Понеделник, 05 Юни 2023
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра

Административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра

1 ТСУ 1 - Издаване на скица за недвижим имот 5847
2 ТСУ 1А Издаване на комбинирана скица за недвижим имот 810
3 ТСУ 2 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4765
4 ТСУ 3 - Издаване на удостоверение относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии 4014
5 ТСУ 4 - ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ 11565
6 ТСУ 5 - Презаверяване на скица, от издава нето на която са изтекли 6 месеца 3594
7 ТСУ 6 - Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка 6568
8 ТСУ 7 - Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство 5419
9 ТСУ 8 - Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ 6468
10 ТСУ 9 - Издаване на удостоверения за търпи мост по параграф 16, ал.1 от ПР на ЗУТ 9293
11 ТСУ 9А - Издаване на удостоверение за търпимост по § 127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ 11233
12 ТСУ 10 - Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 5497
13 ТСУ 11 - ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖ 4621
14 ТСУ 12 - Заверка на копие от документ, съхраняван от дирекция “ТСУ” 3893
15 ТСУ 13.1 - Одобряване на схема върху частен имот 3696
16 ТСУ 13.2 - Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти 4091
17 ТСУ 13a - Издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи 3393
18 ТСУ 14 - Издаване на разрешение за строеж 4302
19 ТСУ 15.1 - Издаване на Разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 3733
20 ТСУ 15.2 - Издаване на разрешение за строеж на огради 9232
21 ТСУ 16 - ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СР 6023
22 ТСУ 17 - Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория 4715
23 ТСУ 18 - Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж 3749
24 ТСУ 18 А - Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за узаконяване 1564
25 ТСУ 19 - Изготвяне оценка за съответствие по чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ 6473
26 ТСУ 20 - Съгласуване на проекти за изграждане на пътни връзки с общинските пътища 3359
27 ТСУ 21 - Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища 3566
28 ТСУ 22 - Право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот 4683
29 ТСУ 23 - Издаване на служебна бележка за разкопаване на улични и тротоарни настилки 3964
30 ТСУ 24 - СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 3794
31 ТСУ 25 - СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 3765
32 ТСУ 26 - СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУК 3699
33 ТСУ 27 - ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ 4107
34 ТСУ 28 - Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план 3857
35 ТСУ 29 - Разрешение на комплексен проект за инвестиционна инициатива 3182
36 ТСУ 29А - Одобрение на комплексен проект за инвестиционна инициатива 4172
37 ТСУ 30 - Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж 4801
38 ТСУ 31 - Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация 3832
39 ТСУ 32 - Вписване на промени в собствеността в разписна книга към действащия план 4924
40 ТСУ 33 - Попълване /поправка/ на кадастрален план 5564
41 ТСУ 34 - ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 3911
42 ТСУ 35 - ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП 3353
43 ТСУ 36 - Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване 3731
44 ТСУ 37 - Издаване на Акт за узаконяване 3379


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069