Понеделник, 15 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2009

Печат Email
Вторник, 29 Декември 2009г.


ОКТОМВРИ 2009 г.

През месец октомври 2009 г. продължи изпълнението на проект № 58-131-181-181 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера”, финансиран по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Към настоящия момент са налице следните основни резултати от проекта:
• Разработено предпроектно проучване с включен пълен анализ „ползи-разходи” за проекта;
• Разработено пред-инвестиционно проучване, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията;
• Разработени работни проекти за ВиК мрежата и ПСОВ, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията;
• Попълнен формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” – 1 бр.;
През месец октомври в рамките на проекта бе финализирана дейността по разработване на пълен набор от документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект, включително:
• Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи за проект: „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера”;
• Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейностите по строителен надзор за проект: „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера”;

Печат Email
Сряда, 23 Декември 2009г.
На 29.12. 2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Определяне такса “Битови отпадъци” за 2010година.
Докладва: Кметът на Общината
2. Информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие.
Докладва: Кметът на Общината
3. Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Общината
4.Приемане на Програма за работата на ОбС – Пещера за 2010 год.
Докладва: Председателят на ОбС
5. Текущи.
5.1. Определяне на делегат на........

Кметът на Общината връчи грамоти и награди

Печат Email
Понеделник, 21 Декември 2009г.
На 17 декември 2009 година в заседателната зала на Община Пещера Кметът на Общината Стелиян Варсанов връчи грамоти и награди на 18 ученици от 6 общински училища, чиито рисунки бяха класирани на първо, второ и трето място в конкурса за детска рисунка на тема “Аз и моето училище”.
Конкурсът, в който взеха участие над 50 ученици бе обявен в изпълнение на дейностите по проекта на Националното сдружение на общините в република България/НСОРБ/ “Граждани и общини лобират заедно за реални реформи в публичния сектор”, финансиран от Балканския тръст за демокрация.
Община Пещера е една от двете общини избрани от НСОРБ за партньори по проекта в дейност “Образование”

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗАПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Печат Email
Четвъртък, 17 Декември 2009г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 23.10.2009 г. Кмета на Община Пещера подписа четири договора за отпускане на финансова помощ по Мярка 321- Основни услуги за населението и икономиката в селските райони на обща стойност 19 162 850 лв. с Държавен фонд “Земеделие”. Финансирането е в размер на 100%, като 80% се осигуряват от Европейския съюз и 20% от държавния бюджет на Република България.

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг,

каня местната общност на Община Пещера за ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Този дълг цели обезпечаването на авансовите плащания за реализирането на проектите , финансирани от ДФ “Земеделие” – Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., както следва :


1. Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Радилово, община Пещера, договор № 13/321/00749 от 23.10.2009 г. в размер на 5 852 936 лв., от които до 1 170 587,20 лв. за авансово плащане.

2. Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Капитан Димитриево и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Капитан Димитриево, община Пещера, договор № 13/321/00745 от 23.10.2009 г. в размер на 5 704 352 лв.,от които до 1 140 870,40 лв. за авансово плащане.

3. Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово – северна част и с. Капитан Димитриево, община Пещера, договор № 13/321/00746 от 23.10.2009 г. в размер на 5 645 302 лв., от които до 1 129 060,40 лв. за авансово плащане.


4. Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово – южна част , община Пещера, , договор № 13/321/00747 от 23.10.2009 г. в размер на 1 911 112 лв.,от които до 382 222,40 лв. за авансово плащане.

Проектите са на обща стойност 19 113 702 лв. със срок на изпълнение 30 месеца, но не по-късно от 23.04.2012 г.

Проектите включват изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Капитан Димитриево, реконструкция и рехабилитация на канализационнна и водопровдна мрежа в с. Капитан Димитриево и с. Радилово, Община Пещера.

Предвижда се дългосрочния общински дълг в размер до 4 205 014,44 лв., представляващи 110 % от левовата равностойност на заявените авансови плащания. Общинският дълг ще бъде обезпечен с бъдещи вземания на община Пещера.

Общественото обсъждане ще се проведе на 21.12.2009 г. (Понеделник) от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Пещера.
С уважение,

Стелиян Варсанов

Кмет на Община Пещера

Печат Email
Четвъртък, 17 Декември 2009г.
Мотиви за промяна на чл.50 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/

І. Причини за промяната
1. Съгласно чл.37, ал.4 от ЗОС - Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.
2. Съгласно Чл.50 (5), т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Пещера - Възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост се учредява без търг или конкурс, с решение на Общински съвет, взето с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците на:
6. върху недвижими имоти-общинска собственост, за изграждане на гаражи на собствениците на жилищни обекти, изградени в имота.
Провеждането на тази процедура е възможно, в случаите на малко УПИ, със застрояване до средно, в което незастроените площи са достатъчни за отреждане на необходимата бройка гаражи за удовлетворяване нуждите на етажните собственици. В кварталите с комплексно жилищно строителство или в малки УПИ с високо застрояване, при които отредените места за гаражи, частично могат да удовлетворят нуждите, единствената възможна процедура за учредяване право на строеж е чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс.
ІІ. Цели, които се поставят - Промяната се налага с оглед създаване на работеща процедура за учредяване право на строеж за изграждане на гаражи върху имоти – общинска собственост, застроени комплексно. в максимална степен защитаване правата на собствениците на жилищни обекти в съседство.
ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба – средства за огласяване на промените и съобщаване на процедурите.
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива – приходи в общинския бюджет от учредените вещни права, отдаване под наем на терени, административни такси и местен данък.

