Четвъртък, 18 Окт 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 128 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 30.06.2016г., Протокол № 10

   ОТНОСНО: Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.

Attachments:
Download this file (Informacia _ OSOKOSU.doc)Informacia _ OSOKOSU.doc[ ]44 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 127 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 30.06.2016г., Протокол № 10

   ОТНОСНО: Информация за работата на Община Пещера по европейските фондове за периода м. юли 2015г. – м. юни 2016г.

 

Attachments:
Download this file (Информация-1.doc)Информация-1.doc[ ]60 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 126 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.05.2016г., Протокол № 9

  Относно: Учредяване на сервитут за общинските имоти в м. “Копривец”, гр.Пещера в полза “ЕСО” ЕАД, гр.София, бул.”Гоце Делчев” №105, през които преминава трасето на “Съществуващ електропровод 110кV и на нов електропровод 110 Кv от съществуващ стълб в ПИ 56277.1.374 м.”Копривец” по КККР на гр.Пещера “ и одобряване цена на обещетението

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 125 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.05.2016г., Протокол № 9

   Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1315 по КККР на гр. Пещера и отреждането му в УПИ ХХVІІІ-3.1315, „за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ в местност „Луковица” по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 124 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.05.2016г., Протокол № 9

     ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 860/31.07.2015г. на Общински съвет Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 123 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.05.2016г., Протокол № 9

  Относно: Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 56277.503.29 по КККР на гр.Пещера между Община Пещера и наследниците на Али Мустафов Небиев

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 122 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.05.2016г., Протокол № 9

   ОТНОСНО: Допълване на Решение №893/28.08.2015г. относно промяна на регулацията на VІІІ-търговия и услуги (ПИ с идентификатор 56277.502.1204) в кв.120 по ПУП на гр.Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 121 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.05.2016г., Протокол № 9,

   ОТНОСНО: Приемане на решение относно откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи един общ производствен комплекс а именно:


1. Поземлен имот с идентификатор 56277.504.618 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка петстотин и четири точка шестстотин и осемнадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, oдобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к.4550, ул. ”Георги Кьосеиванов” №21, площ 1 420 кв.м. (хиляда четиристотин и двадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор 56277.504.615 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка петстотин и четири точка шестстотин и петнадесет), номер по преходен план: квартал: 82, парцел: ХХІV, съседи: 56277.504.616, 56277.504.617, 56277.504.180, 56277.504.9616, актуван с Акт за частна общинска собственост №534/07.04.2016г., вписан във вх. рег. №611/08.04.2016 г., том 3, Акт №31 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пещера, ведно с построената в него:
Сграда с идентификатор 56277.504.618.1 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка петстотин и четири точка шестстотин и осемнадесет точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, oдобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Пещера, п.к.4550, ул. ”Георги Кьосеиванов” №21, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.504.618, застроена площ 664 кв.м. (шестстотин шестдесет и четири кв.м.), брой етажи: 5, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 56277.504.615.1 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка петстотин и четири точка шестстотин и петнасет точка едно), номер по преходен план: няма.
2. Поземлен имот с идентификатор 56277.504.617 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка петстотин и четири точка шестстотин и седемнадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, oдобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к.4550, ул. ”Георги Кьосеиванов” №21-А, площ 797 кв.м. (седемстотин деветдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор 56277.504.615 (пет шест две седем седем точка пет нула четири точка шест едно пет), номер по преходен план: квартал: 82, парцел: ХХVІІІ, съседи: 56277.504.587, 56277.504.180, 56277.504.618, 56277.504.616, 56277.504.614, актуван с Акт за частна общинска собственост №535/08.04.2016г., вписан в вх. рег. №626/11.04.2016 г., том 3, Акт №39 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пещера, ведно с построената в него:
Сграда с идентификатор 56277.504.617.1 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка петстотин и четири точка шестстотин и седемнадесет точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, oдобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к.4550, ул. ”Георги Кьосеиванов” №21-А, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.504.617, застроена площ 27 кв.м. (двадесет и седем кв.м.), брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 56277.504.615.2 (пет шест две седем седем точка пет нула четири точка шест едно пет точка две), номер по преходен план: няма.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 120 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.05.2016г., Протокол № 9
  ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.501.364.1.28 с административен адрес гр.Пещера, ул. “Симон Налбант” № 46, ет.5, ап. 28

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 119 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.05.2016г., Протокол № 9

  ОТНОСНО: Промяна в групите жилища от наличния жилищен фонд съобразно потребностите на Общината

Продължение...
 
« НачалоПредишна41424344454647484950СледващаКрай »

Страница 41 от 53


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216