Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси
Конкурси
ОБЯВА КОНКУРС Главен архитект 2022 Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

01.04.2022 г.

 Gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

 
 Gerb Peshteraweb
 
Съобщение на класирането в проведената конкурсна процедура за длъжността Главен инженер Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

15.03.2022 год.

gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

logo obshtina

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

на класирането в проведената конкурсна процедура за длъжността Главен инженер към Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост“ към Община Пещера

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ и въз основа на Протокол № 2 от 10.03.2022г. и окончателните резултати, получени при провеждането му, Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 83/07.02.2022г. на Кмета на Община Пещера, обявява следното класиране:

 1. Инж. Ива Павлова

  

Председател на Конкурсната комисия: /п/

 

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА ЗА ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

09.03.2022 год.

gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

logo obshtina

 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА ЗА ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР, ДИРЕКЦИЯ „ТСУОС“ КЪМ ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 1. Начин на провеждане на конкурса
 • Тест - за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност – Общинска администрация Пещера.
  •  интервю.
 1. Коефициенти по чл. 34, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/НПКПМДСл/

При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха:

 • За теста            - коефициент 4
 • За интервюто  - коефициент 5
 1. Провеждане на тест по чл. 33, ал.1 от НПКПМДСл: дата на провеждане на 10.03.2022г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

 Изготвят се три варианта на тест със затворени въпроси, с един възможен верен отговор. Вариантите на теста обхващат 30 въпроса. За всеки въпрос са формулирани три варианта на отговор, от които само един верен. Време за решаване на теста е 1/един/ астрономически час.

 1. Система за определяне на резултатите, минимален резултат от интервюто и минимален резултата при който кандидатите се допускат до интервю:
 • Брой на въпросите във всеки от трите варианта на теста           - 30
 • Коефициент на теста/с който се умножава резултата от теста/ -   4
 • Коефициент на резултата от интервюто                                       -   5
 • Минимален резултат за успешно издържано интервю               -   4,00
 • Минимален резултат от теста за допускане до интервю            -   4,20

/70 на сто от въпросите, равняващи се на 21 правилни отговора/

 • Схема за оценка на теста – затворени въпроси с един възможен верен отговор:
Брой верни отговори Оценка
21 4.20
22 4.40 
23 4.60 
24 4.80 
25 5.00 
26 5.20 
27 5.40 
28 5.60 
29 5.80 
30 6.00 

 • Кандидатът се счита за успешно издържал теста, ако е постигнал най-малко 21 въпроса, с минимална оценка – 4.20;
 • Максималният брой точки е 30, като максималната оценка която кандидатът може да получи е 6;

Тестът ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността от следните нормативни актове:

ЗУТ, АПК, ЗМСМА, ЗДСл, Закон за опазване на земеделските земи, Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и други.

Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе непосредствено след получаване на резултатите от теста, от 11,30 часа в заседателна зала на Общинска администрация – Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17. Информация за резултатите от проведения тест ще се получат лично в 11,15 часа на 10.03.2022г., в заседателна зала на Общинска администрация – пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17.

Провеждане на интервю по чл.42, ал.1 от НПКПМДСл:

Интервюто е определено с по-голяма тежест и съответно по-висок коефициент 5, съгласно чл.34, ал.5 от НПКПМДСл, като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, които са необходими за изпълнение на длъжността. Минималния резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е „оценка 4 – в голяма степен отговаряна изискванията за длъжността“.

При оценяване на компетентностите съгласно приложение № 5 към чл.42, ал. 4 от НПКПМДСл се извършва по 5- степенна скала. Формираната средноаритметична оценка се изчислява с точност до стотни.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Председател на Конкурсната комисия:      /п/

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 
Съобщение за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

01.03.2022 год.

gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

logo obshtina

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за датата, часа и мястото на провеждане наконкурса за длъжността Главен инженер в Дирекция ТСУОС към Община Пещера

   На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ конкурсната комисия, назначена със Заповед № 83/07.02.2022г. на Кмета на Община Пещера, обявява на допуснатите кандидати до конкурса следното:

Кандидатите следва да се явят на:

   - решаване на тест - за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност – Общинска администрация Пещера – на 10.03.2022г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.
   Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста: ЗУТ, АПК, ЗМСМА, ЗДСл, Закон за опазване на земеделските земи, Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и други.

   - интервю – кандидатите, преминали успешно теста и допуснати до интервю трябва се явят на 10.03.2022г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17, за провеждане на интервю.


   При провеждане на конкурсната процедура се спазват условията на т. 2 и т. 32 от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88/15.02.2022 г. и Заповед № РД-01-103/22.02.2022г. на министъра на здравеопазването.

   При явяването си кандидатите следва да представят един от следните документи:

   Валиден документ за ваксинация или преболедуване на COVID-19, съгласно Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. Заповед № РД-01-88/15.02.2022 г.и Заповед № РД-01-103/22.02.2022г. на министъра на здравеопазването
или

   Валиден документ за отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди интервюто изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието) или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, съгласно Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. Заповед № РД-01-88/15.02.2022 г. и Заповед № РД-01-103/22.02.2022г. на министъра на здравеопазването.

Кандидатите, които не представят документ по т. 1 или т. 2 няма да могат да участват в подбора.

Допуснатите кандидати следва да носят документ за самоличност и предпазна маска. 

Председател на Конкурсната комисия:   /п/

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 

 
Съобщение Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

01.11.2021г.

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността Главен инженер към Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост“  към  Община Пещера

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ и въз основа на Протокол от 28.10.2021г. от проведено заседание на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 757/11.10.2021г. на Кмета на Община Пещера, се обявяват допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса:
•    Допуснати кандитати: няма
•    Недопуснати кандидти:

1.    М. А. Г. – подадено Заявление, регистрирано в ЦАО, с вх. № 94М-21-3 от 20.10.2021година.
Мотиви:
- Професионалната квалификация не отговаря на изискваната такава, съгласно обявените изисквания;
- Не притежава необходимия професионален опит.
 
Председател на Конкурсната комисия:   /п/

Гълъбина Карамитрева,
Заместник-кмет на Община Пещера

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 16


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069