ПРЕДЛАГАНА ПРОМЯНА

І. Изменя и допълва текста на.......

Печат Email
Четвъртък, 17 Декември 2009г.
Мотиви

За изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2009г. на територията на Община Пещера


1.Причините, които налагат приемане изменения на Наредбата за определянето на размера на местните данъци през 2009г. на територията на Община Пещера са приетите изменения в Закона за местните данъци и такси.
2.Целта, която се поставя е да се съобрази подзаконовия нормативен акт – Наредбата със Закона за местните данъци и такси.
3.За прилагането на Наредбата не са необходими финансови и други средства.
4.Измененията на Наредбата за определяне размера на местните данъци е в съответствие с правото на Европейския съюз.

Предложението за изменение на Наредбата е както следва:

Програма за коледно-новогодишните празници на културата

Печат Email
Четвъртък, 17 Декември 2009г.
ПРОГРАМА
За Коледно-новогодишните празници на културата


04.12 – 18.12.09 г. Годишна изложба на клуб “П.Стайков”
ч-ще “Развитие”
от 17.30 ч.

15.12.2009 г. Танцова разходка с формациите на
ч-ще “Развитие” Културен дом - Пещера.
от 18.00 ч.

18.12 2009 г. “Вълшебния чувал на Дядо Коледа”- детска театър
ч-ще”Развитие”
от 10.00ч.

18.12.2009 г. “Луда нощ по френски”. Комедия от Марк Камолети.
ч-ще “Развитие” Участват Латинка Петрова, В. Драганов, Л.Инджова
от 19,00 ч. и др.- вход с покани от Мтел.


21.12.2009 г. “В очакване на Дядо Коледа” – детски театър
ч-ще “Развитие”
от 10.30 ч.

21.12.2009 г. Коледно настроение – изложба на школата по
в Културен дом изкуства при Културния дом.
от 17.30 м.

22.12.2009 г. “Пещерската Коледа” - благотворителен бал за
дискотека “НЕАТ” децата-сираци.
от 15.00 ч.

23.12.2009 г. Коледен концерт на любителските творчески
ч-ще”Развитие” формации от Пещера.
от 17.30

25.12.2009 г.
пл.България Концерт на македонската певица Радостина Паньова,
от 11.00 ч. фолк.формация “Етноритъм” и Санта Клаус бенд
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс

Печат Email
Вторник, 15 Декември 2009г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Директор на Дирекция “Национални и международни програми, регионално развитие” към Общинска администрация - Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1.Допуснати кандидати:
- Ружа Славчева Стоянова - Семерджиева

2.Недопуснати кандидати: няма


Конкурсът ще се проведе на 22. 12. 2009 година от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Пещера – етаж 1, заседателна зала.


Председател на конкурсната комисия:
Секретар на Община Пещера:
/Кр.Стоименова/

Печат Email
Сряда, 09 Декември 2009г.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А


О Б Я В Я В А

1. Провеждане на публичeн търг с явно наддаване на 29.12.2009 г. от 10.00 часа в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имот-частна общинска собственост, както следва:
1.1 УПИ ХVІІІ с площ от 356,50 кв.м в кв.82 по ПУП на гр.Пещера ведно с построената в него масивна двуетажна сграда със застроена площ 356,50 кв.м и разгъната застроена площ 713,00 кв.м, бивша “Здравна служба” на ТПКИ “Братя Горови”, при граници и съседи: север-път, изток-УПИ ХІІ, юг-УПИ ІХ-Техноком, запад-УПИ ХХІ при начална тръжна цена 143200,00 лв., върху която не се начислява ДДС.
2. Тръжна документация може да се закупи всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 15.12.2009 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 50 лева в касата на Общината.
3. Депозит за участие в търга в размер на .......

Печат Email
Сряда, 09 Декември 2009г.
Висока удовлетвореност от обслужването на граждани в община Пещера

На 25 октомври приключи работата по изследване на регионалния екип на НЦИОМ в Пазарджик. На излизане от община Пещера чрез стъпка в продължение на два месеца бяха интервюирани 800 граждани-потребители на услуги на общинската администрация. Преди няколко дни изследването бе представено пред общинската администрация и коментирано от служителите.
По обща преценка на 95% от анкетираните, през последните две години общинската администрация в гр. Пещера е подобрила работата си в сравнение с предишни периоди. 49% наричат подобрението на обслужването ?голямо?, а други 46% - малко. Едва 4% от ползвалите административни услуги са на мнение, че през последните две години няма подобрение в работата на общината. Оценките на гражданите за работата на общинската администрация зависят основно от удовлетвореността от качеството на предлаганите административни услуги.
Изследването регистрира висока степен на удовлетвореност от конкретно предоставените административни услуги, заради които хората са посетили общината в деня, в който са анкетирани. 92% са доволните от това че са си свършили работата. Данните показват, че оценката за удовлетвореността от обслужването не зависи от това дали общината е посетена по личен или по служебен въпрос. Едва 8% от анкетираните не са успели да свършат работата, като най-често това се дължи на техни собствени пропуски - липсват документи, които гражданите е трябвало да представят.
Средната оценка, която посетителите на общината дават........
Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069