Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало
Профил на Купувача

Съгласно Закона за обществените поръчки

"Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.3, Т.2 (ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

 

„Извършване на дейности по информация и публичност по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9018090 Печат Е-поща

   Възлагане на  обществена поръчка с предмет:

 

«ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА”

 

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9017394 Печат Е-поща

 

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет:

    „Доставка и монтаж на съоръжения,  оборудване и обзавеждане по Проект: „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера“, разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера“ “, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ - ОПРР съфинансирана от Европейския съюз, по Договор №BG161PO001/3.1-03/2010/039 от 23.11.2011г. между Община Пещера и Управляващия Орган на ОПРР“

 
« НачалоПредишна21СледващаКрай »

Страница 21 от 21


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069