Вторник, 18 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало е-Община Административни Услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра

Административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра

1 ТСУ 1 - Издаване на скица за недвижим имот 4281
2 ТСУ 2 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3344
3 ТСУ 3 - Издаване на удостоверение относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии 2921
4 ТСУ 4 - ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ 9602
5 ТСУ 5 - Презаверяване на скица, от издава нето на която са изтекли 6 месеца 2676
6 ТСУ 6 - Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка 5225
7 ТСУ 7 - Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство 3539
8 ТСУ 8 - Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ 5383
9 ТСУ 9 - Издаване на удостоверения за търпи мост по параграф 16, ал.1 от ПР на ЗУТ 7989
10 ТСУ 9А - Издаване на удостоверение за търпимост по § 127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ 9661
11 ТСУ 10 - Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 4255
12 ТСУ 11 - ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖ 3426
13 ТСУ 12 - Заверка на копие от документ, съхраняван от дирекция “ТСУ” 2714
14 ТСУ 13.1 - Одобряване на схема върху частен имот 2618
15 ТСУ 13.2 - Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти 2832
16 ТСУ 13a - Издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи 2355
17 ТСУ 14 - Издаване на разрешение за строеж 2913
18 ТСУ 15.1 - Издаване на Разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 2660
19 ТСУ 15.2 - Издаване на разрешение за строеж на огради 7993
20 ТСУ 16 - ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СР 4927
21 ТСУ 17 - Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория 3559
22 ТСУ 18 - Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж 2625
23 ТСУ 19 - Изготвяне оценка за съответствие по чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ 4799
24 ТСУ 20 - Съгласуване на проекти за изграждане на пътни връзки с общинските пътища 2384
25 ТСУ 21 - Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища 2604
26 ТСУ 22 - Право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот 3616
27 ТСУ 23 - Издаване на служебна бележка за разкопаване на улични и тротоарни настилки 2907
28 ТСУ 24 - СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2834
29 ТСУ 25 - СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2849
30 ТСУ 26 - СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУК 2544
31 ТСУ 27 - ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ 3062
32 ТСУ 28 - Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план 2738
33 ТСУ 29 - Разрешение на комплексен проект за инвестиционна инициатива 2270
34 ТСУ 29А - Одобрение на комплексен проект за инвестиционна инициатива 2969
35 ТСУ 30 - Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж 3523
36 ТСУ 31 - Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация 2897
37 ТСУ 32 - Вписване на промени в собствеността в разписна книга към действащия план 2827
38 ТСУ 33 - Попълване /поправка/ на кадастрален план 4533
39 ТСУ 34 - ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 2806
40 ТСУ 35 - ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП 2355
41 ТСУ 36 - Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване 2751
42 ТСУ 37 - Издаване на Акт за узаконяване 2369


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216