Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2008

Печат Email
Понеделник, 30 Юни 2008г.

Традиционно документът за завършена степен на образование в СОУ “Свети Климент Охридски”-гр.Пещера се връчва на учениците тържествено.
На 26.06.2008 г. своята диплома за завършено средно образование получиха зрелостниците от първия випуск от второто столетие на съществуването на Пещерската гимназия.Тържеството се проведе в актовата зала на училището,която по традиция и тази година бе подготвена и украсена от учениците от XІ-те класове.Връчването на дипломите стана лично от кмета на Община Пещера-г-н Стелиян Варсанов,в присъствието на г-жа Красимира Стоименова-секретар на общината , г-жа Ружа Стоянова-Семерджиева-директор на Дирекция “Образование” в Община Пещера и г-ца Каталина Миразчиева-служител в МКБ Юнионбанк-гр.Пещера.Присъства целия педагогически и непедагогически персонал и ученици.Печат Email
Понеделник, 30 Юни 2008г.

В изпълнение на решенията от втората работна среща за решаване на жилищните проблеми на ромите в Пещера, на заседание на Общински Съвет Пещера от 27.06.2008г бе прието предложението на Кмета на общината Стелиян Варсанов за изработване на общ устройствен план и актуализация на подробния устройствен план на гр.Пещера.

Общинска администрация кандидатства в МОСВ с проект

Печат Email
Понеделник, 30 Юни 2008г.
Общинска администрация кандидатства в МОСВ с проект по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Разработеният проект е по приоритет на ОС2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”. Проектът е на стойност 270 600 лева. Това е очакваната безвъзмездна финансова подкрепа от структурните фондове на ЕС за техническа помощ за закриване и рекултивация на съществуващото сметище в Пещера.

Национален пленер Пещера 2008

Печат Email
Понеделник, 30 Юни 2008г.

От 25 до 27 юни се проведе традиционния национален ученически пленер в общинската база „Родопи – 1”. Младите творци рисуваха живописни картини от Пещера и курорта „Свети Константин”.

Двадесетте и шест участници в пленера от Пазарджик, Кърджали, Благоевград, Варна получиха грамоти от Кмета на Община Пещера Стелиян Варсанов.

Пленерът е съвместна инициатива на Община Пещера и читалище „Развитие”.

Печат Email
Четвъртък, 26 Юни 2008г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

1. Откривам провеждането на конкурс на 28 юли 2008 година от 14.00 часа в стая № 5 на първи етаж в общинската администрация за учредяване право на пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда, актувана с АОС № 68 / 14.08. 2007 година, представляваща масивна двуетажна сграда със ЗП от 136.5 кв. м., попадаща в УПИ -VI- ОбНС, кв. 115 по плана на град Пещера при следните условия:

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Печат Email
Понеделник, 23 Юни 2008г.
СЪОБЩЕНИЕ


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Допуснати кандидати:
1. Елена Костадинова Здравкова

Недопуснати кандидати:
1. Анна Георгиева Василева
Не отговаря на изискването за минимален професионален опит.

Допуснатият кандидат да се яви на тест на 01.07.2008г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Пещера - заседателна зала.
Печат Email
Понеделник, 23 Юни 2008г.
Във връзка с политиката на Общината за активизиране на действията по търсене на външно финансиране на приоритетни инфраструктурни, социални и други проекти, обхващащи всички области на регионалното развитие, които в бъдеще ще допринесат за устойчиво развитие на общината, са мотивите за изменение и допълнение на Общински план за развитие на Община Пещера за периода 2007 - 2013 г.
Печат Email
Вторник, 17 Юни 2008г.
Във връзка с въвеждането на Системата за управление и контрол – ISO -9000-2001, списък на унифицираните наименования на административните услуги, повишаване на събираемостта на местните данъци и такса битови отпадъци от предходни години са мотивите за предлаганото допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера и предлагане на проект на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.
Печат Email
Вторник, 17 Юни 2008г.

На 16 юни от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пещера бе представен проект „Пилотен модел за създаване на национална мрежа за предотвратяване на насилието над деца и семейства в риск”.
Проектът „Пилотен модел за създаване на национална мрежа за предотвратяване на насилието над деца и семейства в риск” се реализира от Сдружение „Център Отворена врата” - Плевен в партньорство с Фонд за превенция на престъпността - ИГА и Младежки форум 2001 - Разград. Асоциирани партньори са Община Пещера, Отдел „Закрила на детето” - Плевен, Областна дирекция „Полиция” (Детска педагогическа стая) - Плевен, МКБППМН - Плевен, Отдел „Закрила на детето”- Пазарджик, Областна дирекция „Полиция” (Детска педагогическа стая) - Пазарджик, МКБППМН - Пазарджик.

Печат Email
Понеделник, 16 Юни 2008г.
О Б Я В А

 

О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А


На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 465/11.06.2008 год. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:


Началник отдел “ Околна среда и хуманитарни дейности” в Община Пещера към Общинска администрация Пещера.
Кратко описание на длъжността:
Ръководи дейността на отдела в областта на опазване на околната среда , развитието на културата , спорта и туризма в община Пещера.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069