Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало
Профил на Купувача

Съгласно Закона за обществените поръчки

"Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Разработване на пълен набор от документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава Осем "а" от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП за дейности: „Анализи и проучвания във връзка с разработването на Общински план за развитие на община Пещера за периода 2014 – 2020г.", „Разработване и въвеждане на методология за мониторинг и контрол и на вътрешни правила и процедури, инструкции за изпълнението на местни политики и Общински план за развитие на община Пещера 2014г. – 2020г.", „Разработване на Общински план за развитие на община Пещера за периода 2014 – 2020г.", „Провеждане на дейности за обществено консултиране на политики и мерки за информиране относно провежданите политики", „Организиране и провеждане на изнесено модулно обучение”, „Правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнение на конкретни политики от Община Пещера”.    

ДОГОВОР №ДОГ- 314 от 09.12.2013г. сключен между Община Пещера и „СИП-2000" ООД гр.Русе

Възложена обществена поръчка по реда на чл.14,ал.5,т.2 от ЗОП

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изготвяне на анализи и проучвания във връзка с разработването на Общински план за развитие на Община Пещера за периода 2014г. – 2020г.,разработване и въвеждане на методология за мониторинг и контрол и на вътрешни правила и процедури, инструкции за изпълнението на местни политики и Общински план за развитие на Община Пещера 2014г. – 2020г.,разработване на Общински план за развитие на Община Пещера за периода 2014г. – 2020г.,провеждане на дейности за обществено консултиране на политики и мерки за информиране относно провежданите политики, организиране и провеждане на изнесено модулно обучение „Правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнение на конкретни политики от Община Пещера в изпълнение на проект: „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансиран от Европейския социален фонд”

ДОГОВОР №ДОГ- 102 от 28.04.2014г.. сключен между Община Пещера и „ДИ ДЖИ КОНСУЛТ " ЕООД, гр.София

Възложена обществена поръчка чрез публична покана с изх.№15-03-14 от 14.03.2014г., публикувана под №9026954 на 14.03.2014г. в портала на обществените поръчки в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на дейности за информираност и публичност за популяризиране на проект: „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“, неговите цели и резултатите от него”.

ДОГОВОР №ДОГ- 85 от 26.03.2014г.. сключен между Община Пещера и „АНИСА-М" ЕООД гр.София

Възложена обществена поръчка по реда на чл.14,ал.5,т.2 от ЗОП

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Периодични доставки на консумативи за офис техника на Община Пещера

ДОГОВОР №ДОГ- 240 от 30.08.2013г. сключен между Община Пещера и „СИ ЕН СИС" АД гр.София

Възложена обществена поръчка чрез публична покана с изх.№ 15-03-57 от 26.07.2013г., публикувана под №9018090 на 26.07.2013г. в портала на обществените поръчки в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ. ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Доставка чрез периодична покупка на течни горива и смазочни материали от търговските обекти(бензиностанции) за моторните превозни средства обслужващи дейностите на Община Пещера и структурните звена към нея и Общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура"гр.Пещера с две обособени позиции, както следва:         Обособена позиция №1: "Доставка чрез периодична покупка на течни горива и смазочни материали за моторните превозни средства обслужващи дейностите на Община Пещера и структурните звена към нея и   Обособена позиция №2: "Доставка чрез периодична покупка на течни горива и смазочни материали за моторните превозни средства на Общинско предприятие "ЧПОИ" гр.Пещера

ДОГОВОР №ДОГ- 131 от 09.04.2013г. За обособена позиция №2 сключен между Община Пещера и "ДАФ-ТРАНС" ЕООД гр.Пещера

Открита с Решение № 10 от 15.02.2013 г., публикувано под №524065 на 15.02.2013 г. в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

Решение №16 от 22.03.2013г.. на Кмета на Община Пещера за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ:

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 21


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069