Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси
Конкурси
СЪОБЩЕНИЕ - за датата, час и място на провеждане на конкурс Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

09.05.2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за дата, час и място на провеждане на  конкурса за длъжността

Главен архитект към Община Пещера

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ конкурсната комисия, назначена със Заповед № 345/26.04.2024г. на Кмета на Община Пещера, обявява на допуснатите кандидати до конкурса следното:

Кандидатите следва да се явят на:

  • решаване на тест - за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност – Общинска администрация Пещера – на 20.05.2024г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста: Закон за устройство на територията, АПК, ЗМСМА, Закон за държавния служител, Закон за общинската собственост, и други.

  • интервю – кандидатите, преминали успешно теста и допуснати до интервю трябва се явят на 20.05.2024г. от 15.30 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17, за провеждане на интервю.

Допуснатите кандидати следва да носят документ за самоличност.

Председател на Конкурсната комисия:   /п/

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 
СЪОБЩЕНИЕ - за датата, час и място на провеждане на конкурс Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

08.05.2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за датата, часът и мястото на провеждане на  конкурса за длъжността Началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ към Община Пещера

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ конкурсната комисия, назначена със Заповед № 328/23.04.2024г. на Кмета на Община Пещера, обявява на допуснатите кандидати до конкурса следното:

Кандидатите следва да се явят на:

  • решаване на тест - за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност – Общинска администрация Пещера – на 16.05.2024г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста: Закон за социалните услуги, Закон за хората с увреждания, Закон за личната помощ, Закон за закрила на детето, Закон за предучилищното и училищно образование, Закон за достъп до обществена информация, Закон за противодействие на корупцията, Закон за защита на личните данни, Закон за защита от дискриминация, Закон за физическото възпитание и спорта, Закон за младежта, Закон за културното наследство, Закон за държавния служител, Закон за администрацията, Закон за местното самоуправление и местната администрация и други нормативни документи, касаещи дейността на конкурсната длъжност.

  • интервю – кандидатите, преминали успешно теста и допуснати до интервю трябва се явят на 16.05.2024г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17, за провеждане на интервю.

Допуснатите кандидати следва да носят документ за самоличност.

Председател на Конкурсната комисия:  /п/

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 
СЪОБЩЕНИЕ - за датата, час и място на провеждане на конкурс Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

08.05.2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за датата, часът и мястото на провеждане на  конкурса за длъжността Началник отдел „Електрически мрежи и транспорт“ към Община Пещера

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ конкурсната комисия, назначена със Заповед № 380/07.05.2024г. на Кмета на Община Пещера, обявява на допуснатите кандидати до конкурса следното:

Кандидатите следва да се явят на:

  • решаване на тест - за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност – Общинска администрация Пещера – на 16.05.2024г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста: Наредба № 3 от 9.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, Наредба № 8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, Наредба № 31 от 1999г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС, Наредба № 32 от 1999г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му, Закон за обществените поръчки, Закон за достъп до обществена информация, Закон за противодействие на корупцията, Закон за защита на личните данни, Закон за защита от дискриминация, Закон за държавния служител, Закон за администрацията, Закон за местното самоуправление и местната администрация и други нормативни документи, касаещи дейността на конкурсната длъжност.

  • интервю – кандидатите, преминали успешно теста и допуснати до интервю трябва се явят на 16.05.2024г. от 15.30 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17, за провеждане на интервю.

Допуснатите кандидати следва да носят документ за самоличност.

Председател на Конкурсната комисия:   /п/

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 
СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

07.05.2024г

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността Началник отдел „Електрически мрежи и транспорт“ към Община Пещера

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ и въз основа на Протокол № 1 от 07.05.2024г. от проведено заседание на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 380/07.05.2024г. на Кмета на Община Пещера, се обявяват допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса:

  • Допуска до конкурс следните кандидати:

-        Инж. Стоян Василев Йовчев

  • Недопуснати до конкурс следните кандидати: няма

Председател на Конкурсната комисия: /п/

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 
Допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

29.04.2024 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността Главен архитект към Община Пещера

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ и въз основа на Протокол № 1 от 29.04.2024г. от проведено заседание на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 345/26.04.2024г. на Кмета на Община Пещера, се обявяват допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса:

  • Допуска до конкурс следните кандидати:

-        Арх. Кръстьо Любенов Танков

  • Недопуснати до конкурс следните кандидати: няма

Председател на Конкурсната комисия: /п/

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 16


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069