Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2009

Работна среща

Печат Email
Четвъртък, 29 Октомври 2009г.


На 28 октомври в ОУ “П.Славейков” се проведе работна среща на ученици с ръководството на Общината и представители на Регионалния инспекторат на образованието – Пазарджик в изпълнение на дейностите по проекта на Националното сдружение на общините в Република България “ Граждани и общини лобират заедно за реални реформи в публичния сектор”, финансиран от Балканския тръст за демокрация.
Община Пещера е от шестте пилотни общини, избрани от НСОРБ за партньори по проекта.
Проектът има една основна цел да се мобилизират общите усилия на общините и гражданите и след провеждането на широк дебат да се определят основните акценти за реформа в три важни сфери на дейност на Общината - образование, социални дейности и екология.
В община Пещера се реализират дейностите свързани с образованието.
На работната среща бе дискотирана темата “ Какво можем да направим заедно за нашите училища”.


Печат Email
Вторник, 27 Октомври 2009г.
На 30.10.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за реализирани и подготвени проекти от Община Пещера и усвояване на средствата от фондовете на ЕС за периода октомври 2008г.- октомври 2009г. и възможностите за кандидатстване по Оперативните програми и Структурните фондове на ЕС.
Докладва: Кметът на Общината
2. Текущи.
2.1. Избиране на Комисия за..........

Подписване на договор с Държавен фонд 'Земеделие'

Печат Email
Петък, 23 Октомври 2009г.
Кметът на Общината Стелиян Варсанов подписа днес договор с Държавен фонд “Земеделие” за одобрени проекти по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 година , Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” със 100% безвъзмездно европейско финансиране.
В село Радилово ще бъде изградена 28 км.канализационна мрежа в рамките на селото и отвеждащ канализационен колектор. Ще се извърши цялостна рехабилитация на водопроводната мрежа.
В село Капитан Димитриево ще бъде изградена пречиствателна станция и 12 км. канализационна мрежа.
Общата стойността на проектите възлиза на 19 162849 лева.
Печат Email
Вторник, 20 Октомври 2009г.
О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А

О Б Я В Я В А

1. Провеждане на публичeн търг с явно наддаване на 11.11.2009 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имоти-частна общинска собственост, както следва:
1.1. Апартамент №5, с площ от 45,97 кв.м, ет.1, ул.” Симон Налбант” №46 при граници и съседи: север-ап.№4, изток-двор, юг-ап.№6, запад-стълбищна клетка ведно с прилежащото му избено помещение №16 при начална тръжна цена 20120,00 лв., върху която не се начислява ДДС от 11,00 часа.
2. Тръжна документация може да се закупи всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 30.10.2009 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 50 лева в касата на Общината.
3. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена да постъпят в касата на Общината или по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201; BIC SOMBBGSF при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 10.11.2009 г.
4. Документи за участие в търга:
4.1. Заявление за .......

18 октомври - Ден на българския художник

Печат Email
Понеделник, 19 Октомври 2009г.
По повод деня на българския художник 18 октомври кметът на община Пещера Стелиян Варсанов откри изложба уредена във фоайето на читалище „Развитие”
По покана на Читалището гостува Дружеството на пловдивските художници с трима автори: Димитър Чонов /Председател на дружеството/ - скулптура, Светлин Колев – живопис и Александра Габровска – графика. Изложбата ще продължи до 3-ти ноември.


Мотиви към проект на Наредба за управление на отпадъците

Печат Email
Сряда, 14 Октомври 2009г.
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Необходимостта от приемането на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пещера е продиктувана от настъпили изменения от 2006 година до сега в националното екологично законодателство.
С приемането на новата наредба се цели постигане на съответствие между общинските нормативни актове с разпоредбите на българското национално законодателство и неговото успешно прилагане.
Финансовите средства, необходими за прилагането на наредбата, ще бъдат компенсирани от постъпленията на глоби, наложени върху нарушителите, следвайки принципа “замърсителят плаща” и издадените наказателни постановления от Кмета на Община Пещера.
С прилагането на Наредбата се очаква екологосъобразното управление на отпадъците да ограничи вредното въздействие, което оказват върху човешкото здраве и заобикалящата ни природа.

Проектът на Наредбата можете да видите тук.

Ден на българската община

Печат Email
Понеделник, 12 Октомври 2009г.
В днешния празничен ден – Денят на българската Община, кметът на общината Стелиян Варсанов посрещна в своя кабинет ученици от 7 клас от основно училище “Св.Патриарх Евтимий”. В непринуден разговор той запозна младите хора с дейността на община Пещера и отговори на всички въпроси, които му бяха поставени от бъдещите политици и управленци. Всички присъстващи получиха по едно печатно издание “Пещера – История и съвремие”.
Учениците благодариха на кмета на община Пещера за приема и за това, че тази учебна година ще имат възможността да учат в обновени училища и си пожелаха следващия 12 октомври да седнат в кметския стол като управляващи.


Печат Email
Понеделник, 12 Октомври 2009г.


На 01.10.2009г. в Община Пещера стартира Проект BG051РО001-5.2.04-0170 „Социални услуги в помощ на възрастните хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2”.
Ще се осигури трудова заетост на 13 лица за 10 месеца, които ще предоставятсоциални услуги на 26 самотно живеещи лица над 65 годишна възраст.
Проектът е на стойност 67 444,11 лв., а продължителността му е 12 месеца.
Във тази връзка Община Пещера съобщава, че на 14.10.2009г. от 10 часа в залата....
Печат Email
Понеделник, 05 Октомври 2009г.


Кметът на Общината Стелиян Варсанов даде пресконференция на 1 октомври в заседателната зала на Общински съвет за представяне на проект „Въвеждане на система за електронно управление в община Пещера” .Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на проекта е .......


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069