Събота, 20 Окт 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 529 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 12.10.2018г., Протокол № 41

   ОТНОСНО: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Пещера” Райна Владимирова Афионлиева

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 528 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.09.2018г., Протокол № 40

   Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствени пенсии от починал родител.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 527 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.09.2018г., Протокол № 40
    Относно: Даване на разрешение за изработване за проект за ПУП-ПР за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1615, който е земеделска земя с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път по КККР на гр.Пещера и право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 56277.3.1387, който е земеделска земя с начин на трайно ползване – напоителен канал по КККР на гр.Пещера за улица и одобряване на задание.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 526 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.09.2018г., Протокол № 40
    Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.23 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път” и одобряване на задание.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 525 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.09.2018г., Протокол № 40

    Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1823 /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.1.380 по КККР на гр.Пещера/ по КККР на гр.Пещера-държавна горска собственост, местност „Икочово“ в УПИ І-1.380, „Ферма за отглеждане на животни“ с площ от 0,4 дка. и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 524 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.09.2018г., Протокол № 40


  Относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ 56277.503.758 по ПУП на гр. Пещера с Адриана Асенова Азовска

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 523 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.09.2018г., Протокол № 40

   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.832

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 522 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.09.2018г., Протокол № 40

   Относно: Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на търговски обекти.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 521 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.09.2018г., Протокол № 40

   ОТНОСНО: Отписване на активи / В и К системи и съоръжения / публична общинска собственост от баланса на „В К С“ ЕООД- гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 520 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.09.2018г., Протокол № 40

   ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2018 г. и разчета за капиталови разходи за 2018 г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 53


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216