Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2007

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Петък, 28 Декември 2007г.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Директор на Дирекция “Социални дейности”, на основание чл. 10, чл. 10а и чл. 10б и чл. 10в от Закона за държавния служител и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснатите кандидати:

Списък на недопуснатите кандидати

1. Али Ахмедов Чешмеджиев-няма минимален професионален опит за длъжността

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Петък, 28 Декември 2007г.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Началник на отдел “ГРАО”, на основание чл. 10, чл. 10а и чл. 10б и чл. 10в от Закона за държавния служител и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснатите кандидати:

1. Райна Андонова Колешикова

Кандидатът следва да се яви на 08.01.2008г.от 14,00 ч. в сградата на Общинската администрация за решаване на тест.

Списък на недопуснатите кандидати

1. Ваня Димитрова Горанова-Вранчева-няма минимален професионален опит за длъжността
2. Елена Георгиева Дузова - няма минимален професионален опит за длъжността
3. Пламен Тодоров Стаменов - няма минимален професионален опит за длъжността

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Петък, 28 Декември 2007г.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: “Финансов контрольор”, на основание чл. 10, чл. 10а и чл. 10б и чл. 10в от Закона за държавния служител и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:
Списък на допуснатите кандидати:

1. Росица Иванова Иванова
Списък на недопуснатите кандидати

1. Гергана Димова Бакалска-няма минимален професионален опит за длъжността

Конкурсът ще се проведе на 10.01.2008г. от 14,00ч. в Община Пещера – заседателна зала.

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Петък, 28 Декември 2007г.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Началник на отдел “Информационно обслужване”, на основание чл. 10, чл. 10а и чл. 10б и чл. 10в от Закона за държавния служител и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснатите кандидати:

1. Александър Любомиров Станишев

Кандидатът да следва да се яви на 09.01.2008г.от 14,00 ч. в сградата на Общинската администрация за развиване на писмена разработка по тема: “ Организация на информационното обслужване в общината”

Списък на недопуснатите кандидати

1. Ваня Димитрова Горанова-Вранчева-няма минимален професионален опит за длъжността

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Печат Email
Четвъртък, 20 Декември 2007г.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!


Броени дни ни делят от 2008 година.
Нека с достойнство продължим изграждането на по-доброто ни бъдеще.

Ние се гордеем с редицата изтъкнати личности във всички сфери на живота и с всички онези, които допринасят за благоденствието на народа ни и със славните ни традиции.

Отдаваме своята благодарност към тружещите се, към учениците и пенсионерите, към фирмите-някои от които са водещи в страната, за онова, което правят за доброто ни име.

Сърдечно Ви поздравявам с най-светлия християнски празник-Коледа, с Курбан байрам и с настъпването на Нова година!

На всички Вас и Вашите семейства желая здраве, много успехи, радост и щастие!


ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ !

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Сряда, 19 Декември 2007г.

С цел реализиране заповедите на лицата имащи право на целева помощ за отопление с твърдо гориво /дърва/ по Наредба №5/30.05.2003г. за отоплителен сезон 2007-2008, Ви съобщаваме, че дървата за огрев ще бъдат доставени от фирма “Кичуков и синове”ЕООД, чрез посредничеството на Общинска администрация – Пещера.

За целта Общинска администрация – Пещера, приканва лицата притежаващи заповеди за отопление с твърдо гориво /дърва/ да ги предоставят в стая №15 на Община Пещера, в срок до 31.12.2007г.

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Четвъртък, 13 Декември 2007г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕЩЕРА, уведомява всички собственици на имоти попадащи на територията на Община Пещера, в това число и всички собственици на вилни имоти /сгради/ находящи се на територията на Летовище “Свети Константин” за следното:

1. Със Заповед № 644/ 24.07.2007г. на Кмета на Община Пещера е определен общински терен за депониране на строителни отпадъци и изкопни земни маси в местността “Чукурата” в землището на с. Радилово.

Същия се намира в дясно от пътя Пещера – Радилово, на завоя преди навлизане в с. Радилово.
2. В съответствие с изискванията на чл. 17 и чл. 20, т. 1 от Наредбата за

обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места, приета с Решение № 546/ 1999г. на Общински съвет – гр. Пещера, извозването и депонирането на строителни отпадъци и изкопни земни маси, да става за сметка на възложителя /собственика на имота/ на определения терен, описан в т. 1, след заплащане на такси, както следва:

- такса за депониране на строителни отпадъци – 3.00 лв./м3

- такса за депониране на изкопни земни маси – 2.00 лв./м3 .

