Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2009

Мотиви за изработване на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване

Печат Email
Понеделник, 30 Ноември 2009г.
Мотивите за изработването на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на условно чиста вода в община Пещера са да се регламентират правата и задълженията на общината, оператора и потребителите. Целите, които си поставя общинска администрация е повишаване нивото на ползваната услуга от потребителите и се търси отговорност при неизпълнение на задължения.

Проектът на Наредбата можете да видите тук.

Печат Email
Петък, 27 Ноември 2009г.
На 25 ноември 2009 година в Пленарната зала на Община Пещера се проведе поредното заседание на Консултативния съвет по образование.
Кметът Стелиян Варсанов представи работата на Общината през изтеклата година:
"В условията на криза, когато макар и да имаме максимум събираемост от Местни данъци и такси, но много ниско изпълнение на приходите от планирани продажби, основно разчитаме на финансиране от Европейския съюз.През настоящата година имаме спечелени над 15 проекти, на обща стойност над 30 милиона лева, при годишен бюджет за общината – 6 милиона лева".
Директорите.......

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 26 Ноември 2009г.
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.128 ,ал.1 от ЗУТ, публикуваме Обявление за изготвен проект: ПУП-Парцеларен план за обект-Трасе за линеен обект“Кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми и високоскоростен интернет по оптичен кабел” в сервитута на път III-377 –Пещера-Брацигово от м.”Широките ливади” до м.”Грамадите” по КВС на гр.Пещера с възложител”Булсат” ООД гр.Пещера

Печат Email
Четвъртък, 26 Ноември 2009г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

С Ъ О Б Щ А В А

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ПОДАЛИ В НОРМАТИВНО УСТАНОВЕНИЯ СРОК (31 ОКТОМВРИ) заявления за установяване на жилищните им нужди, но не попълнили коректно ДЕКЛАРАЦИЯ за семейно и имуществено състояние, имат възможност да го направят до 10.12.2009 г. включително.
Лицата, чиито декларации не ........

Печат Email
Четвъртък, 26 Ноември 2009г.
О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 760/ 24.11.2009г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
ДИРЕКТОР на Дирекция “НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
• Изисквана минимална степен на .....

Печат Email
Понеделник, 23 Ноември 2009г.
На 27.11.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи.
Докладва: Кметът на Общината
2. Информация за готовността на Община Пещера за есенно- зимния сезон
Докладва: Кметът на Общината
3. Отчет на Местна комисия по Закона за уреждане жилищните права на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.
Докладва: Кметът на Общината
4. Текущи.
4.1. Приемане на поименен списък...

Печат Email
Четвъртък, 19 Ноември 2009г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 746/ 17.11.2009г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ, Отдел “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” ,
Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
• Изисквана минимална степен .............

Печат Email
Петък, 13 Ноември 2009г.
З А П О В Е Д

№ 687/ 29.10.2009 г.

Във връзка със Заповед № РД 07 - 33 / 12.10.2009 г. на началника на РИО – гр. Пазарджик, Заповед № 82/ 13.02.2009 г. на Кмета на общината и на основание чл. 44 ал.1 т.1 и ал. 2 от ЗМСМА

О П Р Е Д Е Л Я М :

І. За второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, считано от 12.10.2009 год.: Ася Методиева Спасова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Капитан Димитриево;

ІІ. Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити определя права и задължения на второстепенните разпоредители......

Печат Email
Четвъртък, 12 Ноември 2009г.
Мотиви
за промяна на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество

1. В община Пещера се задълбочава проблем, свързан с множество искания за пристрояване и надстрояване на вилни сгради на летовище “Свети Константин”. Съгласно чл.38, ал.2 от ЗОС - Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения, по ред, определен от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2.
Наредбата на ОС – Пещера не определя реда за осъществяване на процедурата и набора от документи, придружаващи искането, които по безспорен начин да доказват неговата законност. Указанията за процедурата се изчерпват с текста на чл.54. При надстрояване и пристрояване на съществуваща нежилищна сграда и на вилна сграда, построена по силата на отстъпено право на строеж върху общинска земя, което не води до обособяването на самостоятелен обект, правото на надстрояване или пристрояване върху нежилищната сграда се учредява на собственика на тази сграда без търг или конкурс. Договорът се сключва от Кмета на общината по цени, определени от общинския съвет. Процедурата се открива след писмено искане на собственика на учреденото право на строеж. Последното изречение също не е коректно, тъй като правото на строеж трябва да е реализирано и трансформирано в собственост върху сградата.
В разработеното заявление единствения придружаващ документ, който се изисква е документ за собственост. Не се изискват никакви строителни и други книжа, които да доказват законността и завършеността на постройката. По тази причина съществува реална възможност за узаконяване на незаконно застрояване и нарушаване на устройствените норми на летовището.
2. Съгласно чл.180 от.........

Печат Email
Четвъртък, 12 Ноември 2009г.
МОТИВИ
за приемане на Програма за управление на утайките от
пречистване на отпадъчни води в ПСОВ – гр.Пещера и с.Капитан Димитриево
за периода 2010 – 2015 година


Основни принципи на Директива 91/271 ЕЕС относно пречистването на градските отпадъчни води, са
 промишлените отпадъчни води, които проникват в канализационните системи, както и отвеждането на отпадъчните води и утайки, изхвърляни от станциите за пречистване на градските отпадъчни води, трябва да станат предмет на общи правила, правилници и/или специални разрешения;
 рециклирането на утайките от пречистването..........

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069