Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2009

Печат Email
Понеделник, 02 Ноември 2009г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

О Б Я В Я В А

І. Провеждане на публичен търг с явно наддаване на 17.11.2009 г. за продажба на общински нежилищен имот, представляващ: УПИ ХІV-ПП “Братя Горови” в кв.82 по плана на гр.Пещера, с площ от 2706,00 кв.м, ведно с изградените в него четириетажна масивна производствена сграда, с РЗП - 4430,00 кв.м и едноетажна спомагателна сграда, със ЗП - 30,00 кв.м, при граници и съседи: север-улица с о.т.481б-481в, изток-УПИ ХV, юг-УПИ” ІХ-Техноком, запад-УПИ ХХV-Производствена дейност, с административен адрес ул. Г.Кьосеиванов” №21 и утвърждава тръжна документация.
ІІ. Начална тръжна цена в размер на 771 820,00 /седемстотин седемдесет и една хиляди осемстотин и двадесет/ лева. Върху частта от земята, представляваща неприлежащ към сградите терен, в размер на 184,00 кв.м, се начислява 20 % ДДС в размер на 6959 лв. Цената се заплаща съгласно условията, посочени в тръжната документация и проекто-договора:
а) начин на плащане- в левове, без други платежни средства;
б) срок на плащане- при сключване на договора;
в) собствеността върху имота, предмет.....

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069