Събота, 15 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2009

Реализиране на проект

Печат Email
Петък, 27 Февруари 2009г.

В община Пещера се реализира проектът “Повишаване квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за работа в мултикултурна среда” на факултета по Начална и предучилищна педагогика на СУ”Св.Климент Охридски”. Същият е финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
По проекта ще бъдат обучени 15 начални и 15 детски учителки за работа в мултикултурна среда, 15 медиатори ще получат знания и умения за контакти и посредничество между училището и семейната среда.
Обучението е с продължителност 160 часа, провежда се в съботните и неделни дни и ще завърши с изпит, след който учителите ще получат свидетелство за професионална квалификация. Това ще им даде възможност и за по-високи заплати при диференцираното заплащане.
Ръководител на проекта е доц.д-р Лучия Малинова Ангелова, а обучението се води от преподаватели на Софийския университет – проф.Б.Ангелов, доц.С.Чавдарова, доц.М.Баева, проф.К.Сапунджиева, доц.В.Гюрова, доц.В.Вълканова, проф.П. Макариев, доц.Т.Борисова и В.Чапразов.

Печат Email
Четвъртък, 26 Февруари 2009г.

О Б Я В А

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

РЕШЕНИЕ №274/13.02.2009 Г.

На основание чл.104,ал.1 от ЗЛЗ, чл.2,ал.2 от ЗОС, чл.1,ал.2,т.1, чл.3,ал.3,т.2,чл.4,л.2,чл.31 и чл.32,ал.2, т.2 от ЗПСК, чл.2,ал.1,т.1 ,чл.3,ал.3, чл.5,чл.7 и чл.10,ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Пещера реши:

І.Да се извърши продажба на 51% от капитала на „МБАЛ Проф.Димитър Ранев” ЕООД-гр.Пещера , представляващи 13 975/ тринадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет/ дружествени дяла чрез публично оповестен конкурс на един етап.

Печат Email
Четвъртък, 26 Февруари 2009г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

РЕШЕНИЕ №273/13.02.2009 Г.

На основание чл.1,ал.2,т.1, чл.3,ал.3,т.2,чл.4,л.2,чл.31 и чл.32,ал.2, т.2 от ЗПСК, чл.2,ал.1,т.1 ,чл.3,ал.3, чл.5,чл.7 и чл.10,ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Пещера реши:
Да се извърши продажба на 51% от капитала на „Медицински център” ЕООД-гр.Пещера, представляващи 9 783/ девет хиляди седемстотин осемдесет и три/ дружествени дяла чрез публично оповестен конкурс на един етап.

Финансиране на проект

Печат Email
Четвъртък, 19 Февруари 2009г.

На 03.02.2009 година Кметът на Община Пещера – Стелиян Варсанов подписа договор за финансиране на проект „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 4 704 686.11 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Основната му цел е да се подобри благосъстоянието и качеството на живот на жителите на Община Пещера като се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура.

В рамките на проекта се предвижда:

• Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера – 12 подобекта;
• Доставка на подходящо оборудване на образователните институции;
• Внедряване на мерки за енергийна ефективност;
• Подобряване достъпа на ученици с увреждания и специфични нужди;
• Осигуряване на пълноценно адаптиране и включване на децата от малцинствата

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Обшина Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Пресконференция

Печат Email
Сряда, 18 Февруари 2009г.
На 18 февруари 2009 г. от 14.00 часа в Пленарната зала на Община Пещера ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера”. Проектът e на стойност 4 704 686.11 лева и се реализира от Община Пещера с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “
Основна цел на проекта е осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, която ще доведе до повишаване качеството на образование в в град Пещера.
Предвидените дейности по проекта са съобразени с изискванията за постигане на устойчиво развитие, постигане на енергийна ефективност и подобряване на градските ареали – град Пещера.


Участие в пресконференцията ще вземат:

Стелиян Варсанов - Кмет на Община Пещера
Красимира Стоименова – Секретар на Община Пещера
Дафинка Семерджиева – Заместник-кмет на Община Пещера
Тодор Чолаков – Заместник-кмет на Община Пещера

Печат Email
Вторник, 10 Февруари 2009г.
О Б Я В А

Общински съвет Пещера, на основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, ал.1 от Наредба №9/26.06.2000 г. на МЗ и Решение № 258/30.01.2009 г. обявява

КОНКУРС

за възлагане управлението на
МБАЛ “Проф.Димитър Ранев” ЕООД гр.Пещера

1.Изисквания към кандидатите:
1.1.Да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно стоматология, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.
1.2.Да имат най-малко 5 години стаж като лекар, съответно стоматолог или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно стоматология да имат придобита основна специалност.
1.3.Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
2.Необходими документи:

Проект на Стратегия за управление на общинската собственост

Печат Email
Петък, 06 Февруари 2009г.
М О Т И В И

За изготвяне на Стратегия за управление
На общинската собственост
На Община Пещера за периода 2008-2011 год.Настоящият проект на Стратегия за управление на общинската собственост е разработен в изпълнение на разпоредбата на чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост с цел определяне политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в средносрочен план, основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане и др. данни.
Тя ще прецизира дейността на общинския съвет и общинската администрация и ще служи като основа за разработване на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в съответствие изискванията на българското и европейското законодателство.
Не е необходимо определяне на финансови средства за прилагането й.

Стратегия за управление на общинската собственост

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Петък, 06 Февруари 2009г.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Кметът на община Пещера Стелиян Варсанов заедно с още 18 свои колеги от България през тази седмица са на работно посещение в Германия. Пътуването се организира от фондация “Конрад Аденауер”. Целта на посещението е да се представи общинската политика в новите федерални провинции. Нашите кметове ще посетят Берлин, Лайпциг, Дрезден и ще се запознаят със съвременните успешни практики на местната власт, управление на финансите и развитие на общините.
Германия е най-важният европейски партньор на България и опитът на немските колеги ще бъде от особено значение за нашите кметове, за да го приложат в своята общинска и политическа работа.


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069