Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2008

ОБЯВЛЕНИЕ

Печат Email
Сряда, 19 Ноември 2008г.
О Б Я В Л Е Н И Е

В Община Пещера е постъпила молба с вх. № 53-00-1496 / 05.11.2008г. от СД “Динчеви и Сие”, с която се иска одобряване на изготвен ПУП и на изготвен проект за замяна на имот № 018034, находящ се северно от града в местността “Горна Бялча” в землището на гр. Пещера източно от ел. подстанция и северно от гробищен парк с граници и съседи: имот № 019001 – местен път, имот № 018035 – стопански двор на СД “Динчеви и СИЕ”, имот № 018031 – нива на Община Пещера, с имот № 019035 от местността “ Копривец”, находящ се северно от града в землището на гр. Пещера източно от ел. подстанция и северно от гробищен парк с граници и съседи: имот № 019036 – местен път, имот № 018027 – стопански двор собственост на СД “Динчеви и Сие”, съгласно Нотариален акт за покупко – продажба № 37, том VІІІ, рег. № 8529, дело № 1304 от 25.10.2007 г.
Срокът за постъпване на нови предложения е 30 / тридесет / дни от датата на публикуване на настоящето обявление.
Настоящето обявление е изготвено съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост.
Печат Email
Понеделник, 17 Ноември 2008г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

На основание чл.88 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Пещера и Заповед № 976/07.11.2008 г. на кмета на Община Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ (ПАВИЛИОНИ) ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Предмет на конкуса: терени общинска собственост, всеки от които 3 кв.м. с местонахождение на ул. “Д.Горов”, “Дойранска епопея” и “Нешо Чипев”, съгласно одобрените схеми за поставяне на преместваеми съоръжения (павилиони) за продажба на ежедневници и други периодичи печатни издания.
2.Предложената от кандидатите месечна наемна цена трябва да бъде не по-малка от 50 лева (без ДДС) за всеки от терените.
3. Срокът за отдаване под наем на терените е 5 години.
4. Към документите за участие кандидатите да представят информация за вида, характеристиките и снимки на преместваемото съоръжение (павилион), което желаят да монтират. Не се допускат неподходящи по вид и местонахождение обекти.
Печат Email
Понеделник, 17 Ноември 2008г.
ЗАПОВЕД
№ 944/30.10.2008г.

На осн. Чл.62 и чл.63,ал.2 от Закона за местните данъци и такси и като съобразих разпоредбите на чл.44, ал.1,т.8 от ЗМСМА

ОПРЕДЕЛЯМ :

1.Видовете услуги, които ще се извършват за поддържане чистотата на територията на Община Пещера през 2009г.
1.1.Сметосъбиране
1.2.Сметоизвозване
1.3.Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения
1.4. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
2.Границите на районите, в които се организират изброените в т.1 услуги за населените места на територията на Община Пещера:
2.1 За гр.Пещера- съгласно действащия ПУП:
Печат Email
Понеделник, 03 Ноември 2008г.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

О Б Я В А

На основание Заповед № 937/28.10.2008г на Кмета на Община Пещера, Община Пещера

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността: Младши експерт “Екология”, Отдел “Околна среда и хуманитарни дейности” в Община Пещера към Общинска администрация - Пещера

І. Кратко описание на длъжността
Съдейства за реализацията на общинската визия за изграждане на комфортна жизнена среда на жителите на общината чрез опазване на околната среда, привличане на средства от предприсъединителни и структурни фондове на ЕС и програми в областта на екологията. Участва в организиране и контролиране на дейността по опазване на околната среда, водите и зелените площи.
ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:
Кандидатите:
1. Да са български гражданин
2. Да е дееспособно лице и да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност
3. Да имат завършено Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър”, от област: екология; екология и опазване на околната среда
Печат Email
Понеделник, 03 Ноември 2008г.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

О Б Я В А

На основание Заповед № 936/28.10.2008г на Кмета на Община Пещера, Община Пещера

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността: Главен експерт “Кадастър, регулация и имотен регистър”, Дирекция “Териториално и селищно устройство” в Община Пещера към Общинска администрация - Пещера

І. Кратко описание на длъжността
Съдейства за провеждане политиката на Община Пещера в съответствие с европейските изисквания за кадастъра и имотния регистър. Извършва проверки за установяване съответствието на строежите с одобрените строителни документи и контрол по прилагането на устройствените планове.
ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:
Кандидатите:
1. Да са български гражданин
2. Да е дееспособно лице и да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност
3. Да имат завършено Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър”, от област: техническо – геодезия
4. Минимален професионален опит – 2 години
5. Да притежава организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността;
6. Да притежават комуникационна компетентност и компетентност за работа с потребители
7. Допълнителни квалификации - умения за работа с компютър, програмни продукти


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069