Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало
Профил на Купувача

Съгласно Закона за обществените поръчки

"Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.С Ъ О Б Щ Е Н И Е Печат Е-поща

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Пещера отправя покана към участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица да присъстват на заседанието на комисията по отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ на допуснатите участници и обявяване на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Реконструкция на ул. ”Йордан Ковачев“ и ул. “Васил Петлешков“, гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик”

Отварянето на Плик № 3 „Предлагана цена“ на допуснатите участници и обявяване на ценовите предложения ще се състои от 14,00ч. на 27.08.2014г. в административната сграда на Община Пещера, ул.“Дойранска епопея” № 17, Заседателна зала.

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ПО РЕДА НА ЧЛ.101Г,АЛ.4 ОТ ЗОП Печат Е-поща

Публикуване  на П Р О Т О К О Л

за получаване, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма «а» от ЗОП

Обект на поръчката: доставка

Прогнозна стойност на поръчката: 3 288,00 лв. без ДДС /Три хиляди двеста двадесет и осем лева /

Предмет на поръчката “Доставка на бетон, варови и вароциментови разтвори за нуждите на Общинско предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр.Пещера“

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ПО РЕДА НА ЧЛ.101Г ,АЛ.4 ОТ ЗОП Печат Е-поща

Публикуване на  П Р О Т О К О Л

за получаване, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма «а» от ЗОП

Обект на поръчката: доставка

Прогнозна стойност на поръчката: 16 130 лв. без ДДС /Шестнадесет хиляди сто и тридесет лева /

Предмет на поръчката “Доставка на бетонови изделия и инертни материали за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр. Пещера“

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9032648 Печат Е-поща

    Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: “Доставка на бетон, варови и вароциментови разтвори  за нуждите на Общинско предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр.Пещера

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ID 9032647 Печат Е-поща

     Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:“Доставка на бетонови изделия и инертни материали за  нуждите на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”гр. Пещера“

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 21


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069