Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало
Профил на Купувача

Съгласно Закона за обществените поръчки

"Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.Публична покана ID 9033778 Печат Е-поща

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на облекло, обувки и постелъчен инвентар за децата и младежите от Център за настаняване от семеен тип в гр.Пещера, работно облекло и лични предпазни средства за персонала в Център за настаняване от семеен тип в гр.Пещера по сключен договор BG051РО001-5.2.12-0044 -  C0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Бъдеще за всеки”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР Печат Е-поща

   Публикуване съгласно изискванията на чл.101е ,ал.4 от ЗОП на договор ДОГ -220 /11.09.2014 год. за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП     с предмет : “Доставка на бетон, варови, циментови и вароциментови разтвори за нуждите на Общинско предприятие “ Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр. Пещера , сключен между ОБЩИНА ПЕЩЕРА като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и “ БЕТИМ “ ЕООД гр. Пещера, със седалище и адрес на управление гр. Пещера , ул. “ Самоковите ” № 10, като ИЗПЪЛНИТЕЛ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР Печат Е-поща

Публикуване съгласно изискванията на чл.101е ,ал.4 от ЗОП на договор №212/04.09.2014 год. за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП     с предмет : „Осъществяване на независим строителен надзор на строеж: “Реконструкция на ул. ”Йордан Ковачев“ и ул. “Васил Петлешков“ гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик” , сключен между ОБЩИНА ПЕЩЕРА като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и “ Р У Т Е К С “ ООД гр. София , със седалище и адрес на управление гр. София , ул. “ Искърско шосе ” № 12, като  ИЗПЪЛНИТЕЛ .

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР Печат Е-поща

   Публикуване съгласно изискванията на чл.101е ,ал.4 от ЗОП на договор ДОГ-204/02.09.2014 год. за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП     с предмет : “Периодични доставки на консумативи за офис техника на Община Пещера , сключен между ОБЩИНА ПЕЩЕРА като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и “ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС “ ЕАД гр. София , със седалище и адрес на управление гр. София , ул. “ Ангел Кънчев ” № 5, като  ИЗПЪЛНИТЕЛ .

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР Печат Е-поща

   Публикуване съгласно изискванията на чл.101е ,ал.4 от ЗОП на договор ДОГ-203/01.09.2014 год. за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП     с предмет : “Доставка на бетонови изделия и инертни материали за нуждите на Общинско предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр. Пещера , сключен между ОБЩИНА ПЕЩЕРА като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и “АИГ-90” ЕООД гр.Брацигово, със седалище и адрес на управление гр.Брацигово,област Пазарджик, ул. “Васил Петлешков” №1, като  ИЗПЪЛНИТЕЛ .

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 21


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069