Вторник, 26 Яну 2021
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 186 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.12.2020 год., Протокол № 18

   ОТНОСНО: Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Пещера за 2021 година.

Attachments:
Download this file (ПРОГРАМА 2021 год.doc)ПРОГРАМА 2021 год.doc[ ]74 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 185 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.12.2020 год., Протокол № 18

  ОТНОСНО: Закупуване на сметосъбирачна машина със средства от отчисленията по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 184 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.12.2020 год., Протокол № 18

   Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа и броя на таксиметровите автомобили, извършващи дейност на територията на Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 183 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.12.2020 год., Протокол № 18

  ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2020 г. и разчета за капиталови разходи за 2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 182 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.12.2020 год., Протокол № 18

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на „Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пещера".

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 181 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.12.2020 год., Протокол № 18

  ОТНОСНО: Одобряване на План - сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци през 2021 г. и запазване размера на такса битови отпадъци за 2021 г. на Община Пещера

Attachments:
Download this file (_2.PDF)_2.PDF[ ]576 Kb
Download this file (_1.PDF)_1.PDF[ ]584 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 180 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.12.2020 год., Протокол № 18

   Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отпадане на част от улица с о.т. 283-284 и отреждане на УПИ VI-379 в кв. 33 по ПУП на гр.Пещера с устройствена зона „Жм".

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 179 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.12.2020 год., Протокол № 18

   Относно:Даване на разрешение за изработване за проект за ПУП-ПР за отреждане на улица през поземлен имот с идентификатор 56277.1.146 по КККР на гр.Пещера и учредяване право на преминаване чрез премостване през поземлен имот с идентификатор 56277.1.136 с площ от 180,00 кв.м., който е земеделска земя с начин на трайно ползване – Дере в местност „Курията" по КККР на гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 178 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.12.2020 год., Протокол № 18

  ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 177 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.12.2020 год., Протокол № 18

   ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на община Пещера като партньорска организация по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 " 3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19" и реализиране на дейности по цитираната програма и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 19


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069