификация-строителен техник.
       • Професионален опит – две години.
   1.2 Специфични изисквания
       • Компютърна грамотност - офис пакет на Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook, Internet Windows

ІІ. Вид на договора: Трудов договор по чл.67, ал.1, т. 1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда, работно време – пълно, с продължителност – 8 часа на ден, при петдневна работна седмица.

III. Възнаграждение - основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

ІІІ. Начин на кандидатстване – директно кандидатстване, по документи и CV.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 11


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069