3. За извозването до местото за депониране на малки по обем строителни отпадъци вследствие на извършена строителна и ремонтна дейност на сгради и части от сгради /самостоятелни обекти в сгради/ находящи се на територията на Община Пещера, всички собственици на имоти /възложители/ могат да ползват услугите на общинска фирма ЕООД “Инфрастройпродукт” – гр. Пещера за наемане на метални контейнери за строителни отпадъци, след заплащане в касата на дружеството на такса за извозване в размер на 14.00 лева/контейнер .

В таксата от 14.00лв./контейнер е включен само транспорта до местото за депониране, като не се заплаща такса за наем на контейнера.

Телефон за контакти с дружеството: 0350/ 6-22-96

4. В съответствие с чл. 104, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за управление на отпадъците и чл. 49, ал. 1 от Наредбата за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места, физическо лице което изхвърля строителни отпадъци на неразрешени за това места му се налага глоба в размер от 100 лева до 500 лева.

В съответствие с чл. 105 от Закона за управление на отпадъците едноличен търговец или юридическо лице, което изхвърля строителни отпадъци и изкопни земни маси на не неразрешените за това места се наказва с имуществена санкция в размер от 700 лева до 2000 лева .

При повторно извършване на гореописаните нарушения размера на глобата се удвоява.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕЩЕРА

Мерки за предпазване, ограничаване и недопускане възникване на заболяването Инфлуенца

Печат Email
Сряда, 12 Декември 2007г.
Мерки за предпазване, ограничаване и недопускане възникване на заболяването Инфлуенца - грип по птиците на територията на община Пещера

I. Задължения на собствениците на птицевъдни обекти - промишлени ферми и отглежданите в личен двор птици:

1.Да се засилят мерките за биосигурност и охрана на фермите - пропусквателен режим на влизане и излизане. Да се опресни дезинфекционният разтвор във дезинфекционните вани.
2.Да не се допуска излизането на птиците извън помещенията за отглеждане, а за частните стопани извън дворовете.

3.Да не се допуска смесено отглеждане на кокошеви и водоплаващи птици.

4.Птиците във фермите и личните дворове да се поят само с питейна вода.

5.Фуражът със който се изхранват птиците да се съхранява в закрити помещения, в които няма да има достъп на диви птици.
6.Да не се изхранват домашните животни с отпадни продукти от птицевъдството.

7.Собствениците на промишлени птицевъдни обекти да закупят предпазни работни облекла за обслужващият птиците персонал.
8.Собствениците на птици в личните дворове да - спазват правилата за лична хигиена – да използват работно облекло при контакт с птиците и да измиват ръцете си след като напуснат помещенията за птици.

9.Всички собственици на птици, отглеждани в личните дворове да си декларират птиците в съответната Община или кметство по вид и брой.

Собствениците на промишлени птицевъдни обекти и в личен двор да изхранват птиците си с промишлено произведени смески, при невъзможност да закупуват фуражни компоненти / зърно/, което е било в обезопасени против проникване на други птици складове.
При констатиране на заболели птици с клинични признаци на заболяването,
да забранят влизане и излизане на хора и животни от района на фермата
или личният си двор и сигнализират обслужващият ветеринарен лекар.

Всички трупове на умрели птици, след аутопсия да бъдат предавани на
екарисаж -гр.Варна за обезвреждане.

Община ПещераСЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Сряда, 12 Декември 2007г.
Съобщение:

От Община Пещера приканват: Всички собственици на птици да декларират същите в Община Пещера във връзка с предотвратяване на евентуална опасност от възникване на птичи грип на територията на общината.

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Вторник, 11 Декември 2007г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявения конкурс за длъжността:"Секретар на Община Пещера", на основание чл10, чл.10 а и чл. 10б и чл.10в от Закона за държавния служител и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия овявява:

Списък на допуснатите кандидати:
1.Красимира Димитрова Стоименова

Списък на не допуснатите кандидати:
1.Няма не допуснати кандидати

Конкурсът ще се проведе на 21.12.2007г. от 14.00ч. в Община Пещера-заседателна зала.
Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069