Четвъртък, 28 Окт 2021
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 305 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 18.10.2021 год., Протокол № 30

    Относно: Избор на Временно изпълняващ длъжността Управител на «Водоснабдяване, канализация и строителство» ЕООД гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 304 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.09.2021 год., Протокол № 29

    Относно: Дарение от „Фонд за инвестиции в общността – Пещера", с ЕИК 177132745, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, област Пазарджик, община Пещера ул. „Свобода" № 1

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 303 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.09.2021 год., Протокол № 29
   Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.93 по КККР на гр.Пещера в местност „Узун Драгасия".

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 302 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.09.2021 год., Протокол № 29

    Относно: Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението и изграждане на обект „Приемо-предавателна станция № 6447" в поземлен имот с идентификатор 56277.3.93 по КККР на гр.Пещера, местност „Узун Драгасия" и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 301 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.09.2021 год., Протокол № 29

   Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1868 по КККР на гр.Пещера в местност „Войника" и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 300 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.09.2021 год., Протокол № 29

    ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в І клас и във ІІ клас в ОУ,,Св.Патриарх Евтимий" гр.Пещера за учебната 2021/2022 година

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 299 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.09.2021 год., Протокол № 29

    ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки в І клас и във ІІ клас в СУ,,Св.Климент Охридски" гр.Пещера за учебната 2021/2022 година

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 298 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.09.2021 год., Протокол № 29

    ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в ХІІ клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки", в СУ ,,Св. Климент Охридски" гр. Пещера с 15 ученици за учебната 2021/2022 година.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 297 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.09.2021 год., Протокол № 29

   ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в Х клас по професия ,,Биотехнолог", специалност ,,Технология в биопроизводствата" в ПГХВТ,,Атанас Ченгелев" – гр.Пещера за учебната 2021/2022 година

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 296 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.09.2021 год., Протокол № 29
    Относно: Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на Павилиони №1, №3 и №5, намиращи се на Дъгов мост гр.Пещера.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 31


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069