Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало
Профил на Купувача

Съгласно Закона за обществените поръчки

"Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ID 9032575-Свалена от регистъра на АОП на 12.08.14 год.,11:45ч Печат Е-поща

   Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: “Доставка на бетон, варови и вароциментови разтвори  за нуждите на Общинско предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр.Пещера

 

Свалена от Публичния регистър на АОП  на 12.08.2014 год, 11:45 часа - поради допусната техническа грешка  в публикуваните документи.

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9032574- Свалена на 12.08.2014 год.10:00 ч, поради допусната техническа грешка Печат Е-поща

  Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:“Доставка на бетонови изделия и инертни материали за  нуждите на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”гр. Пещера“

 

     Публичната покана е свалена от регистъра на АОП  на 12.08.2014 год. 10:00 часа , поради допусната техническа грешка.

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОТОКОЛ Печат Е-поща

Публикуване на протокол за получаване, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма «а» от ЗОП
Обект на поръчката: доставка
Предмет на поръчката: „Доставка на облекло, обувки и постелъчен инвентар за децата и младежите от Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания от 3 до 18 години в гр.Пещера, работно облекло и лични предпазни средства за персонала в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания от 3 до 18 години в гр.Пещера по сключен договор BG051РО001-5.2.12-0044 - C0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Предоставяне на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания от 3 до 18 години в град Пещера", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете", Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".
Протоколът е утвърден от Кмета на Община Пещера на 07.08.2014 год.

 

Attachments:
Download this file (protokol_za_publikuvane.pdf)Протокол[ ]4729 Kb
 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОТОКОЛ Печат Е-поща

Публикуване  на протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма «а» от ЗОП

 Обект на поръчката: услуга

Предмет на поръчката: „Осъществяване на независим строителен надзор на строеж: “Реконструкция на ул. ”Йордан Ковачев“ и ул. “Васил Петлешков“ гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик”      

Протокола е утвърден от Кмета на Община Пещера на 07.08.2014 год.

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 06.08.2014 ГОД. Печат Е-поща

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Пещера отправя покана към участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица да присъстват на заседанието на комисията по отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ на допуснатите участници и обявяване на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ПЕЩЕРА”

Отварянето на Плик № 3 „Предлагана цена“ на допуснатите участници и обявяване на ценовите предложения ще се състои от 10,30ч. на 08.08.2014г. в административната сграда на Община Пещера, ул.“Дойранска епопея” № 17, Заседателна зала.

 

КМЕТ: (П)

ГЕОРГИ КОЗАРЕВ

 

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 21


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069