Събота, 04 Дек 2021
Решения ОбС 2007-2011
РЕШЕНИЕ №75 Печат Е-поща

        На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04.2008г., Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Приемане на план защита при бедствия и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия на територията на община Пещера и създаване  на доброволни формирования при бедствия.

 

Attachments:
Download this file (reshenie 075-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №74 Печат Е-поща

 

     На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04.2008 г., Протокол № 8

 

 

 Относно: Прекратяване на съсобственост  върху УПИ X / десет римско / - ГНС, в кв. 201 / двеста и едно / по ПУП на град Пещера между Община Пещера и Васил Маринов Иванов и Франческа Тодорова Филипова

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №73 Печат Е-поща

          На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на  29.04.2008год., Протокол № 8

 

ОТНОСНО: Отчет  за икономическите резултати  на"Инфрастройпродукт"ЕООД гр.Пещера за 2007г.

 

Attachments:
Download this file (reshenie 073-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №72 Печат Е-поща

       На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието,  проведено на  29.04.2008 год., Протокол № 8

 

ОТНОСНО:Отчет за икономическите резултати от дейността на "ВКС" ЕООД гр.Пещера за 2007 година

 

Attachments:
Download this file (reshenie 072-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №71 Печат Е-поща

         На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решения № 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 приети с Протокол № 4/31.01.2008г. и Решение № 40, прието с Протокол №5/13.02.2008г.

 

Attachments:
Download this file (reshenie 071-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №70 Печат Е-поща

 

 

 

       На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

 

 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на бетонов възел, собственост на “Инфрастройпродукт”ЕООД – гр.Пещера, находящ се в УПИ І – 012250 – производствена дейност в местността “Узун Драгасия” по КВС на град Пещера

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №69 Печат Е-поща

 

 

       На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

 

 

ОТНОСНО: Извършване на замяна на имот № 012135 – частна общинска собственост – земеделска земя с начин на трайно ползване нива, съгласно АОС № 88/13.02.2008година, с площ от 2, 126 кв.м., находяща се в местността “Узун Драгасия” в землището на град Пещера, ЕКАТТЕ 56277 с апартамент А 3 на първи жилищен /втори редовен/ етаж с площ от 73,86 кв.м. и прилежащ към него склад С 4 със застроена площ от 9,31 кв.м., находящи се в масивна пететажна сграда – Блок А 1, която жилищна сграда се изгражда съгласно одобрени архитектурни проекти на Община Пещера и Разрешение за строеж № 35/08.05.2006година, издадено от Община Пещера в урегулиран позимлен имот, находящ се в град Пещера, ул. “Д – р Петър Цикалов”, целия с площ от 5 835 / пет хиляди осемстотин тридесет и пет / кв.м., съставляващ УПИ ІІ – жилищно строителство, кв. 26 по плана на град Пещера.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №68 Печат Е-поща

 

     На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

 

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване на земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на гр.Пещера, с.Радилово и с.Кап.Димитриево на животновъди

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №67 Печат Е-поща

 

 

    На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на Община Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по приоритетна ос 1 на ОПРР – “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. “Социална инфраструктура”, компонент 3 “Културна инфраструктура”

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №66 Печат Е-поща

 

    На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на Община Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по приоритетна ос 1 на ОПРР – “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. “Социална инфраструктура”, компонент 2 “Социална инфраструктура”

 

Продължение...
 
« НачалоПредишна717273747576777879СледващаКрай »

Страница 71 от 79


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069