Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ BG05SFPR003-1.001
BG05SFPR003-1.001

Logo TOИнформация за изпълнение на проект „Топъл обяд в община Пещера“ към 31.12.2023г. Печат Е-поща
Проекти - BG05SFPR003-1.001

От  01.11.2022 година в Община Пещера стартира изпълнението на  проект „Топъл обяд в община Пещера“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027“. Чрез изпълнението на проекта се приготвя и доставя ежедневно в работни дни от месеца топъл обяд на 400 уязвими жители включително и деца от град Пещера, село Радилово и с. Капитан Димитриево, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация и са в затруднение сами да осигурят прехраната си.

Община Пещера чрез постоянно отворена процедура набира кандидат-потребители, които могат да се възползват от социалната услуга.

Потребители на социалната услуга, които могат да се възползват от нея могат да бъдат лица от следните целеви групи:

 1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
 3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 5. скитащи и бездомни лица;
 6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на лица от целевите групи, посочени в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1 от Наредбата, както и на лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване.

При необходимост от подкрепа всеки кандидат потребител предоставя следните документи за участие в проекта:

 • Заявление за кандидатстване (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК (копие, при наличие);
 • Медицинска документация – протокол на ЛКК, епикризи (копие, при наличие на такива документи;
 • Други документи по преценка на кандидат-потребителя.

Място и срок за подаване на документите:

Документи се приемат всеки работен ден  от 8.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа, в Центъра за административно обслужване – гише № 2 и гише № 3 в сградата на Община Пещера.

Предоставянето на топлия обяд стартира на 15.11.2022 г. Дейностите по предоставяне на топлия обяд ще приключат на 30.09.2025 г.

За периода от стартирането на дейността по проекта: 15.11.2022г. до 31.12.2023г. са обхванати общо 542 потребителя.

Освен подкрепа чрез порция „топъл обяд“, която включва супа основно ястие, хляб и десерт два пъти седмично, потребителите получават и подкрепа чрез различни съпътстващи мерки като:

-          Запознаване на потребителите им с правата на хората с увреждания съгласно Конвенцията на ООН и Хартата на основните права на ЕС;

-          С информация относно спасяването на природата чрез консумацията на храна;

-          С информация за опазването на околната среда чрез разделното събиране на отпадъците;

-          Предоставя им се информация относно възможностите за подпомагане с целева помощ за отопление съгласно Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024. Както и видовете социални помощи предоставящи се от страна на Дирекция „Социално подпомагане“, възможностите за снабдяване с безплатна винетка за тези които притежават ЕР на ТЕЛК;

-          Запознаване с критериите за кандидатстване за покупка на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на корен за населението на община Пещера през отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г.

Освен провежданите консултации и предоставяна информация потребителите получават и разработени от експерт от Община Пещера, брошури за различните видове съпътстваща подкрепа.

 
ОБЯВЛЕНИЕ за стартиране на процедура за набиране на кандидат-потребители Печат Е-поща
Проекти - BG05SFPR003-1.001

ОБЯВЛЕНИЕ

   От 01.11.2022 година в Община Пещера ще стартира изпълнението на проект „Топъл обяд в Община Пещера“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027“, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Проектът цели приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на 400 уязвими жители включително и деца на община Пещера, а именно: от град Пещера, село Радилово и с. Капитан Димитриево, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация бедност и са в затруднение сами да осигурят прехраната си. Услугата ще се предоставя в работни дни от месеца.

В тази връзка Община Пещера стартира процедура за набиране на кандидат-потребители, които ще ползват социалната услуга.

1. Потребители на социалната услуга могат да бъдат лица от следните целеви групи:

 1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
 3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 5. скитащи и бездомни лица;
 6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на лица от целевите групи, посочени в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1 от Наредбата, както и на лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване.

2. Необходими документи, които следва да бъдат предоставени от кандидат потребителите:

 • Заявление за кандидатстване (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК (копие, при наличие);
 • Медицинска документация – протокол на ЛКК, епикризи (копие, при наличие на такива документи;
 • Други документи по преценка на кандидат-потребителя.

3.Място и срок за подаване на документите:

Документи се приемат всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа, в Центъра за административно обслужване – гише №2 и гише №3 в сградата на Община Пещера.

Планира се предоставянето на топлия обяд да стартира на 01.11.2022 г. Дейностите по предоставяне на топлия обяд ще приключат на 30.09.2025 г.

За допълнителна информация: тел. 0350/6-22-08,вътр.104, Али Чешмеджиев – главен експерт „Социални дейности и интеграция“ в отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ към Община Пещера.

 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069