Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2008

Печат Email
Четвъртък, 21 Август 2008г.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

О Б Я В А

На основание Заповед № 727/20.08.2008г на Кмета на Община Пещера, Община Пещера

О Б Я В Я В А:


Конкурс за длъжността: Младши експерт “Проекти – национални и международни програми”, Дирекция “Общинска собственост, национални и международни програми” в Община Пещера към Общинска администрация - Пещера

І. Кратко описание на длъжността
Съдейства за реализирането на Плана за регионално развитие на Община Пещера, чрез участие в изготвяне, предоставяне и защита на проекти и програми за привличане на инвестиции.

Печат Email
Сряда, 20 Август 2008г.
ПОКАНА
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА:
В Община Пещера уличната мрежа не е изградена на 100%, като една част от улиците не са разкрити, друга част са без трайна настилка, а част от тези са с настилка, която е в не добро състояние. Също така силно амортизирани са и подземните комуникации – водопроводните и канализационни мрежи. Основна част от тези мрежи са строени през периода 1960-1968 год.
С цел гарантиране на дългосрочен период за експлоатация и ненарушаване на настилките на новоизградените и рехабилитирани улици е необходимо изграждането и реконструкция /подмяна/ на водоснабдителните и канализационни системи. Водопроводите и канализациите ще се изграждат с полиетиленови тръби с дълъг срок на годност.

Във връзка с извършващата се реконструкция на ул."М.Такев"

Печат Email
Понеделник, 18 Август 2008г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Пещера уведомява следното:
Срокът на действие на временната организация на движение на път ІІ – 37 Пазарджик – Пещера - Батак - Доспат в участъка от км 147+266 / мост на р.Стара река в центъра на гр.Пещера / до км 159+212 /кръстовището за с.Нова Махала / се удължава до 31.08.2008г/вкл ./ съгласно Заповед №РД-16-44/ 13.08.2008г на ОПУ-Пазарджик и Заповед №8779/ 14.08.200г на ОДП ” ПП ”- Пазарджик.

Печат Email
Петък, 15 Август 2008г.
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА И ТАРИФАТА ПО ЧЛ. 3, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Във връзка с настъпили изменения в нормативни актове с национално и местно значение и постъпили докладни записки от директорите на дирекции в общинска администрация относно въвеждане на нови услуги и промяна на цените на заплащаните такси и услуги и с оглед правна чистота Кметът на Община Пещера предлага изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и на Тарифата по чл. 3, ал.1 от цитираната наредба, както следва:

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ - 2005-2008 година - АКТУАЛИЗИРАНА Август 20

Печат Email
Печат Email
Петък, 08 Август 2008г.

Пещера: първата община в страната ,която започва кампания по превенция на пожарите.Мотото на кампанията „Пожарите убиват.Докажи ,че те е грижа „ е под патронажа на кмета на града Стелиян Варсанов .Тя се организара със съдействието и подкрепата на районна служба Пожарна безопасност и защита на населението град Пещера ,Държавно горско стопанство ,Сдружение туристическо дружество „Купена „,Туристически клуб” Пътешественик” и Туристическо дружества „Планински свят „.Кампанията стартира на 9.08.08г. и ще продължи до 14.09.08 .В рамките кампанията: „Пожарите убиват .Докажи ,че те е грижа” се организират различни прояви през целия месец.Старта ще бъде даден в 11 часа на 9-ти август в центъра на град Пещера с демонстрации на Пожарната и туристическите дружества по гасене на покривна конструкция ,евакуация на хора при пожар в центъра на града и спасяване на жертви при пътнотранспротно произшествие.

 

Печат Email
Четвъртък, 07 Август 2008г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

На основание Заповед № 680 /06.08.2008г. на Кмета на Община Пещера , Община Пещера

О Б Я В Я ВА:


Конкурс за заемане на длъжността “младши юрисконсулт”- 2 броя в Община Пещера към Общинска администрация
1. Кратко описание на длъжността:
Младши юрисконсулта изготвя правни становища и дава юридическа консултация по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на общинската администрация. Осъществява процесуално представителство на Община Пещера. Организира и координира законосъобразното функциониране на общинска администрация. Съгласуването на вътрешни нормативни актове.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069