Сряда, 17 Авг 2022
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 424 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.07.2022 год., Протокол № 43

    ОТНОСНО: Одобряване на Споразумение за съвместна дейност между Община Пещера и Български футболен съюз.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 423 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.07.2022 год., Протокол № 43

   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода януари 2022г. – юни 2022г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 422 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.07.2022 год., Протокол № 43

   ОТНОСНО: Приемане на План за действие на Община Пещера за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Стратегията за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик 2022-2030 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 421 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.07.2022 год., Протокол № 43

   ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнението на приетите от Общински съвет- Пещера актове за периода от 01.01.2022г. до 30.06.2022г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 420 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.07.2022 год., Протокол № 43

   ОТНОСНО: Отчет за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода януари – юни 2022г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 419 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.07.2022 год., Протокол № 43

   ОТНОСНО: Определяне състав на Одитен комитет на Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 418 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 18.07.2022 год., Протокол № 42

    Относно: Одобряване проект за елементи на техническата инфраструктура – ПУП-Парцеларен план за подземен електропровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 56277.2.581 по КККР на гр.Пещера в местност „Потока".

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 417 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.06.2022 год., Протокол № 41

   Относно:Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 56277.4.597 /местност Орешака, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 3836 кв.м, стар номер 032022/, 56277.4.522 /местност Ямата, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За друг вид застрояване, площ 9662 кв.м, стар номер 026075/, 56277.4.242 /местност Ямата, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За второстепенна улица, площ 108 кв.м, стар номер 026019/, 56277.4.490 /местност Ямата, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Ливада, площ 258 кв.м, стар номер 026043/, 56277.4.489 /местност Ямата, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Ливада, площ 413 кв м, стар номер 026042/, 56277.4.499 /местност ЯМАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Ливада, площ 1016 кв.м, стар номер 026052/ и част от 56277.4.235 /местност Ямата, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 5071 кв.м, стар номер 026012/ по КККР на гр.Пещера и одобри приложеното задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 416 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.06.2022 год., Протокол № 41

  Относно:Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за подземен довеждащ водопровод от сондаж в ПИ с ид.36124.52.114 землище с. Капитан Димитриево до присъединителна точка на вътрешна водопроводна мрежа на с. Капитан Димитриево в ПИ с ид.36124.521.76

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 415 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.06.2022 год., Протокол № 41
   Относно: Одобряване проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията и застрояването на кв. 221 и част от кв. 17 по плана на гр.Пещера.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 43


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069