Вторник, 20 Апр 2021
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 232 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2021 год., Протокол № 22

  ОТНОСНО: Именуване улица в кв. „Луковица", гр. Пещера на територията на Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 231 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2021 год., Протокол № 22

  ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Пещера на Виктор Йорданов Родопски, с постоянен и настоящ адрес гр.Пещера, ул. „Детелина" №7 за възстановяване на нанесени щети на жилището вследствие на пожар.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 230 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2021 год., Протокол № 22

  Относно:Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на УПИ I-2466, 2684, 2717, 2718, 2719, кв. 171 по ПУП на гр.Пещера по реализирани имотни граници с поземлен имот с идентификатор 56277.503.9698 /улица с о.т. 752-753/ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.9694 /улица с о.т. 753-754-755-756/ и по имотната граница с имот с пл. № 2685, участващ в УПИ II-2685, 2686, 2715, 2716 по ПУП на гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 229 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2021 год., Протокол № 22

  Относно: Одобряване проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за прокарване на подземно трасе и преминаване на надземно /въздушно/ трасе на ел. кабел 20 кV за захранване на имот с идентификатор 36124.534.163 по КККР на с.Капитан Димитриево, община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 228 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2021 год., Протокол № 22

  Относно: Приемане на Списък на спортните обекти, за учредяване на ограничени вещни права – право на ползване от Община Пещера за 2021г. по реда на Закона за физическото възпитание и спорта

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 227 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2021 год., Протокол № 22
  Относно: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61371.501.326.6.1 по КККР на с. Радилово

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 226 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2021 год., Протокол № 22

  ОТНОСНО: Отчет за 2020г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик и Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 225 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2021 год., Протокол № 22

   ОТНОСНО: Отчет за 2020г. по изпълнение на Общинската програма за управление на качеството на атмосферния въздух 2016-2020г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 224 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2021 год., Протокол № 22

  ОТНОСНО: Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2020г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 223 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.03.2021 год., Протокол № 22

   ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пещера за 2021 г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 24


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069