Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2009

Печат Email
Вторник, 24 Март 2009г.

На 27.03.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет Пещера ще се проведе двадесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет на бюджета на Община Пещера за 2008 година и доклад за общинския дълг.
2. Приемане бюджета на Община Пещера за 2009 година.
3. Текущи.
3.1. Приемане на “Общинска Програма за ......
Печат Email
Вторник, 24 Март 2009г.

О Б Я В А

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 143/20.03.2009 г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО” към Община Пещера

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността
Печат Email
Вторник, 24 Март 2009г.
О Б Я В А

На основание Заповед № 142/20.03.2009г. на Кмета на Община Пещера, Община Пещера

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността: Главен специалист “Кадастър, регулация и въвеждане на обекти в експлоатация”, Дирекция “Териториално и селищно устройство” към Общинска администрация - Пещера

І. Кратко описание на длъжността
Извършва прецизно и точно административно и техническо обслужване на граждани, фирми и др. Подпомага работата на ръководството за успешно осъществяване на инвестиционната политика в областта на инфраструктурата на Община Пещера.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:
Печат Email
Вторник, 24 Март 2009г.

О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

О Б Я В А

На основание Заповед № 141/20.03.2009г. на Кмета на Община Пещера, Община Пещера

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността: Главен експерт “Кадастър, регулация и имотен регистър”, Дирекция “Териториално и селищно устройство” към Общинска администрация - Пещера

І. Кратко описание на длъжността
Съдейства за провеждане политиката на Община Пещера в съответствие с европейските изисквания за кадастъра и имотния регистър. Извършва проверки за установяване съответствието на строежите с одобрените строителни документи и контрол по прилагането на устройствените планове.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:
Печат Email
Четвъртък, 19 Март 2009г.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

Р Е Ш Е Н И Е
№ 286 / 27.02. 2009 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2 и чл.31, ал.1, във връзка с чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, чл.7 и чл.10, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 221 от 28.11.2008 г. на Общински съвет – Пещера реши:

1. Приема правния анализ, приватизационната оценка и информационния меморандум на имот – частна общинска собственост, представляващ общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ ХІV-ПП “Братя Горови” в кв.82 по плана на гр.Пещера, с площ от 2706,00 кв.м, ведно с изградените в него четириетажна масивна производствена сграда, с разгъната застроена площ 4430,00 кв.м и едноетажна спомагателна сграда, със застроена площ 30,00 кв.м, актуван с Акт за общинска собственост № 288 / 06.03.2000 г.
Минимална конкурсна цена в размер на 1 102 600,00 лв. /един милион сто и две хиляди и шестстотин/, от които 73 062 лв ./ седемдесет и три хиляди и шестдесет и два лева / за земя и 1 029 538 лв. / един милион двадесет и девет хиляди петстотин тридесет и осем лева / за сградите. Върху стойността на земята с площ от 1841 / хиляда осемстотин четиридесет и един / кв.м., представляваща неприлежащ към сградите терен, се начислява ДДС в размер на 9 941,40/ девет хиляди деветстотин четиридесет и един лева и 40 стотинки/, които да бъдат за сметка на купувача.
2. Продажбата на имота да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап при следните условия:

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 16 Март 2009г.

В срок до 01.04.2009 година собствениците притежаващи гаражи в кв.27/кв.”Изгрев”/ по плана на град Пещера, следва да представят в Дирекция “ТСУ” при Община Пещера документи за собственост и строителни книжа за построяването на същите.

Публично обсъждане

Печат Email
Вторник, 10 Март 2009г.
На 17 март 2009 година от 17:30ч. в залата на Общински съвет – Пещера ще се проведе публично обсъждане на Отчета на бюджет 2008 година и Проекта за бюджет 2009 година на Община Пещера.
Проекта на бюджет 2009 год. и Отчета на бюджета за 2008 година можете да видите ->>ТУК<<-

Представяне на проект

Печат Email
Вторник, 10 Март 2009г.

Днес 10 март в залата на Общински съвет Пещера беше представен проект на Общинската програма за опазване на околната среда пред граждани, общински съветници, представители на неправителствени организации и фирми.

Общинската програма за опазване на околната среда е разработена по идея и с финансовата подкрепа на проект ”Опазване на глобално значимото биологично разнообразие в ландшафта на Родопите”, по известен като проект ”Родопи” – една съвместна инициатива на Програмата на ООН за развитие и Държавната агенция по горите, финансирана от Глобалния екологичен фонд.

Проектът ще бъде внесен за разглеждане на редовно заседание на Общинския съвет през месец март.

Прочети целия текст на проекта на Общинската програма за опазване на околната среда ->> ТУК<<-


Печат Email
Петък, 06 Март 2009г.


Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера”

О б я в а

От 28 ноември 2008 г. стартира проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера” по Договор № BG2006/018-343.01.01-2.51 за безвъзмездна финансова помощ.
Проектът се реализира от Община Пещера, в партньорство със Сдружение „Център за обучение и услуги”, Пазарджик по Програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика, с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската общност.
В рамките на проекта ще се създаде и функционира социалната услуга „Дневен център за хора с физически увреждания” в Община Пещера.

В тази връзка,

Община Пещера и Център за обучение и услуги обявяват конкурс за набиране на персонал за работа в Дневния център.

Длъжности:
- Ръководител – 1 работно място;
- Социален работник – 3 работни места;
- Медицинска сестра– 3 работни места;
- Рехабилитатор – 2 работни места;
- Психолог – 1 работно място;
- Трудотерапевт – 3 работни места;
- Касиер-домакин – 1 работно място;
- Готвач – 1 работно място;
- Санитар – 3 работни места.


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069